ОьрчIру буруччаврил кьини кIицI ларгунни

Му хIадур дурну дия райондалул КIулшиву дулаврил управлениялул, Магьирлугърал управлениялул ва ОьрчIащалсса даврил отделданул цачIуну. Муний гьуртту хьунни райондалул бакIчитал, идарарттал хъуними, ва кьини райондалий хьунтIисса республикалийсса ххуллурдал мюхчаншиву дуруччаврил ма­съаларттан хас дурсса совещаниялийн бувкIсса Зунттал территориал округрайсса ДР-лул БакIчинал вакил Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимов ва цаймигу зунттал районнал администрациярттал бакIчитал.

Зулайхат Тахакьаева
Цалва ихтилатраву Лак­рал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул бувсунни хIакьинусса кьини райондалий бакъашиву ургала акъа ливчIсса оьрчIру, ятинсса оьрчIру цинявппагу бушиву опекунтурал аякьалулун лавсун. ЧIявусса оьрчIру бусса кулпатру райондалий бусса бур 324. Ми цинявппагу щаллу буллай бусса бур хIукуматрал ккаккан дур­сса хIаллихшиннардал. 2015-2016 дуккаврил шинал билаят­рал личIи-личIисса лагерьдай, мукунма «Артекрай» ва «Орленокрай», бигьалаган тIайла бувккун бур 50-нния ливчусса оьрчIру.
КIицI лавгуна райондалий чансса бакъашиву гьунар бусса, итххявхсса оьрчIругу. Республикалул личIи-личIисса конкурсирдай хьхьичIунсса кIанттурду бугьлай, миннал лахъ дуллай душиву райондалул цIа. Ттигъаннугу «Первоцвет» тIисса рес­публикалул мюрщими классир­ттал дуклаки оьрчIал дянивсса творчествалул конкурсрай Лакрал райондалия шама дуклаки оьрчI гьуртту хьуну, шамунналвагу бувгьуну бур цалчинсса кIантту (Гъумучиял, КIундиннал ва Щардал школарттал дуклаки оьрчIру). Бувсунни Лакрал театрдануву хьусса «Щаращив» конкурсрай гьуртту хьусса цинявппа оьрчIалгу бувгьушиву хьхьичIунсса кIанттурду. ХьхьичIунсса кIанттурду бугьлай бушиву олимпиадар­ттай ва спортрал турнирдайгу. ХьхьичIунсса ккаккияртту хьун дуллалисса оьрчIан райондалул администрациялул дулайссар бахшишру. ОьрчIан творчествалух ва спортрах гъира бутансса давуртту дуллай буссар райондалийгу.
Юсуп МахIаммадовлул барчаллагь увкуна цала гражданшиврул ва пишакаршиврул бурж биттур буллай, ялун нанисса ник тарбия давриву захIмат бихьлахьисса инсантурахь.
ОьрчIру барча бувна ДР-лул БакIчинал вакил Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимовлул. Ванал кIицI лавгуна хIакьину паччахIлугърал ляхълай бушиву гьунар бусса оьрчIру ялун личин бувну, миннан гихунмайсса ххуллу тIитIинсса чаранну. Жулла республикалийгу зий бушиву музыкалул, художествалул, спортрал школартту.
Авадансса дия байрандалул гихуннайсса программа. Тамашалийн бувкIми цалва гьунардайну ххари бан бувкIун бия детсадрал мюрщултрая тIайла хьуну, школа къуртал буллалиминнайн бияннин. Цавай гьуртту хьуна спортрал бяст-ччаллаву. Гъумучиял магьирлугърал школалул дуклаки оьрчIал хIадур дурну дия ххаллилсса концерт.