Новостройрай дунни грэпплинграл Аьрасатнал турнир

42_2Октябрьданул 2-4-нний Новостройрайсса ЦIуссачIурттащиял шяраву тIивтIусса стадиондалий дунни грэпплинграл Аьрасатнал даражалийсса турнир. Ва турнир дунни «Спорт террорданийн къаршину» тIисса цIанилу.
ХIасан Аьдилов
Турнир сакин дурну дия ЦIуссалак­рал райондалул администрациялул, Дагъусттаннал грэпплинграл федерациялул каялувчи Мурад Абакаровлул ва, ЧIурттащиял шяравасса, боксрал республикалул чемпионатрал призер Закир Каравалиевлул.
Грэпплинграл турнир тIитIаврий спортсментурахь аьла-ссалам буллалисса ихтилатру бунни ЦIуссалакрал райондалул бакIчинал хъиривчу Аьли Исрапиловлул, ЦIуссачIурттащиял шяраваллил бакIчи Мавлидин Исламаьлиевлул, дунияллийх цIа дурк­сса спортсмен, 7-ла дунияллул чемпион, американал континентрал чемпион Рамазан Рамазановлул, ЦIуссачIурттащиял шяраваллил бакIчинал хъиривчу Юсуп Аьлиевлул, вара шяраваллил школалул директор Тамир Адамовлул. Вайннал барча увкунни шиккун турнирданий гьуртту хьун бувкIсса спортсментурахь, чIа кунни ххувшавуртту. Миннал бувсмунийн бувну, ва турнир гьашинуния шиннай гьар шинах дуллантIиссар, ванил мяъна хъанахъиссар жагьилтал спортрахун бичаву, лайкь дакъасса тIуллая архну бацIаву, ялун нанисса никирангу эбратну хьувча тIий.
Турнирданий гьуртту хьун бувкIун бия Аьрасатнал регионнаясса ба­къасса, Азирбижанналссагу спортсментал.
Турнир дайдишайнигу, спортсментал биллалисса чIумалгу лях-карах итабакьайва жулва ххаллилсса балайчитал Роза Аьлиевал, Написат Аьлисултановал балайрду.
Лакравату хьхьичIунми кIанттурду бувгьунни (призертал) 77 килорал кIушиврий МахIаммадов Русланнул (3-мур кIану). Ва занай ур МахIачкъалаллал «Прайд» клубравун. Шамилчинмур кIану мура кIушиврий бувгьунни Рамазанов Муратлул, ва занай ур «Дагфайтер» клубравун, тренер Рамазан РамазановлучIан.
84 килорай 3-мур кIану бувгьунни Къушиев Исламлул, ва занай ур «ДСС» клубравун, тренер Мурад АьбдуллаевлучIан.
92 килорай 2-мур кIану бувгьунни ХIусманов Мурадлул «ДСС», 3-мур кIану – Султанов Жамаллул («Дагфайтер»).