Нувщул пирожкив

47_6600 гр. нувщул, 1 стакан накIлил, 2 бакI чимусул, 60 гр. шархьнагьлил ягу лагаврил, 6-8 гр. явщул, цIу, ххяххиялул аьгъушиву, ца ккунук, 600 гр. иникьаллул.

600 гр. нувщул, 1 стакан накIлил, 2 бакI чимусул, 60 гр. шархьнагьлил ягу лагаврил, 6-8 гр. явщул, цIу, ххяххиялул аьгъушиву, ца ккунук, 600 гр. иникьаллул.

Нувщи, ххуйну шювшуну, шашайссар. МарцI бувну, гъилину бунува бявгъайссар, кIирисса накIгу ялун дуртIуну. Чимус, марцI бувну, бурувсуну, дагъ байссар шархь нагьлий ягу лагаврий. Нувщул ялун бувтIуну, явшгу, цIугу бивчуну, ххуйну хIала бай­ссар. Лахъру дирхьуну иникIма дайссар, ца ккунук ва цIугу бивчуну, тийннай дишайссар лахъан. КIюлаччатIру бувну, 10-12 см. кругру кьуркьуну, ялув далгу дирхьуну, пирожкал пурма дучIан дурну, кIирисса ххяххиялул аьгъушиврий дагъ байссар.
P.S. Пирожкаву гъарангу хъинну дакьайссар. Нувщи ливххун шашарчагу, пирожкив хъиннува нахIусса шайссар. Хъиннува хъинссар пирожкив пачракъатлуву, аьгъушивугу дакъа, шашарчагу.
Барачат бишиннав.
Т. ХIажиева