Тарихраву чирчусса чувшиврул байран

fsoto_10Цашиврул кьинилул байрандалул лишансса иш хьуна Апанни Къапиевлул цIанийсса Лакрал музыкалул ва драмалул театрданул къажарнал Надир-шагьнал аьрал ххит бавриву да­гъусттаннал миллатирттал цашиврия, чувшиврия ва виричувшиврия бусласисса ЦI. Камаловлул пьесалиясса «Хан-Муртазааьли» спектакль ккаккан баву.

Спектакль театрданул репертуардануву 2011 шиная шинмай бухьурчагу, ва постановка хьунни ляличIисса, му буттал аьрщарай виричунал гьайкалданучIа ккаккан бувну буну тIий. Декорацияну хьунни цурда тIабиаьт, зунттурду, ссав, ратIру, нех ва Хан-Муртазааьлил гьайкал. Зунттал тIабиаьтрацIун ва зун­ттал халкьуннал хасиятрацIун бавкьусса, хасну ва спектакльданун чивчусса Ширвани Чаллаевлул музыкалул лавсун най бия лакку улча.
Спектакльданул режиссер Дагъусттаннал Халкьуннал артист Аслан МахIаммадов. Театрданул завлит Аьрасатнал магьирлугърал лайкь хьусса деятель Гулизар Султановал бувсуна ва спектакльданул Дагъус­ттаннал магьирлугърал тарихраву агьамсса кIану бугьлай бушиву.
КутIану бусанна спектакльданул мурад. Гъази-Гъумуксса сурат. МурчIисса къужлул ХIусманнул (Дагъусттаннал лайкь хьусса артист ХIажиаьли ХIажиаьлиев) ужагъ. Ванал балай бяличIан бай душнин Щазан (Зульфия Архилаева) ссихьри ларсун увкIсса авдалнал-Мусал (Ямлихан ХIажиев). МурчIинугу дакIниву гьавас бу­сса ХIусманнул кIанттуй дачIугу ришлай тIисса балайлухун ссихьри каниву къавтIутIи дурсса Щазал ва Мусал ялун уххай Къарат (Дагъусттаннал халкьуннал артист Аслан МахIаммадов). Надир-шагь цIунилгу Лаккуйн ххявхсса хаварданул дяличIан дай тяхъашиву.
«Мукьал ва цIарал ччур­ччусса аьрщи. Оьттул ва гьу­хъал дурччусса аьрщи! Ттигу вил ялун ци бала най бур?» тIисса ХIусманнул калималувун лаглай бур миллатрал щала тарих. Му тарих къакIулминнангу бувчIлай бур оьсса кьинирду Лакку билаятрайн цимилгу лиркшиву. Мува мурад бур Сурхай-ханнал тIутIимунивугу:

45 шин ханшиву дуллай,
Ца гьантта къавхьунни
дяъви бакъасса.
Ниттихъал був
оьрчIру хъуни хьуннинма
дяъвирдай литIлай,
Циксса бур щахъами,
циксса ятинтал,
хъунивхьу къарихъул,
ЛухIи къалирксса?
Хъамабитайссарив
мяйра шинал хьхьичI
Та ратIух нанисса
оьттул мугьали?
Увххун ура, арс, бивкIурдаяту.
Гьархха! Миллат ябан чIунни!

