Ттул дакIнил ссурулккуртта

fsoto_4Ссутнил лишанну

***
Хъатрулул видурцIусса ттуруллал ссав гъапI учин дурну дурцIуну дур.
Лагмара пашманшиву хIаласса паракьатшиву лирксса хханссар. Хъатрулул хъатан бувсса хъахъи лавгсса цаппара чIапIив ссутнил чIаракIуннил мурхьирал къяртрая кьатI буллай бур.

КIий, лахъний, мицIай чаргъирай щурщурдайнмасса, виришиву лещан дурасса цайми чIапIивгу бур.
Чансса ялавай ццуншиву ххялтIа хьуну, чIапIив бивкIний къуп чIалачIи хъанай, так-туксса чIапIив бусса къяртри ххялтIа дурккун, язугъну хъюлчай тIий чIалай дур.
Гилу, мурхьирал ухнилу, аьрщарайн кьатI хьусса чIапIаву ссутнил асардал дурччусса хIалимшиву дигьалаглагисса хханссар.
Ссутнил биялалувусса мурхь архния, муданма пикри-хажалатрал бувцIусса, оьрмулул кьинирдал къиялул жиг датIин дурсса ниттил симан кунма чIалай бур.
Амма дур ваниву ца ляличIисса зияратшиву: уттигу инт дучIантIишиврийн вихшаласса – умуд лещан бувасса пикрирдал къюмай хханссар…

***
Инсантал чуннив лавгун бачIва ливчIсса къатта кунма чIалай дур бизарсса, гъарал лачIлачIисса ссутнил кьини…

***
КIуллагу дакъа зидлищал зунттаха дурксса ссихIну, ссутнил чIаракIуннил сил хавар бакъа ттула чIантIай лирккун ляркъунни…

ХIисав шайвав та чIумал на?

fsoo_4Ина ттун оьрмулухун дакIний личIанну, хьхьичIва-хьхьичI, шяраваллил кIичIиртту цачIун хьу­сса ламучIа хьунабавкьуссара. Ккаккайссияв ина ттун хьхьичIвагу: кIяла-оьрчIи чалагъайлуву луттирдугу хъаралух бувгьуну, школалийн нанийни, ахттакьунмай, щинал варакъигу хъачIрай буна, кIичIираву чIунархIал душвавращал щурщу буллалийни, колхозрал багърава ахъулсса датIлай, ятIул-кIири дирчусса чIаврдая гьухъал кIунтIру лихьлай, анаварну шаппайн нанийни.
Ина къаккавксса кьини, шанай ларгсса кунна, хавардагу къашайва. КIичIираву ххиттуй личIлачIисса вил мюрщи шаттирдугу ттун къалайчинал дувссилул ланжарттуй дурсса накьичру кунма чIалан бикIайва.
Агь, караматсса дияхха та чIун. Щарнил зуманив­сса зул чIиви къатта ттун лахъан къашайсса къала кунма чIалай бия. ТIама кьукьин вацIлувун, къав бахIин къурув нанийнигу, архсса буна, на зул кIичIиравух лагай­ссия. Ина хIаятраву янна шюшлай, аьнакIан къама бичлай ккавккукун, кIичIирагу гьарта хьуну, ссавгу бюх­ттул шайва. Нажагь ина на ккавккукун, къатлувунмай бу­ххарча, дакI пикрирдал щаран дикIайва, чурхгу, чуннив кьакьалувун багьну лавгсса кунма, кIу лагайва.
Ттун вил иттав урган ччишиврул дазу дакъая. Ци ххал хьуну ччай иявав на вил ярунниву? Зул къатрал ялув пуркIу ххал хьурча, ина аьнттувун кьус бивкIун иникIма дуллай чIалан бикIайвав. Къапулул нузал зертI баярча, на ца лахIзалий зул кIичIираву хьуну лякъайвав.
Агь, ца караматсса хияллал ацлацисса дияхха та чIун. Вингу хIисав шайвав та чIумал на? Га ттун хъама къаритайсса бургъил дурцIусса кьини ина азарханалия ккарччун дарув бувну най бияв. Шяравун неххайх лахъайсса муххал хьхьуттардийх тIаннул уттусри дирчусса кIюла ламу, ина ша бивзукун, ца караматну утта бувккуна. Ттул дакI вийн оьвтIий, леххаврий дия, амма ина най бияв. Най бияв, нагу акъасса кунма. Най бияв, къулагъас дакъа, къудурну. Ина най бияв. На вил ххют хханссия. Вихь учинмур чIявушиврул, мазрайн цавагу махъ букIлай бакъая, оьвчин чIугу буклай бакъая. Ина тIурча арх буцлай бияв. Бакъа шавай бияв. На цакуну ххявххун, ттула бусса чаралий ламу хъюлчу був­ссия. Бакъа шавайсса ина ца лахIзалий ттул чIарав хьунав. Вил марцIсса яруннивусса суаллал ттул аьраттал­сса дакI паракьат дуруна. Агь, чаннасса бияхха суаллу… Ми суаллан жаваб, ттигу вайксса шиннардил махъгу, жула оьрчIащал, вищал ляхълайна ура. Бухкъалаганнав вил яруннил суаллу!

