Ттул буттал шяравугу уттарашиву дия

[dropcap]Г[/dropcap]ьарца гъинттул Лаккуйн шагьрурдая, тиха-шиха нанинал итта­лун дагьай дурсса ва дуллалисса цIу-цIусса къатри. Ттунгу ххирар Лакку кIанай хъанахъисса дахханашивурттахгу ялугьлай ххуллул манзил битан. Ххирар ЦIахъардал-Къуманива ливчу­сса кIанайсса Хъуннеххал гьалаксса щинах буруглан, тиягу-шиягу мурхьирдавун бахьлаглагисса Гъумукун нанисса хъун ххуллуцIсса тIабиаьтрах, архсса зунттал мицIайсса марххалттах ялугьлан. Гьарца нанитари, цалчин ккаклакисса кунма, ххирар ялугьлан!

Залму АьбдурахIманова
[dropcap]Г[/dropcap]ьашинугу чIярусса цIусса къатри магъалун ларкьуну, хьулу-чIавахьултту бихьлай хIисав хьунни Шахьував, Карашав ва Гьухъаллал-Къурув. Укун­ссара тагьар шагьраххуллия къачIалачIими щархъавугу душиврийн щак бакъар.
Гъумучигу кьабивтун, ттула буттал шяравун, Ппаласмав, нани ххуллуцIсса Хъанардал шяравугу кIиккува бивкIсса кIинницIун ца цIусса къатта ххи хьуну, ларзулу чанигу лавхъун ккавккунни. Яру ялагу цIусса чIирттах, магъах луглай бия. ЦIаннавун лаглагисса Хъанардал щар кьариртун махъ, лахъазангу диртун, Мукьархъиял махIлалийн бувхру. Буттал шяравун биян хьхьичI хьунадакьайсса ниттилмур шяраву, КIамахъалив, дурсса цIусса къатрал, тталлай лавхъсса чира­хъирдал мурадирайн биян бувра. Ахиргу, бивра буттал шяравун Ппаласмав. Шиккугу, ттухра ялугьисса «бахшиш» кунна, кIирайра къатри ххи хьуну ляркъуна. Миннувасса царайннуву бия, Москавлия буттал шяравун бувкIун, шикку сайки щалла гъи руртсса жул шярава­сса ПатIимат. Ва, цила лас Аьбдуллущал, яхъанай бур Москавлив. Зийгу буссар тикку хъунна­сса строительствалул компаниялий хъунама инженернал къуллугърай. Хъунмур оьрму цал МахIачкъалалив, яла Москавлив гьарчагу, ПатIимат буттал кIану ххирасса, цила дусса чIун шикку гьан дан ччисса инсан бур.
Ванил ппу Ппалассуннал шяравасса ХIасан-ХIусайн СалихIов чIярусса шиннардий ДР-лул Шяраваллил хозяйствалул министерствалий хъунама бухгалтерну зий ивкIссар. ХIасан-ХIусайннул къуртал бувну бивкIун бур Ленинградуллал финансирттал институт. МахIачкъалалив ПатIимат дук­лай бивкIун бур 85-сса школалий. Мугу къуртал бувну, дук­лан бувххун бур строительный техникумравун. Ми диркIун дур 70-ку шинну. Дуккаврия махъ зий бивкIун бур республикалий заводру-фабрикартту бувай­сса, таний хъинну цIа ларг­сса «ДУС» строительствалул идаралий. ПатIиматлул бувккуну бур Дагъусттаннал политехнический институт, строительствалул факультет. Замана баххана хьусса 90-ку шиннардий цила ласнащал бивзун бур Москавлив. Мукьардал шяравасса, шагьрулий увну, гиккува хъуна хьусса Аьбдулгу, утти Ппаласмав тIааьн бивзун, гьар гъинттул укIланна тIий ур. Вайннал бур ца душ ва душнил душ. Лаккуй буххан­сса къатта къабивкIсса чIумалва ПатIимат бучIайссия шяраву гьарца гъинттул дувайсса шяраваллил кьинилийн. «КIива- шанма гьантта шяравугу бувну, дакIгу кIийра кьариртун, зана шайссияв Москавлив», — тIий бур ва. Утти вана ванил цуппа заллусса къаттагу бувну. Къатри даврил пишакар цуппагу бухьувкун, Занналва масаллатI бувхьунссар ванин цайминнангу эбратну дацIансса къатри буттал шяраву дуван.