Хан Муртазааьлил паркраву мурхьру бувгьунни

dsr_10Лакрал тЧIярусса давуртту дурссар Лак­рал райондалул администрациялул, гьайкалданул лагма-ялттусса кIанттул чIалачIин ххуй дан: мунил лагма дурссар чапар, бувгьуссар ттарлил мурхьру. Гьарца шинал инттухунмай администрациялул ва цайми идарарттал зузалт бувккун кIяла байссар вай мурхьру.

Ларгсса ссуттил ши­кку хьуссия лап тIааьн бакъасса иш –миллатрал тарихрал кьадру бакъаминнал кьуниясса мурхьру гъагъари бувну неххайн бивчуну лявкъуссар.
Тани цуксса яхI гъагъарчагу, инт дучIавривун, интнил гьава­с­ращал цIунилгу гъирарай був­ккунни администрациялул зузалт шикку мурхьру бугьан. Ларгсса хамис кьини администрациялул зузалтрал акциялуцIун цачIун хьуна паччахIлугърал ва жяматийсса ишккакку, цала бусса оьрму шяраваллил хозяйствалун хас бувсса МахIаммад Абуев ниттил увну 100 шин шаврил юбилейрайн бувкIсса бусравсса хъамал, Лаккуй хъанахъисса хьхьичIуннайшивурттая дакIнийхтуну ххаригу шайсса ва лак­рал иширттаву бюхъайкун чIаравгу бацIайсса лакрал яхIлувтал.
Тталат кьинигу администрациялул зузалт бувккун, шикку бувгьунни 150 акациялул мурхь.
арих бунияла цIанихсса бушиву тасттикь буллалисса лишанну хьуссар Лакрал байтагърайн Гъази-Гъумукун бухлахисса ххуллий дацIан дурсса миллатрал виричу Хан Муртазааьлил гьайкал.