Хъамакъаитанссара

Агь, оьрмуй! Ина на кьадарданул гьалаксса щатIай лахъну гьазгу бунна, дакIнил язими хияллайх ххит бакьинну щях бищунгу бунна. Амма на ххаринугу бура, пашманнугу бура. Буттал шяраву ацIва класс къуртал бувсса шинал кказитрай бувккуссия Хасавюртливсса шяраваллил хозяйствалуву зунсса зузалт хIадур байсса училищалийн трактористкахъул хьун душругу кьамул буллалиссар тIий. Ттул дакIниву гъирарал щаращи хъя кухьунссия, макIрагу тракторданул чIу ххиллай бия. Жул колхозрал хъуруннай интту, хьхьу-кьини дакъа, тракторду гъайтIун дикIайва, ттуйн оьвтIисса кунна, ттул карунних мякьсса кунна. Ниттил тамансса макь руртIуна, на училищалийн гьан къабитан.
— Цавагу душ бакъархха шяраву ина кунма мазутравух буклан нанисса? ХIакинтал, цIигьуртал, агрономтал хьун най бур. Душ чув дуклай буссар куну цIувххунахь, ци учиви? Му пишалуцIун ина щил буцинтIиссара? Ниттил мукьал ва мукъурттил ттул дакIнивусса гъирарал щаращул къявхъ лагь къабувна, хъиннува гьалак баву бакъасса. Агь, оьрмуй, мукунсса чIапIи духьунссия ттул кьадарданул луттирал, ина на Акбардущал хьунабакьин бунна. Тукунсса кьинирду дучIавивав ттигу ттул оьрмулувун? КъадучIанссар. Та зана къахьунсса караматсса талихIрал пар бия. Зана хьурчагу, тукун чаннану къахьунссар. Училищалуву дуклай шин ххишалагу ларгсса гьантри бия. Жул группа арх дакъасса совхозрал хъуру гъайтIий практикалий буссия. Гана гикку хьунаавкьуна ттун Акбаргу. Га, МахIачкъалаливсса агрономтал хIадур байсса институтгу къуртал бувну, дахьа зий айивхьуну ия.
Ттун ттула талихI цIакьну каруннихь бусса ххива, амма мукун къабивкIун бия. Гьантта лаглагиссаксса, бувчIлан бивкIуна нава хъяврин хъанахъишиву, ттул ччаврин лахъисса, ххарисса оьрму бакъашиву. Ца кьини даврия махъ, площадкалий душвавращал ттуплий буклакисса ттучIан, исвагьину лархсса, кIюла-лахъисса чур­ххай я бацIансса симан дусса хъамитайпа гъан хьуна.
– Багъишла бити, — ттул хъаралун зурул пар кунна кIяласса кагу дуртун, чулинмай кIункIу бувра. – Ба­гъишла бити, вил тIуркIу бяличIан бувну тIий, Жамилат, ттун вищал ихтилат бан аьркинни.
На чан-кьанну махIаттал къавхьура, кIукъакIулсса хъамитайпалул ттула цIагу куну, ссийщал кунма хIалимну яхши-хаш буллалаврий. Ганил гюнгутIул кунмасса чIунийсса гъалгъалул ттул дакIнил гьавасрал хъа­ттирду гъагъари дурна. Чурх кIу лавгуна. Укунсса ихтилат бувна га хъамитайпалул:
