Туризмалул форумрая дипломирдащал бувкIунни

ska_14Ва батIаврил мурад бия жулва Дагъусттаннайн хьхьичIава занай бивкIсса туристал зана битансса. Форумравух гьуртту хьун лавгун, хьхьичIунсса кIантту бувгьуну, 3 дипломращал бувкIунни Ккуллал райондалиясса гьурттучиталгу. Вай барча буллалисса хьунабакьаву хьунни Ккуллал райондалул бакIчи Сяид Сулаймановлул кабинетраву.

Гьарта-гьарзану ттухь ва форумравух гьуртту шаврия бувсуна райондалул администрациялул Информациялул ва аналитический отделданул хъунама Маммаев Рамазаннул.
— Жу хIадур дурссия кIира журалул, Ккуллал райондалийн туристал кIункIу хьун бувансса, хьусса ва хъанахъисса иширттан хас дурсса презентациялул давурттив. Ми цирдагу дия райондалий дувай­сса «Пагьламан» ва «Щунудагъ» фестиваллан-конкурсирттан хас дурсса. Цахъи гьартану бусан ччива кIирагу даврия.
Пагьламаншиву хъанай дур хъинну гьунар бусса инсаннал искусство. ХIазран бакъахьунссар ми пагьму-гьунарду жучIавату байбихьлахьисса. Пагьламантурал искусство хIасул хьуну дур ччянира Къапкъазнаву. БакIраяту му диркIун бур оьрмулуву аьркин бувайсса ишну. Учиннуча, кьакьардал, неххардил ялтту лахъан ламу хIисаврай ишла дувайсса диркIун дур. Инсантурал мисалну хIисав бувайсса бивкIун бур, куннащал ку душманшиврийсса инсантал маразрал лув бацIан бувну, ганийх ккунукирттащалсса тIабакь бакIрай дирхьуну пагьламаннаща гьан хьурча, гай инсантурал дянив оьрмулухунсса дусшиву хIасул шаврийн вихну бивкIун бур.
Жула зунттавусса 1-мур ЦIув­кIуллал шяраву кулпат ябувансса касмуну диркIун дур пагьламаншиврул гьунарду ккаккан буваву. ЦIувкIуллал пагьламантал Дагъус­ттаннал шяраваллавух бакъа, цалва пагьму-гьунарду ккаккан буван лагайсса бивкIун бур Азирбижаннавун, Гуржиянавун, Таканавун, улу Авгъанисттаннал, Китайнал дазурдайн бияйсса бивкIун бур. Вайннал гьунардая кIулну бивкIун бур щалвагу Къапкъазнаву. Мунийн бувну, вайннайн оьвчай­сса бивкIссар тяхъашивурттайн, хъатIайн цалва гьунарду ккаккан буван. Бунияласса пагьламантурал искусство тIутIайх дирчуссар ларгсса аьсрулул 30-ку шиннардил дязаннив. Га чIумал дунияллийх цIа ларгссар «4-ЦIувкIрачу» тIисса пагьламанчитурал. Пагьламанталну бивкIссар ЦIувкIуллал арамтал бакъа цIувкIрадушругу. Аьрасатнал халкьуннал артистал Ярагъи ХIажикьурбановлул ва Рабадан Абакаровлул каялувшиврулу цIувкIуллал пагьламантал дунияллул лагма бувкссар. Ялув кIицI бувсса ХIажикьурбановлун, Абакаровлун дуллусса Аьрасатнал халкьуннал артистурал цIарду дакъа, урчIуннан дуллуссар Да­гъусттаннал халкьуннал артистурал цIарду, ря­ххуннан дуллуссар Да­гъусттаннал лайкь хьусса артистурал цIарду.
Мунийн бувну, пагьламантурал искусство духлаган къаритан, 1-мур ЦIувкIуллал шяраву зий буссар пагьламантурал искусствалул школа. КIира шинай цал шяраву дувайссар щалвагу Дагъусттаннал пагьламантурал фестиваль-конкурс. Цувгу хас дурсса ХIажикьурбановлул ва Абакаровлул аьпалун. Шикку райондалул 14-рагу шяраваллил къатта-къушругу тIитIайссар. Бала-гьалайрду, къавтIавуртту. Вана вай иширттах буруган, зунттал инсантурал тIул-тIабиаьтращал кIул хьун, жу оьвтIий буру туристурайн ва тамаша буван ччиминнайн. Вай пагьламантурал конкурсирттаяту бусласисса давурттан жун буллунни 1-мур кIану бувгьушиврул диплом.
КIилчинмур жул даву – презентация хас дурну дуссия кIира шинал цал Хъювхъиял шяраву дувайсса «Щунудагъ» фестиваль-конкурсрайн тамашачитал ва турис­тал кIункIу буваврин. Ва даврихлу жун буллунни кIилчинмур кIану бувгьушиврул диплом. Мукунма буллунни шамилчинмур дипломгу, аьмну лавсун, хъиннува ххуйну гьуртту хьуну тIий форумравух…
Жувагу чIа учинну дуллалимуниву тIайлабацIуртту.