ОьрчIру буруччинсса чаран ляхълай

53_10ЦIуссалакрал райондалул цIуминалийсса цинярдагу кIул­шивуртту дулаврил идарарттай хьунни дуклаки оьрчIал нитти-буттахъал батIавуртту.

Ми батIавурттай ххал бивгьунни экстремизмалул идеологиялийн ва терроризмалиясса нигьачIаврийн къарши бацIаврил, жагьилтал ИГИЛ-данул кьюкьравун кIункIу хьун къабитаврил масъалартту. Нитти-буттахъал батIаврий гьуртту хьунни ЦIуссалакрал райондалул администрациялул бакIчинал цалчинма хъиривчу Аь. Буттаев, КIулшивуртту дулаврил управлениялул Новостройрайсса вакилтал, шяраваллал администратортал ва миннал хъиривчутал, полициялул капитан О. Аьлиев, Новостройрай­сса мизитрал имам ХIасан-хIажи.
Райондалул кIулшивуртту дулаврил управлениялул хъунаманал хъиривчу Малика Акаевал кIицI лавгунни цIана, жагьилтал террористурал кьюкьравун кIункIу буллалими чялиш бувксса чIумал, нину-ппухъру цачIун бавтIун, укунсса батIавуртту дуллалавугу терроризмалул идеологиялийн къаршину бацIансса ца чаран хъанахъишиву.
Вайва гьантрай нитти-буттахъал батIаву хьунни ДучIиннал 2-мур школалийгу. БатIаврил бакI дургьуну бия школалул директор Бахттун Шуаьева.
— Жура цахъи дунугу оьрчIахсса къулагъас чан хьун дитарча, ми жулва канища буккантIиссар. Жунма цинявннан хъинну личIлулну бикIан аьркинссар, ххишаласса аякьа, ургъил дикIан аьркинссар жулва оьрчIах, — увкуна ванил.
— ХIакьину 100-хъул Дагъус­ттаннал жагьилтал террористурал кьюкьраву талай бур. ИГИЛ-данул эмиссартал утти-цIанагу кьаст лахIлай бур цивппа хьунабакьлай ягу социал сетирдайхчIин жагьилтал хъяврин бан, ми цалва ххуллийн кIункIу бан, — увкунни хъирив ихтилат бувсса О. Аьлиевлул.
— Ниттил ххишаласса аякьа, къулагъас дикIан аьркинссар оьрчIах, ниттин кIулну бикIан аьркинссар школалул кьатIув ми ссаха зий бу­ссарив, щищал буссарив. Миннал багьу-бизулуву бахханасса цичIав хIисав хьурча, кьюлтI къабувну, ми оьккимуния арх бансса чаранну лякъин аьркинссар, — увкуна Аь. Буттаевлул.
Цалва-цалва пикрирду ва наси­хIатру бусласисса ихтилатру бувна нитти-бутталгу. Шикку гьаз хьунни оьрчIру личIи-личIисса кружокирттавун занази баврил, ххишаласса спортрал секциярду зузи баврил масъаларттугу.