— Ттун пикри бия, Акбардул жуйн оьвчинссар тIисса, ягу цува хъирив учIансса ххива. Амма на тIийкун къавхьунни. Багьана ттуйва хьунни. Га зун совхозравун тIайла уклакини, цащала нагу, душгу буцлай ия. Шагьрулий хъунма хьусса ттун шяраваллил инсантурал оьр­мулия цичIав къакIула. Нава чуннив хъинну архну, зана къабикIансса аьрххилий нанисса кунмасса асар бия чурххаву. Циваннив къакIула, дакI кIункIу тIий да­къая. Акбар ттуйнсса сситтул, душнийн ппайвагу къакуну, чемодандалущал увккун лавгуна. Хъирив учIансса ххива. Вихну бакъассияв, вакссава ччяни лещанссар жула ччаврил чирахъ тIий. Ттун Акбар ххирасса ур. КIулли вингу ххирашиву. КIулли вил дакIний хъана­хъимургу. ХьхьичIва-хьхьичIсса асар. Ттун захIматну бур вихь цичIав учин. На лахьхьу бувкIра душнищал, кьабивтун шагьругу, ххирасса давугу. Акбардущал ба­къахьурча, ттул оьрму оьнин букканссар. БувчIунни ттун личIи шаву цирив. Ина жагьилсса бура. Вил щала оьр­му уттигу хьхьичIри бусса. Миннатри, мабахчара ттул талихIрахун.
На ганихь ци учивияв? Хияллу бакъа хьуну, дакI дачIра хьуна. Ганил яру мукьаву бия. На Ларисайн (ганин цIа Лариса дия) хъямалагу багьну, ттула къатлувун левчунма бувхссияв. Гикку дуллуссия ихтияр ттулами яруннихьхьун. КъакIула на аьтIий цуксса хIал хьуссияв. Шанма гьантлул махъ, хьхьувай, къурату бувкIсса, гаражраву трактордания ликкайхту, Акбар хьхьичI авцIуна. Ттун ганал хьхьичIа букьан ччай бия, амма ссаллив кIункIу бувну, бацIан бувсса кунма, ччанну най бакъая.
– Жамилат…
– Акбар, ссихI мадуккара. КIулли ина учин ччимур. На вий аьй дуллай бакъара. Аьй ттуйри хьусса. Ххишала маучIара. – Бигьану бухьунссияв ххирасса инсаннахь укунсса махъру учин? Га хьхьуния махъ Акбар ттучIан гъан къавхьуна. На ххал хьунийгу микIлавчIсса куна ялугьлай унийва ацIайва… Ттул дакI, чурххава дур­ккун, ганачIан лерххун гьан ччисса кунна, хъита тIун дикIайва, амма. Цаппара гьантрава на училищалинмай зана хьу­ссияв. Ларгуна ттул дуккаврил шин. Дуллуссия экзаменну. Буллуна училище къуртал бувсса, ччимур тракторданий зун ихтияр дуссар тIисса чагъар. Буттал шяравун зана хьуннин, ттун махъва-махъ Акбардух бурган га усса совхозрайн гьан ччан бивкIуна. Къаккавккун гьарча, ттула чурххал базу кьабивтун нанисса хханссия. ТIайланма совхозрал конторалийн лавгссияв. На кабинетравун буххайхту, тачIав хъама къабитанссар, Акбардул симан даххана хьуна, яру липI чин къабуллай, цIитI ивкIун ттух ялугьлай авцIуна. Хъанахъимур къабувчIлай ухьунссия. На, гацIана кIура бавну, бувккун лавгссияв. Акбар, «Жамилат, Жамилатгу» тIий, цайва тамаша буллалисса зузалтрахгу къулагъас дакъа, ттул хъирив левчуна най ия. Ганал «Жамилат» куну оьвкусса чIу ттул вичIава оьрмулухун къабукканссар. Хъама къабитанссар цалчинсса ччаврил чIу. Автобус бавчуна, махъ ххиттул ттугъгу кьабитлай, ххиттуву Акбаргу кьаитлай. ХьхьичI дия буттал шяравалу, гьартасса ххуллу, ххира­сса тракторданул чIу, хьхьу-кьини ялугьлайннасса нину, гъайтIун хIадурсса колхозрал къурду, цIусса пикрирду. Агь, оьрмуй, вил ххуллурдал гьарташиву, къумашиву. Вил давурттал караматшиву, бусравшиву…

