НицIал дарувсса хасият

med_1НицI — ляличIисса тIин бусса, инсаннал организмалун хайр бусса, личIи-личIисса цIуцIавурттан дарувсса, лавайсса даражалул, тIабиаьтрал продуктри. Чичинну инсаннан цIуллу-сагъшиврунсса ва косметикалун ишла дан бучIисса цаппара ницI хIаласса рецептру.

МарцI айсса хIачIия
Гьарца кьини гъилисса щинал стакандалуву хIала дайссар ца чяйлул къуса ницIал, шивунна дутIайссар чансса лимондалул сок ягу чяйлул къуса гьивчул ссиркалул. Ххуйну хIала дурну, хIачIайссар дачIра ххюттуйн.

Нерварду паракьат дайсса хIачIия
Ца накIлил стакандалуву ца чяйлул къуса ницIал дирхьуну, ххуйну хIала дурну хIачIайссар уттубишин хьхьичI.

Лажиндарал бурчу ххуй байсса, бючIан байсса, жагьил айсса маска
1 ккунукрал хъахъу, чяйлул къуса ницIал, зайтундалул нагьлил ца чяйлул къуса (дачIи чяйлул къуса коньякралгу, зунна ччарча) хIала дурну дуккай­ссар марцI дурсса лажиндарайх, яруннил лагма-ялттугу (ва маскалул яруннил лагма-ялттусса жигдатIру гьан дайссар). Маска кьакьлай дайдишиннин дитай­ссар. Ва чIун чIарах дуккан дитан къабучIиссар. Гара цIана лажин лишайссар гъилисса щинавун щусса паммалул дискардах. Вания мукьах бучIиссар яруннил лултту крем дуккан.

Гьавас бутайсса, дакIнил хIал гьаз байсса десерт
Гьивхьхьул ялун ницI дур­тIуну гьунттийнин дитайссар, яла гай гьивхь канан аьркин­ссар чяйлухун кIюрххил. Хъинну хъинссар вай гьивхь арамтуннан.

Гемоглобин гьаз бан
КIюрххилссаннун шавхьсса нехълул ккашалувух чансса кишмитIутIи, кураг, гьивхь, ялув ца чяйлул къуса ницIалгу дирхьуну канарча, даруртту ишла къабувнува, гемоглобин гьаз хьуну лякъинтIиссар.

Ссатиржан къахьунсса дарув
Кьакьари цIуцIийни ца стакан гъилисса щинавух хIала дурну ца хъун къуса ницIал (бучIиссар щинан кIанай кIя­латIутIул настой ишла дангу), вай щинай кьакьари вилаглан аьркинссар дукра дукан 10-15 минутIрал хьхьичI. Мукунма ницIал хъин дайссар кьацIливусса хъуни дакъасса щавурдугу, так ницI диян дан аьркинссар кьацIливусса циняр щавурдайн. Мадарасса хIаллай кьацIливугу диртун, ницI м­хъуннай дуккан дан аьркинссар.

Ах-пув дуккан дайсса дарув
ЛухIи кьаяраву хъунтIа дур­­ккун, гивун дутIайссар ницI, кIюрхилнин дитайссар, кIюр­ххилгу, кьинибархангу гивун датIинтIиссар сок. Ми сок хIачIлан аьркинссар. Вайннул хъугьугу лагь байссар. Радикулитран, ттурчIавунсса къювулунгу вай сокрал хъунмасса кумаг байссар.

Чурххал кIиришиву лагь дайсса чяй
Кьюнукьул чIапIая чяй дурну (ягу липовый чай), чансса дякъин дайссар, гиву ца хъунна къуса ницIал дирхьуну, ххуйну хIала дурну, вай чяйгу хIарчIун, кIучI хьуну уттубишайссар. Гьухъа битайхту лултту янна да­ххана дурну, кьаркьсса лаххай­ссар. Агарда азар дайдихьулийра дириярча, вай чяй цал хIарчIун хъин шайссар.
ЦIуллуну битаннав.
Т. ХIажиева