Налогру датIаврил масъала низамрайн буцин аьркинссар

52_7Декабрьданул 15-нний Лакрал райондалул администрациялул актовый залдануву хьунни зунттал территориал округрал председатель МахIаммадхIажи Зайнулаьбидов гьурттусса ва округрайсса 4 райондалиясса вакилтуращалсса семинар-батIаву.

Залму АьбдурахIманова
Шикку гьуртту хьунни Лакрал райондалул бакIчинал цалчинма хъиривчу Абубакар Къюннуев, Ккуллал райондалул бакIчи Саэд Сулайманов, вайми районнал бакIчитурал хъиривчутал, отделлал каялувчитал, экспертътал, федерал ведомстварттал вакилтал, районнал прокурортал ва МВД-лул отделлал хъуними.
БатIаврий ххалбигьлагьисса хъунмур ихтилат хас бувну бия районнай налог датIаврил тагьарданун.
Семинар тIитIлай, М.Зайнул­аьбидовлул кIицI лавгунни, районнал бакIчитал ва идарарттал каялувчитал гьурттусса ва семинарданий агьамсса суаллу ххалбигьлагьишиву.
— Ва дур кIантту-кIанттурдай муниципалитетирттал хьхьичI бавцIусса масъалартту ххалбигьин бюхълахъисса хьунабакьаву, — увкунни округрал председательнал.
Хъирив махъ лавхъсса Абубакар Къюннуевлул чIурчIав дурунни, хIакьину къабигьасса тагьарданувусса жулва билаятрай хъанахъисса иширттах хъуннасса къулагъас душиву республикалулгу, муниципалитетиртталгу даражалий.
— Жул райондалун налогру датIаврил масъала ца яла цIурув­кьюмур ва агьаммур масъалари. Гьашину жун захIмат хьунни укунмасса халкьунная налогру датIин. Ва захIматшивугу, жул пик­рилий, дархIуну духьунссар райондалул цаппара идарартту, цаннийх ца бивщуну, чан баврищал. Подоходный налог личIаннин, циняр вайми налогру жу ххигу ххишала дартIун дур. Ларгмур шинал жу дуварду шяраваллил хозяйстварттал циняв аьрщарал инвентаризация. Аьмну сайки 40 азарда га аьрщарал дур жучIа чагъардай, республикардал къуллугъирттал тIимунийн бувну, жул дусса дур 148 азарда га аьрщарал. Ва масъала щаллу бавриву жун мяйжаннугусса кумаг аьркинну бур.
Налогру датIай къуллугърал жухьхьун дулайссар налог къадуллалиминнал цIарду. Жу, тIурча, гихунмай зий буссару ми сияхIирттал ялув. Имуществалиясса налог къадуллалиминнал 90 процент бур льготниктал. Миннайнсса извещенияртту тIурча жучIан дукIлайнна дур. ЦIана жу хIадур барду чагъар вай халкь сияхIрава лиххан бувара тIисса тавакъюращал, цанчирча, ва иш сававну, налог датIавриву республикалул каялувшинналул чулуха жуй бюхъайссар аьй-бювкьу дуллан, — увкунни ванал.
Шикку мукунма чIявусса суаллу буллунни ва цачIа-цачIавасса масъаларттая бувсунни вайми районнал вакилтуралгу.
Лаващиял райондалул бакIчинал хъиривчунал кIицI лавгунни, цал райондалий дачIрасса, дукъаргьусса аьрщив дакъашиву ва цал ми дугьан ягу ризкьи ябан дулара тIисса инсаннахьхьун ижаралий (арендалий) дулайшиву.
ДР-лул Росреестрданул Управлениялул Лаващавсса муниципалитетирттал дянивсса отделданул хъунама МахIаммадкамил МахIаммадаьлиевлул шикку бувсунни инсаннал къатри дан хьхьичI аьрщарайнсса чагъарду бан хьхьичI итабакьайсса цаппара гъалатIирттая. Шикку ванал шяраваллал хъуниминнал суаллан жавабру дуллунни.
Аьрасатнал МВД-лул «Лакский» муниципалитетирттал дянивсса отделданул хъунама Марат МахIмудовлул чIурчIав дунни Лак­рал ва Ккуллал районнай аькIри дирхьуминная ми ласлансса терминаллу дакъашиврий.
Саэд Сулаймановлул бувсунни цачIа яла захIматмур масъала щархъал аьрщарал дя-дяних дазу рищаврил масъала бушиву. КIицI лавгунни, ва даву дувангу райондалул бюджетран арцу аьркинну душиву.
БатIаврил хIасиллу дуллай, М. Зайнулаьбидовлул кIицI лавгунни, мяйжаннугу халкьуннал масъалар­тту чансса бакъашиврий.
— Районнал ва федерал къуллугъирттал дяниву дакъар хIала-гьурттусса даву. Хъуннасса къулагъас дуван аьркиншиву чIалай бур щархъаву гьарца хозяйство сияхIрайн ласласисса пишакартурал даврихгу. Мяйжаннугу мукьрагу райондалул халкь налогру дулун Лаващав занази бавугу щала тIайлану чIалай бакъар. На хIарачат буванна вай циняв шикку гьаз бувсса суаллу Республикалул БакIчинал хьхьичI бишин, — увкунни МахIаммадхIажи Зайнулаьбидовлул.