Ина цукун ура, арс?

Кьини лерщунни. Шяравалу чIавахьулттал чаннайну чанна лархъунни. Ттул къаттагу чаннал бувцIуну буссия… Чирахъ лахъанна, амма ци бави, чани бакъар, чани…
ДакIгу къуману дур. Хьхьу цIансса дур. Кьини чаннасса дия. Укунсса кьини лавгунав ина, арс, буттал шярава шагьрулийн. ДакIний бурив, га кьини кIюрххила ина жула ссакнил чIира бакьин бувну, инара дурмуний рязину, хъатлийх хъатгу рирщуну, лагмава урувгунав. Къапулул нузал зитIилу вин хIурану чIалай бухьун­ссия, цIусса мяргу бивщуну, цIакь бувна. Яла нуз кIийла-шамийла тIигу-тIиртIуну, ларкьуна. Вила буттал къапу тIитIайсса чIумалгу, гава зертI бикIайва. Амма, арс, ина ганил макьан даххана дурнавав, утти нузал чIунил ттул чурххавун ццах бутлай бурхха? ДакIнилгу зурзу учай… Яругу хьулувун ялугьлайнма бур.
Ина цIана ттуяту архну ура, арс. Чув ухьурчангу, оьр­мулул цIуллуну итаннав.
Институтраву дуклай шанна шин ларгния махъ, ина шавай зана къавхьунна. ЦикIулли, бюхъай, чIун дакъа ухьунссара. ДакIнийнвагу къабагьайрив вин вай жула зунттурду?
ДакIнийн къадагьайрив, арс, вин на?
Чагъарвагу чIал мабаваннакьай.
Щукру, Аллагь, чув-унугу цIуллуну усса. Ттул пик­ри мабара, арс.
БувчIлай бур, элмулуха зий, гьарзат хъама диртун ухьунссара.
Нагу, пикрирдал къума къадарча, цIуллуну дура. Кьунну, арс, тамашасса макI ккарккунни. Ттула каний хьуна ятIулсса ляълугу дусса мусил кIисса. Нара кIарттуву ччатI шахьлай дуна, га, кания багьну, бакъа хьуна. Хъунмасса хIаллай луглай дуссияв. Щала хIаят кIучIав. ЧувчIав къалявкъунни. Дарвазалухун дурксса: гъарал дакъана чарив къакIулну хьусса оьлуркъу щинал бярав гъулувтуну чIалай бия. Гьаз бувну, марцI бувссия. Га хьхьичIванияргу пар-пар тIутIи хьуна.
Къашавайвагу акъарав ина, арс? Вил лякьа-бакI къацIуннав.
Вил канил кIиссурайсса михь цIуцIаяр, на дирчIа, арс. ЧIунгу чIалсса дур. Шанугу биллай бакъар. Иттав макьгу дакъар. Хаварду буслан дуссухун чIаххув къаригу къадуркIунни. ДакIгу дачIра дур, къаттагу бачIва бур. Ухьвай… Ина цукун уравав, арс?

Чагъар

Вил оьрмулул зувира шин шайсса кьини аьрщаран дюхханну мюрш гъарал лачIлай дия. ЛачIлай дия кьарал дакъа, мурчай щурщу буллалисса мурхьирдал чIапIив шюшлай. ЛачIлай дия, ттул виятусса пикрирду бяххан буван ччисса кунна, ца якьаману паракьатсса макьан руцлай.
Жува цаннан ца къаккавккун ацIниясса шинну хьунни. Вил ацIния мяйра шин хьусса кьини, дакIний бурив, жува личIи хьуссияв. ЛичIи хьуссияв, къаччайнма. ЛичIи хьуссияв, цаннал дакI цанначIа дуна. Вил бутта, навт букку, архну зун гьан уллай, къатта-къушва бизан бувну лавгуна.
ДакIний бурив жува, цанначIан цаннал кьини лях чагъарду чичаванну куну, хъа бувссия. Шинну лаглагиссаксса чагъардугу чан хъанан бивкIуна. Ина, вичIана нану тIий, ттуйн оьвтIий бияв. Ттуща бюхълай бакъая. Цуксса тархъансса бунугу ва жула оьрму, къабюхъай гьарцаннаща дакIнин ччимур бан. Укунсса бухьунссия жула ччаврил кьадар.
Чагъар къабучIарчагу, ина ттун ттигу-ялагу хъама къабитара. Хъама къабитанссара тачIавгу. На бутта, ина нину хьуну бунагу, вил чагъарду ттигу ттула яла хъу­н­намур хъус-ххазинану, ттула намусну ябуллай ура. На ми букъавккусса кьинирдугу чансса шай. ВичIагу бурив ттул чагъарду? Ягу ласнал ххябувкрив? Гьарца шинал, ина бувсса кьини, на та жува хьхьичIва-хьхьичI хьунабавкьусса мурхьирачIан лагара. ДакIнийрив, мурхьирал чурххай на жула цIарду чирчуссия? Мурхь бувчIин къашай хьуну, хъунма хьуну бур. ЦIардугу, хъин хьусса щавурдал аьшру кунна, мюршну урувгнан, дахьра-дахьра дакъа чIалай дакъар. Ккаккан ччива ина ттун хIакьину. Мюрш гъаралгу лачIлайнна дур. ВичIангу дурвав гъарал? Най ура кIичIиравух, жула мурхьирачIан, лагма­сса инсанталгу хIисав къахъанай. Най ура, мюрш гъарал бакIрая ччаннайн ияннин атил увссагу кIул къахъанай. Най ура. Най ура вичIан. Инагу най бурав ттучIан?

