«Ттул оьрчIал ххувшавуртту вил захIматрал ккаккияр»

21foto_4Жулва миллатрал кказитрайхчин хъунмасса барчаллагь учин ччай бура ттула арс спортрахух гьан увсса, мунаву спортсменнал хасият дишин бювхъусса ГьунчIукьатIрал шяравасса ТIагьиров Юсуплухь. МахIаммадлул арс Юсуп зий ур Лак­рал райондалул ДЮСШ-рай бокс­рал тренерну.

Лакрал райондалул ДЮСШ-лул боксрал тренер ТIагьиров Юсуп ва ДР-лул боксрал хъунама тренер Зубер Жяъппаров.

ЦIанасса чIумал ттул оьрчI Жанаев МахIаммад дуклай ур Аьш­ттарханнай колледжраву (АИСИ) 1-мур курсирай, автомеханик хъанай. ГьунчIукьатIрал школданий дуклай, 3-мур классрава тинай МахIаммад агьссия боксрахун. БакIрайва МахIаммад щала гъира бакъасса куна занай уссия бокс­райн. Ванал тренер ТIагьиров Юсуплуща бювхъуна мунаву ххувшавурттахсса гъира-зуву чантI учин дуван, му хьхьичIунай хъит учин уллай, личIи-личIисса бяст-ччаллавух гьуртту хьун уллай. Гьарцагу спортравусса инсаннал кунна, муналгу дия ух шавурттугу, ххув шавурттугу. Ванал «копилкалуву» цIананин дур медаллу, кубокру, грамотартту, бахшишру. Ми цимурцагу – Юсуп МахIаммадовичлул захIматрайн, бюхъулийн, пишакаршиврийн бувну. Барчаллагь вин дакIнийхтунусса, Юсуп МахIаммадович, ттул арснал цIаний бувсса захIматрахлу. Вийн хъунмасса барчаллагьрай бур ттул нину Жанаева ПатIиматгу. Аьпалухьхьун гьаннин вил захIматрал кьадру лавайссия ттул ппу ХIажибуттачIагу.
IMG-20160531-WA0012Аьшттарханнайн лавгун махъ МахIаммадлул ур цама тренер. Утти­нин МахIаммад гьуртту хьунни Аьшттарханнал шагьрулул, областрал, щалагу Аьрасатнал даражалийсса спортрал бяст-ччаллавух, бувгьунни хьхьичIунсса кIанттурду. Ларсунни боксрал 1-мур разряд. ЧIал къархьуну ласунссар спортрал мастернал кандидатшиврийнсса цIагу.
Вай цимурца – ТIагьиров Юсуп МахIаммадовичлул бивзсса гьанур.
МахIаммадлул цалчинсса тренернал кьадругу, кьиматгу жучIа мудангу бикIантIиссар.
Умнисат Жанаева,
ш. ГьунчIукьатIи