ТIабиаьтрал балаллул дуцан дурсса токрал ххаллу анаварну дакьин дунни

35image_11Августрал 26-27-нний Ккуллал райондалийн бивчунни хъунисса зараллу биян був­сса чявхъа. Зия дунни инсантурал дургьусса бакIлахъия. Вихьлив, Къянив, Хъювхъав, Ссухъияхь, ЦIувшав, инсантурал къатрал магъив ларсун, шиферду ккутIари дурну, хъунисса баларду ликкан бувунни. Дуцан дурну дия токрал ххаллу, гъа­гъан бувну бия пасенкарттащалсса тталлу.

Хъиривмур кьини, августрал 28-нний Ккуллал райондалий­сса Гергебиллал электросетирдал участокрал зузалтрал хъинну анаварсса мутталий, чIумух къабурувгун зий, маркIачIаннин кIицI дурсса шяраваллавун чани биян бувунни.
Ккуллал райондалийсса Гергебиллал электросетирдал участкалул хъунама Кьурбанов Аьвдуллагьлул бувсунни:
— Бигьалагай кьинилух къабурувгун, жул канилусса зузалтрал инсантурал къатравун цIан лакьиннин чани биян бувссар. Ва чявхълул бия 6 ттала гъагъан бувну, ми баххана бувссар. Даххана дуван багьунни сайки ца километралийн дирсса токрал ххаллу. Шяравусса трансформатордай ччурччусса предохранителлугу даххана дурссар. Ттущал архIал зий ивкIссар 10 зузала: Шамххалов Рамазан, Исяев Абакар, Шамххалов Кьурбан, Маммаев Аздар, ХIасанов Руслан, Давдиев Раджаб, Кьурбанаьлиев Сулайман, Усттаров Сергей.
ХIадур бувссар
ХIажимурад ХIусайновлул