Райондалул дазуйх нанисса ризкьилул ялув бацIлан

Вай гьантрай Лакрал райондалул бакIчинал хъиривчу Макьсуд Кьадиевлул дунни ветуправлениялул зузалтращалсса батIаву. Муний гьуртту хьунни управлениялул каялувчи МахIаммад Абачараев, Гъумучиял шяраваллил администрациялул бакIчи МахIаммад ХIусниев. Муний ххалбигьлай бия ризкьи кIинтнил минардая гъинтнил минардайн куч баврийн багьайсса суаллу.

«Зун хIисав хьурив цайми районнал ризкьи, хIатта ми цамур ххуллийх гьан ккаккан бувну бухьурчагу, Лакрал райондалийх лаглай бушиву гъинтнил минардайн? — увкунни МахIаммад Абачараевлул. – Мунияту жунна хъуннасса нигьачIаву ду­ссар жулла лухччайн ва ризкьилуйн азарду дияврия».
МахIаммад ХIусниевлул тапшур бунни райондалул дазуйн бухханнинма ялув бацIан куч хъанахъисса ризкьилул. «Лахъисса ххуллугу бивтун бувкIсса ризкьи ва хIухчалт, Гъумучату махъунмай зана битлан къахьунссархха», — увкунни ванал.