НигьачIаву дакъасса нигь

fkur_11«НигьачIаву дакъасса нигь» цIанилу, апрель зурул 15-нний Ккуллал райондалийсса ЧIяйннал школалул хIаятраву хьунни 10-12 шинавусса дуклаки оьрчIал дянивсса бяст-ччал. Ва конкурс гьашину кIилчинни хъанахъисса. ДукIумур конкурсгу вайва гьантрай хьуссия.

ХIажимурад ХIусайнов
Ккуллал райондалийсса школардал учительтурал чIявусса бяст-ччаллу бувай. Анжагъ ца диялда­къашиву дур Ккуллал райондалий. Му диялдакъашивугу дур школарду къуртал буллалисса оьрчIал хьхьарану ЕГЭ дуллалаву.
Ва кIицI бувсса бяст-ччалгу бувну бур, жулва щалва оьрму машинарттащал бавхIуну бухьувкун, оьрчIру ххуллул низам, ххуллий апатI хьуний кумаг, «Анаварсса кумаг» бучIаннин, буван лахьхьин бувансса мурадрай. Бяст-ччалливух гьуртту хъанай дия 10 школалул командартту: Хъусращиял, Ккуллал кIивагу школалул, СумбатIуллал, Ваччиял, ЧIяйннал, ЦIийшиял, Вихьуллал, Къяннал, Хъювхъиял.
fkur_11Командарттаву бия кIия оьрчI ва кIива душ. Бяст-ччаллан кьиматру бишлан хIасул бувну бия хасъсса жюри. Шивун бухлай бия УО-лул пишакартал, райондалул спорткомитетрал ва жагьилтурал комитетирттал зузалт ва полициялул зузала. КIицI дуванну вайннал цIардугу: АхIмадов Нураттин, Оьмариев Жамалуттин, Оьмаров МахIаммад (УО-пишакартал), Чаринов МахIаммад, Чаринов Аьли, Ибаев Артур (спорткомитетрал ва жагьилтурал комитетирттал пишакартал), Аьбдурагьимов Хидирнаби – полициялул хIаписар.
Цалчинмур бяст-ччал бия «Фигурное вождение». Муниву школалул хIаятраву бувсса «ххуллурдайх» велосипедрай бигьин багьлай бия. Ахирданийгу бунияласса полициянал зузала авцIуну ия, светофорданул рангирдайсса улттащал. КIилчинмур ва шамилчинмур конкурсру бия теориялул зумунусса. КIилчинмур – ххуллул лишанну кIул дуваврин хас бувсса. Шамилчинмур – апатI хьусса инсан ххуллий бакIрайн агьсса чIумал ци кумаг буван аьркинссарив бусаврин хас бувсса. Вай конкурсирттавусса суаллан жавабру дуллай бия оьрчIру классраву цахьхьунма буллусса тестирдайну ва чичрулийну.
Ахирданий, жям дурсса чIумал, кIул хьуна цумур командалул цумур кIану бувгьуссарив. «Фигурное вождение» бяст-ччалливу ххув хьуна: 1. Ккуллал 1-мур школа; 2.ЧIяйннал школа 3. Вихьуллал школа.
Машиналул ххуллул низамрал правиларду кIулшиврул конкурсраву: 1. Ккуллал 1-мур школа. 2. ЧIяйннал школа. 3. Хъювхъиял школа. АпатI хьусса инсаннан кумаг баврин хасъсса конкурсраву: 1. Ккуллал 1-мур школа. 2. ЧIяйннал школа. 3 СумбатIуллал школа. Бяст-ччаллаву аьмну кIантту бувгьуна: 1.Ккуллал 1-мур школалул 2. ЧIяйннал школалул. 3. Вихьуллал школалул.
Ккуллал райондалул муниципал сакиншиннарал хъунаманал хъиривчу Эдуард ХIажиевлул бяст-ччаллаву ххув хьуминнан грамотартту дуллуна, чIа увкуна конкурсирттаву бакъагу, оьрмулувугу ишла дуллан шикку цанна кIул хьусса кIулшивуртту. Му чIумал ххуллурдай цIунцIия хьумигу чан хъанантIишиву тикрал бувуна.