Творчествалул десант Ккуллал райондалий

gard_12Октябрьданул 16-нний Ккуллал райондалийн бувкIун бия Да­гъусттаннал Чичултрал союзрал секретарь, Лакрал секциялул бакIчи, шаэр, чичу, драматург, таржумачи Илияс МахIаммадов, Дагъусттаннал Музыкантътурал союзрал председатель, Аьрасатнал искусствалул лайкь хьусса зузала, профессор Хан Баширов, Дагъусттаннал Художниктурал союзрал Выставкартту дувайсса залданул директор, Аьрасатнал лайкь хьусса художник Амирхан МахIаммадов, «Лезгинка» ансамбльданучIасса школа-студиялул директор,
Аьрасатнал искусствалул лайкь хьусса зузала Тарият Къапиева, Барият Мурадовал цIанийсса Дагъусттаннал искусствалул колледжрал преподаватель, Аьрасатнал искусствалул лайкь хьусса зузала Зумрут Саламгереева, Дагъусттаннал Культуралул министерствалучIасса Учебно-методический центрданул зузала, Дагъусттаннал культуралул лайкь хьусса зузала Нана Мащилиева, Нураттин Юсуповлул цIанийсса республикалул оьрчIал библиотекалул директор Загьидова СултIанат ва ванил хъиривчу Раиса МахIаммадова. Хъамаллуращалсса хьунабакьаву най дия райондалул Досуговый центрдануву.

ХIажимурад ХIусайнов
Хьунабакьаву дачин дурну ия Ккуллал райондалул «Щунудагъ» телевидениялул диктор Марсел Сулайманов. Мунал бакIраяту залданувун бавтIминнахь бувсуна райондалийн бувкIсса хъамаллурая. Хъирив райондалул оьрчIал библиотекалун лавсун бувкIсса луттирдал далухIи дуллуна. Яла дайдирхьуна тяхъашивур­тту. СахIналийн бувккуна Да­гъусттаннал культуралул зузалал цIанин лайкь хьусса, ххаллилсса буттахъал макьаннай ва мукъурттий балайрду учайсса РайхIанат ХIажиева. Хъирив сахIналул заллушиву дурна Тарият Къапиевал. Ванил сийлий­сса лаххиялуву испаннал макьандалухун ишттахIсса къавтIаву ккаккан дурна. Хъирив балай увкуна Зульфия Даллаевал ва Вихьуллал шяраваллил ккаккияну хъанахъисса чIинчIурдавусса ва бакIбахIурдавусса душру щинав нанисса къавтIаву кка­ккан дурна. Ккуллал райондалул Досуговый центрданул рояль бакъашиврийн бувну, цалла макьан Хан Башировлул синтезаторданий рурцуна. Ванал рурцусса паракьатсса макьандалухун къавтIун бивзуна кIилчингу Тарият Къапиева. Райондалул Досуговый центрданучIасса ансамбльданул ккаккан дунни цалла къавтIаву. Аллагьнал ца-ца инсаннахьхьун, ца гьунар булаву гьа къадурну, чIявусса гьунарду булайшиву ккаккан бувуна Илияс МахIаммадовлул. Ванал цалва чивчусса шеърирду буккаву дакъагу, хъинну ххуйну цалва гармонгу бивщуну, балайрду увкуна. Балайрду, мукунма, увкуна Гриша Ванатиевлул ва РайхIанат ХIажиевал, Асият МахIаммадовал, АхIмад АхIмадовлул. Хъамалу душ Зумрут Салимгереевал бувккуна сонетру, бувсуна цилла даврияту. Амирхан МахIаммадовлул, цувагу сурат дихьу ушиврийн бувну, ххуй-ххуйсса тIабиаьтрал лишанну душиву бувсуна райондалий, МахIачкъалалив бувкIний цува директорсса залданувун къабувххун махъунмай малагару увкуна. Цанма балайчитал, вайннал лаххия ххуй дирзшивриягу буслай ия Амирхан. Цалва залдануя чивчусса буклетгу буллуна ванал Ккуллал райондалун. Ххуйсса ихтилат бувуна Нана Мащилиевал. Ванил ихтилат бучIия культуралул иширттан хас бувсса лекциялун хIисав буван.
Хьунабакьаврил бюхттулмур даражану хьуна лухIисса, кIяласса аьнди варсаву Ккуллал райондалул культуралул давур­ттай зузисса арамтурал исвагьисса лаххиярттавусса душру лабивтун, циняв сахIналийн бу­ккайхту, «кьюлтIшиву» ашкара дуваврищал дархIусса къавтIаву. Хьунабакьаврил ахирданий хъамаллурахь барчаллагь учин сахIналийн гьаз хьуна Ккуллал райондалул бакIчи Сяид Сулайманов. Гьай-гьай, чара бакъа, хъамаллуран хъамалушин дуван, ссупрагу тIивтIуну бия. «Ттигу бучIаванну жу Ккуллал райондалийн», — тIий, хъамал ахттакьунмай ххуллийн бувккуна.