Терроризмалия буруччиншиврул

Аьлимтурал, философтурал бусласаврийн бувну, террорданул ишру гьич цукунчIав инсаннал аькьлу-кIулшилуща «ккухIин» бюхъайсса, лаласун шайсса ишру бакъасса бур. Ва дур «цIуцIаву». ЦIуцIаврия буруччиншиврул, жувагу мугъаятну бикIан багьлай бур.

Сентябрьданул 3-нний Вихьуллал шяраваллил школалул дуклаки оьрчIащал хьунабакьин бувкIун бия Лакрал ва Ккуллал цачIусса полициялул хъунама участковый ХIаммакIуев Рамазан ва чIумувун къабивсса оьрчIал ялув ацIайсса инспектор ХIусайханов Нариман. Вайннал дуклаки оьрчIащалсса ихтилат хьуна терроризмалия, школалий, шяраву, шаппа хьуннав, бурувччуну бикIаврил ялувсса. Ши­кку мукунма гьуртту хъанай бия школалул директорнал хъиривмур МахIаммадова Жинасат, учительтал Шалласуев Багьду, Чаринов Чарин, ХIусманова Жамилат ва цаймигу. ХIаммакIуев Рамазаннул ва ХIусайханов Нариманнул кIанийн бувтун бувчIин бувна дуклаки оьрчIан цукунчIав щил-бунугу кьабивтсса пакетрайн ка лаян къабучIишиву, цана къакIулсса инсан школалий ягу шяраву ххал хьурча, му аьжаив изарча, чара бакъа цала классрал каялувчинахь, нитти-буттахь бусан багьлагьишиву, цайн, полициянал зузалтрайн, баян буван аьркиншиву. Буллуна оьрчIахьхьун вайннал цала телефоннал номердугу. Бувсуна терроризм ци дуссарив, мунил цукунсса зараллу буллай буссарив дунияллул хIукуматирттан. Бувцуна мисаллугу. Шиккува кIицI бувна мукунма, школа къуртал бувну махъ, шагьрулийн дуклан лавгукунгу, хъиннува бурувччуну бикIан багьлагьишиву.