Терроризмалийн къаршисса тIиртIусса дарс

Февральданул 9-нний Ккуллал райондалийсса ЧIяйннал школалий лавайми классирттахь дирхьунни терроризмрайн къаршисса дарс. Ваний гьуртту хъанай бия школалул учительтал, райондалул УО-лул пишакартал, Ккуллал ва Лакрал районнал цачIусса полициялул инспектор ХIусайханов Нариман.

[responsivevoice_button voice=»Russian Female» buttontext=»Послушать»] Вайннал кIанийн бувтун оьрчIан бувчIин бувна, цив­ппа хьуннав, цала гъан-маччасса хьуннав, террористътурал балаллухьхьун къабирияншиврул мугъаятну бикIан багьлагьишиву. Му мугъаятшиву дикIан багьлагьишиву школалий, чIявусса инсантал батIайсса ккурчIав, мукунма цайми-цайми кIанттурдай. Школалул хIаятраву ягу чув-унугу цана къакIулсса инсан ухьурча, ганаяту классрукнахь, школалул зузалахь бусан аьркиншиву. Бувсуна уттисса чIумал, щала дунияллийхра терроризма ппив хьусса заманнай, жула жува бурувччуну бикIан багьлай бушиву.