Футболданул турнир

spg_13Лакрал райондалий, жагьилтурал политика хьхьи­чIуннай дансса райондалул программалул лагрулуву, Аьрасатнал Жагьилтурал кьини, Щардал шяраву хьунни аьдатравун дагьсса Лакрал райондалул жагьилтуращалсса даврил отделданул кубокрансса футболданул турнир.

Му хьунни Дунияллул халкь наркотикир­ттайн къаршисса кьинилун хасну, «Райондалул жагьилтал наркотикирттайн къаршину» тIисса акциялул лагрулуву. Сакин дурну дия турнир райондалул оьрчIащалсса ва жагьилтуращалсса даврил отделданул, спорткомитетрал ва райондалул оьрчIал спортшколалул цачIуну.

Турнирданий гьуртту хьунни 6 команда. Ххув хьунни ДЮСШ-лул команда, 2-мур кIану бувгьунни Хъурхърал шяраваллил командалул, 3-мур кIану – Гъумучиял мизитрал командалул.
Ххув хьуминнан ва хьхьи­чIун­сса кIанттурду бувгьуминнан буллунни оьрчIащалсса ва жагьилтуращалсса даврил отделданул занази кубок ва арцуйнусса бахшишру.