ТIитIавай дур цIусса детсадрал нузру

4foto_13Итни кьини Лакрал райондалул администрациялул бакIчи Юсуп МахIаммадов ялтту увккунни цIуну дуллалисса детсад­рал къатрал.

Му буллай бур Гъумучиял байбихьулул школалул къатри бивкIсса кIанттай. ЧачIав увкIсса инсаннангума найбунува бувчIлай бур вай кIизивулийсса тяхъасса яргсса къат­ри оьрчIансса бушиву. Вивхсса ва ялттусса давуртту дурну къуртал дурну дур, дурцуну дур щин, канализация. ЛивчIун бур так кьатIух ххялчIив дакьин, амма дякъиву ми давурттаха зун хъанай бакъар, ттизаманнул ххялчIив дякъиву зузнасса душиву хIисавравун ласлай. Гъилидагьавривун кьатIухсса давурттугу къуртал дурну, гъинттулнин цIусса детсад зузи бан дакIний бур райондалул администрация. Детсад бур 60 оьрчIансса. Билаятрал кIулшиву дулаврил министерствалул тIалавшиннардайн бувну, оьрчIру школалийн гьаннин­сса хIадуршиннарах хъуннасса къула­гъас дуллай, райондалул администрациялул ва кIулшиву дулаврил управлениялул цIусса детсадрал къатраву дузал дуллай бур оьрчIру школалийн хIадур бансса кIулшиву дуллансса шартIру.