Ххаришивуртту чIяру хьуннав

gor_15ХIалли-хIаллих тIий, нирхиравун багьлай бур цIусса миналийсса агьалинал оьрму. Дузал дуллай бур инсантуран оьрмулуву хьхьичIра- хьхьичI аьркин дагьайсса шартIру. ХIакьинусса кьини цIуминалийсса агьалинал оьрмулуву ца агьамсса кIану бугьлай бур культуралул даврил. Райондалий хъанахъисса шадлугъру ва цаймигу мероприятияртту культуралул зузалтрал чялишсса гьурттушинна дакъа къалагай. Новостройрасса культуралул даврий каялувшиву дуллай бур лакрал халкьуннан нукIува ххира хьусса балайчи, ДР-лул лайкь хьусса артистка ХIабибат Буттаева.

И. Саидова
А. Аьбдуллаева
Ци аьрххилий, ци къуллугърай гьарчагу, ХIабибат мудангу, цилва зузалтгу лагма лаган бувну, даврихух лавгун бикIай. ХIабибатлул хIарачатрайну уттинин ва коллективрачIа диялсса Дагъусттаннал миллатирттал лаххияртту салкьи хьуну дур. ВайнначIасса гьарица костюмралгу бур цалва-цалва тарих. Шиккува кIицI лаган, шяраваллил жяматрал ХIабибатлул ва ванил зузалтрал хIурматран цачIара яхьусса хьхьичIазаманнул лаххия дикIу, лачакру дикIу, мяш къавхьуну, сахIналийн лаххияра тIий, дуллай бур. «Ва ца бузмалий буссар ирсирай нанисса, ттунма ттула буттал ниттия бивсса, арцул къарапуллу», — тIий, цинна яла язимур бузма ккаккан дуллай бур ХIабибат.
Утти ва коллектив хъиннува авадан хьунни режиссершиврул хасъсса кIулшивуртту ларсъсса, культуралул даврил хъунмасса опыт бусса Таибат Къаллаева режиссерну бучIаврийнугу.
Ттиния тихунмай вай зузалтрал, концертирттайну бакъассагу, ус­ттарну хIадур бувсса пьесардайнугу ххари булланссар шяраваллал жямат. Гьарза хьуннав цIусса миналий вайннал гьурттушиву дуллансса ххарисса ишру, личIи-личIисса шадлугъру.