ТартнакI

ТартнакI, вит хъинну инсаннал чурххан хайр бусса продуктри. ХIакьину жува чичинну тартнакI хIаласса инсаннал чIалачIин (жандара) ххуй дансса цаппара рецептру.

• — БакIрай кIачаран бухлаган байссар, кIиз цIай-цIай тIутIи байссар, парх бикIан бай­ссар, агарда бакI шюшин ссятрал хьхьичI кIизуйх стакандалул 3 бутIул ца бутIа витул, ца ккунук, 50 г. сусул (ржаной) ччатIул ккурч-вирдакI ххуйну хIала дурсса маска дуккарча.
• — Лажиндарал бурчул ранг ххуй дайссар, нюжмардий цал 3 хъунна къуса тартнакIлил, 1 чяйлул къуса ницIал, 1 хъунна къуса кофемолкалуву гьавусса нехълул иникIма хIала дурсса маска дукларча.
• — Мярду (угры) буминнан гьантлун ца-ца стакан витул хIачIларча хъинссар.
• — Ххуйну чурххал бурчу марцI байссар 2 хъунна къуса тарт­накIлил 1 стакан хьхьирил цIийвух хIала бувну, 5-10 минутIрай чурххайх букларча. Яла чурх вилагайссар гъилисса щинай.
ЧIяруссар тартнакI, кьурчIи накI гьануну ларсун сакин дур­сса диетарду, амма накIлил белок гьарза хьурча, ччаруллал, сси­ттукъатлул ва м.ц. цIуцIавуртту оьнийн дуккайссар. Пагьриз илтIа хьунтIиссар, агарда гьантлун дачIра ххюттуйн хIачIларча бачIи стакан тартнакIлил, ца ссуссулух ссувссусса гьивч, ца чяйлул къуса ницIал, дачIи чяйлул къуса дарчиндалул (корица) хIала дурну блендердануву хъулту дурсса коктейль хIачIларча.
• — Чурх цила нирхираву битайссар, нюжмардий ца кьини вит хIачIлачIисса кьинирду дарча.
• — Гьарца кьини хIачIлачIисса 1-2 стакан тартнакIлил ягу витул ттаркIру, михьру, ккарччив цIакь дайссар, оьттуву холестерин чан байссар, хъунххютту ххуйну зузи дайссар, иммунитет цила ххуттай дитайссар, аьркин дакъамур чурххава дуккан дайссар. ТартнакI хIачIлачIинай остеопороз, гипертония, инсульт къашайссар.
• — Агарда ттаркIру цIий духьурча, 1 хъунна къуса тарт­накIлил, 1 чяйлул къуса цIил, ца хъунна къуса горчицалул хIала дурну, цIуцIисса кIанттайх ду­ккайссар.
• — Туннурду гьарта бувк­миннал (варикозное расширение вен) ччаннайн дутлатияра витуву атил дурсса аццив.
• — Ахъулссаннул, чяхирданул ттангъри, мяххи, утулул ччувччусса кIанттурду шюшин хьхьичI тартнакI дурккун дитарча, ххуйну марцI шайссар.
• — Ссупра (клеенка) витуй атил дурсса аццух лиширча хъиннува ххуйну цIай-цIай тIун бикIайссар.
• — Арцул, чарвитул, дувссилул кьай марцI дан ччарча, дичияра дачIи литIра витувун 2 хъунна къуса цIил кIункIурдувун. Дитияра гиву марцI хьунцIа.
• — Къаххуйсса хIан марцI даншиврул гивун дутIайссар 1 л. хIанттил – 100 гр. хIисаврай тартнакI, дитайссар лицIан. Яла паммалувух дигьайссар.
• — АьнакIул ккунукру гьарзану булланшиврул, аьнакIал къама атил байссар витуй. АьнакIан щинан кIанайгу бучIиссар вит буллан.
ЦIуллуну битаннав.