… Амма цикссагу оькьинирду дурхIусса ппухълу гьаз хьунни цIунилгу нанижатращал, гьава­с­ращал, балайлущал. Бяла­хъай чIумувусса оьрчIалгу, хъаннилгу тур дугьаву дурус бакъахьурчагу, «ватан цIаравуний вилттили оьрчIаягу виричу шайссар», «душманнал кьяпраяр хъаннил лачак лахъ шайссар» тIисса мукъурттил мяъна мяйжан дунни Щазал цIу дуртун, душманнал улахъгу пIякь учин бувну, аьралуннал бакIчигу ххаржан даркьуну ивкIуну. Ца чувнал турлища бан къабюхъаймур кIилийну хъаннил макрулуща бан шайшиву буслай, цийнгу вихшала дишара тIий бур ханнал ссу Итаргу (Дагъусттаннал халкьуннал артистка Луиза Шагьдилова). ХIатта авдалсса Мусал ссихьрира дурккунни виртталну. Цал ттигу исват хьунни уссийн уссунияр вихну, мукIруну був­к­шиву Дагъусттаннал цинявппа миллатру ва «шагьнал тах бутайшиву шама ца хьурча».
Къаратлул мукъурттийну учин «Яла хъинмур ярагъ хIакьсса чувшивур».
Ххит бунни: «Вил миллат ттун цир? Ца цIинцI! Ттун аьркинсса Ухссаври,» — тIий, щалла дуниял цая зурзу тIийри ду­сса тIий, дакI дарцIусса Надир-шагьнал (Аьбдул Давы­дов) ярагъуннил балгусса ­аьрал.
Асар хъанай бия спектакльдануву хъанахъимур цала яруннил хьхьичI хъанахъисса кунма тамашачитуран бюхлай бушиву, хIатта дуклаки оьрчIангума. Няй-няй тIисса бургъилу ссавурданий ва личIлулну ялугьлай бия ми спектакль къуртал хьунцIа.
Гьарца актер цала рольданувун увххун ушиврул, миннал гъалгъалухун марч бахчилай бушивувагу хIисав хъанай бакъая. Масалдаран, Надир-шагьнал аьрал Хъусрахьхьун бувххун, кIикку халкьуннай бувсса зулму тамашачитурал оьтту-ттурчIавун бухханну, гьарзад цила итталух лавгсса кунма ккаккан бунни чапарнал роль дургьусса Да­гъусттаннал лайкь хьусса артистка Юлиана МахIаммадовал. Яла-яла хъуннасса жаваблувшинна цайра душиву кIулну бия Сурхай-ханнал роль дургьу­сса Дагъусттаннал лайкь хьу­сса артист Шамсуттин Къаплановлун ва Хан-Муртазааьлил роль дургьусса жагьилсса актер Адам ХIайдаевлун, цанчирча ми кIинналагу цIардал хьхьичI бацIан буллай буну тIий та азгъунсса талатавриву ххувшаву ларсъсса тарих.
ХIакьшиву Сурхай-ханнал ва ХIусманнул мукъурттил хIакьинугу щалла дунияллийва. Сайки шанна ттуршукулул хьхьичI Лаккуй хъанай бивкIмур хIакьину дунияллул гъунттулу хъанай бур, хаснува Гъанмур Баргъбуккавал билаятир­ттай. Ласурча, Сириянавусса сурат – цимирагу ттуршукулий личIи-личIисса диннал агьлу уссурвалну ялапар хъанай бивкIсса билаятрай, дин бутIра-бутIрайх дачIлай, агьлугу лаялун бувну, аьрщигу оьтту­вун дюкьан дурунни. Циксса шиннур Да­гъусттаннайгу дин бутIра-бутIрайх дачIлай, хIатта уссу ­уссийн къарши уккан уллай, ттуршукурдай ядурсса цашиву ппив дансса гужру ялун бигьлай. Мунийн бувну ва спектакль ккаллиссар хъун хъана­хъисса ник ватан ххирану тарбия дансса дарсиран, терроризмалийн ва экстремизмалийн къарши бацIансса акциялун. «Круглый столлалнияргу», конференцияртталнияргу, дискуссиярдалнияргу «Хан-Муртазааьли» спектакльданул бияла цIакьсса бикIанссия. Цанчирча шиву буслай буну тIий миннахь жула ватандалийн дурксса оьсса кьинирдая, ми кьинирду духIан бювхъусса ппухълуннал чувшиврия, яхIирая, никирая никирайн ирсирай нани­сса цашиврия. Му чувшивугу, яхIгу миллат­рал магьирлугъраву бишинсса даврихлу театрданул коллективрахь барчаллагь увкуна Даниял Магьдиевлул.