ДачIрасса кьини

Ларгунни кьини… Зунзулчаннал гьартану тIиртIусса кьинилул нуз лагабургъил тIинттал ларкьунни. Хьхьунил хьулувух цIаннавун увххукун, махъунай урувгра: — На цири дурсса хIакьину? Ци дулунтIиссия на ва кьинилун? Ци дулунтIиссия ттун ва кьинилул? Кьинилул ссятру, минутIру, къама марцI байсса кунма, ххилтIу дував. ДакIний личIансса цичIав къаляркъунни. ХIайп. ЧIентIайн бувккун лавгсса щинал кIунтI кунна, хIакьинусса кьини дакъа хьунни. ЧIарах бувксса мурчал чурххай кьабитайсса асарвагу къаливчIун бур. ХIайп хIакьинусса кьини… ХIайп. Ца кьинигу оьр­мур. Ва дачIрасса кьини ттун хъама къадитантIиссар. Кьинилул ттун дуллуну дур дачIрашиву. ДачIрасса кьини… ХIайп…

КIюрх зунттаву

ЦIан лакьлакьисса ссятраву тунтну лухIисса ттуруллул варси ссавнил зунттайн палцI бувсса хханссар. Яттугу хьхьуцанттуйн ккуркки бувну, зунтту бакIрацI бивхьусса куна, щаллусса хьхьуну на бизан­ттуй чул бувну уссияв. Зунзулчаннахь варсуйсса хьхьемал кIунтIру чирахъру кунма пар-пар тIун бивкIуна. Симандалийн кIукIлуну гъили буллалисса дюхлулул щатIи щуна. Якьутирттал ччар кIюрхнил лухччиний дуллали­сса хханссия. Хьхьемавусса уртту-тIутIул чIапIив яруннайн кьутIланну ххяххабургъил тIинттай цIай-цIай тIутIи хьуна.
Зунтту, жалин душ кунма, оьрчIи пар бусса чала­гъайлуву балгусса хханссия. Агь, карамат, интту зун­ттавусса кIюрхнил ххуйшиву! Амма ва чIюлусса чIумуву ца диялдакъашиву, ца тIайладакъашиву чIалай дур. Шикку ина чанну бура. Чанну бур вил хъачIрайсса варакъигу. Ина дакIнийн багьувкун, пикрилуву кIюрхнил сурат щаллу хьунни. КIюрхниву ина бавкьуну чIалай бура. КIюрх дуркIунни. Ина най бакъара… Баргъ зунттуха бувккукун, каругу тIиртIуну, на ганил хьхьичIун левчура. На гъан хъанахъисса, ина арх буцлай, тIинттаву чIалай бура. Барчаллагь кIюрхнин, виха лархьхьусса. Хьурдай ва караматсса чIун ялату къалагайсса.

Баргъ

Ина хьунаавкьусса ссятраву на ттунма нава дунияллийн къалаглай чIалай бияв. ДакI муксса гьартану дияхха, жува къабивкIссания, аьрщарай оьрмувагу къабикIанссия тIисса асар бия дакIниву. Инагу на куна чIалай ияв. Ина ттул цIа къаучайва. Вил мазрая леххайсса так ца махъ бия: — Ттул «Баргъ». Ина «Баргъ» увкукун, мяйжаннугу яруннин чани ххихьусса кунма бикIайва, чурх гъили лавгун, куклу шайва. Нава аьрщарайх заназиссарив, ссавруннайх лехлахиссарив хIисав хъанай бакъая. Укун ларгуна жулла шанна шин. Шанна шинал махъ ина аххана хъанан ивкIунав. Вил ихтилатраву хьхьичIра куннасса гъилишиву дакъая. На, вин хъанахъимур къабувчIлай, пикрирдал кIу лагаврил хъуннасса гьиву дакIний дуну бияв. Ттул ччаврия ца ххит ливчIссарив? Ца кьини ина ттун цамур хъамитайпалущал ххал хьунав. Гьарзат бувчIуна. Ттул баргъ левщуна. Барз ттуруллул бувгьуна. ЧIун ларгунни. На утти савсунна. Цал-цал, кIичIираву ина ххал хьувкун, дакI тирх учай. Щукру, ина усса ва дунияллий. Ина ххарину чIалачIини, дардгу хъама диртун, мурччайн пиш бучIай. На аьрзирдай бакъара. Савсун бура. Щукру, ина ца-цал ккакканагу чIарав усса. Щукру. Баргъ…