Ххаришиврул ва пахрулул дурцIуну дия жул дакIру

29_foto_12Ларгунни, цукун гьавивав, цу чIарав ацIавивав тIий, щалагу жул коллектив вас-ццахлий ялугьлай бивкIсса «Илчи» кказитрал юбилей.

Ларгунни лахъа-хъунну, къачансса лявкъунни чIарав бацIанссагу. Ва кьини жул зузалтравун ххишаласса гьавас багьунни жулла даврих, ва кьини цал ялагу мяйжан хьунни жува хъуннасса агьамшиву дусса давриха зий бушиву. Бюхттулсса даражалий ларгсса «Илчи» кказитрал байрандалул, щап куну бувцIусса залданул, кказитрай зузиминнаха районнал бакI дургьуминналгу, лакрал къуллугъчитурал ва каши думинналгу дурсса аякьалулгу мяйжан бунни кказит миллатран аьркинну бушиву, ччай бушиву, тIалавну бушиву, цал-цал жулла тираж чанну ккавксса чIумал аьраттал бувккун, лакран кказит аьркинну бакъар тIисса жула цIуру-кIуругу, лак кувннал кув бувгьусса бакъар тIисса мудан баллалисса къатIааьнсса хавардугу нахIакьдансса бушиву. Ва кьини ххишала хьунни кказит яхьуншиврийнсса вихшалагу.
Юбилейрал мажлис къуртал хьуну, залданува кьатIув букканнин жучIан гъан хъанай, жу барча буллай бия вайми кказитирттал зузалт. Барча буллай бия, га кьини жу ларсъсса наградарттащал бакъассагу, кказитрал юбилейрал мажлис лавайсса даражалий лавгун тIийгу.
Дустал! Жул дакIру ва кьини ххаришиврулгу, пахрулулгу дурцIуну дия. Зу бухьунссару нара ларсъсса наградарттая тIисса ххай. Гьай-гьай, миннуягу буссияв на ххарину. Амма ттувусса хъунмур пахру-ххара бия лакраву ххаллилсса, дугърисса, ка тIиртIусса арамтал чIявусса лякъаврия, щил ци тIурчагу, жува кувннал кув бувгьусса, иш багьний чIарав бацIайсса бушиврия. Жун хъинну тIааьнну бия къуллугърал бигардаха мажал бакъасса Дагъусттаннал виваллил иширттал министр Аьвдурашид МахIаммадов, Дагъусттаннал культуралул министр Зарема Буттаева ва цаймигу къуллугъчитал, цала, учиннуча, «миссиягу» щаллу бувну къалавгун, та байран къуртал хьуннин залдануву щябивкIун бушиву. Тамашачитал, ца махъ щяв багьан къабитлай, гьарица ихтилатчинах вичIилий бушиву, лакрал, Дагъусттаннал балайчитураву яла ярагми балайчитал Лариса ХIажиева, Загьидат Муслимова жула кьини хъун дан бучIаву, кказитрал цинявппагу зузалтрал даврин лавайсса кьимат бищаву. Байран тIайла дурккун махъгу, ва багьана, та савав хьуну, бучIан къавхьунни тIий, хIайп тIутIисса, ххуйну ларгун дур «Илчилул» байран, ай, ца ххарирача тIий, оьвтIутIисса чансса бакъая.
ДакIнийхтунусса барчаллагь цинявппагу, мукъуйну, канийну, жул чIарав бавцIуминнан, «Илчи» кказитрал байран хъун дан бувкIминнан, бучIан ччай, бучIан къавхьуминнан, архния жул ххаришиву кIидачIин бувкIминнан. Жува укун ххаринува личIаннав. Куннан ку чан къабаннав.
Андриана Аьбдуллаева