Надиршагь Хачилаев 55 шин

x_4МухIадлул арс Надиршагь Хачилаевлун июнь зурул 10-нний 2014 шинал хьунтIиссия ниттил увну 55 шин. Надир жула дянив акъагу август зурул 11-нний хьунтIиссар 11 шин.
Язисса бивкIулуцIун ягу цакуну ялун лирксса дард-хажа­латрацIун бавхIуну, чIявуну тикрал хъанан бикIайсса лакку махъруну шай «Аьрщи лаллай, дакI лаллай, къюву хьхьара хъанантIиссар» тIисса махъру. Гьай-гьай, аькьилсса махъру бур, хIакьмуничIан хъинну гъан­сса махъру бур. Амма ми мукъурттил хIакьшиву лиян дан кунма, тIайла бувкссагу шай кув чIумал ишрудунияллий. Цумур чулуха ябитарчагу, миннувасса цанучIалачIисса бур Надирдул бивкIугу. Шиккува ххавахлахисса бур ца цамур пикригу: жущара вакссара укун лялиян дан къахъанахъисса къюву-кьартIа балики Надирдун­сса, мунал рухIирансса рахIатшивуну хьуну дикIан тIисса. Валлагь, духьунссар. Цанчирча мунал аьрщарайсса яхъанахъаву дия щихачIав къалархьхьусса, ца цанналусса хIасратрайн кIура дарсса куннасса, хъинну чIявуссаннахлусса яхIгу так ца цувалу буллалисса куннасса. Аьрщарайнияр аьрщараву рахIатну ухьунссар. Уссар!
Ушиврул ца цала зумунусса бардултну хъана­хъисса бур Надирдул дакIнил ва кIулшилул ташулий лявхъусса вивх щаварисса ва щававххусса вай поэзиялул асардугу.
Р. Башаевx_5

Ттул Лаккуялуй

Най ура на вичIан, марххалттах мякьну,
Вил зунчардил зунттал мицIайн абадлий.
Най ура, чIаттирал чарттайн ппай учин,
ПпабакIул мицIлия ВалиялдичIан.

УчIанна, хъаралун бив занчру бивтун,
Хъап-хъап тIисса зунттал хъархъаллу лархъун,
На учIанна зунчал бувгьу ПпабакIуйн,
Вил дакIнил микI бассан бан дакIнил цIарах.

УчIанна, халкьуннал хханххиравусса
Яла хъунмур суал Заннахьхьун булун:
Я Зал, ссаву дуссар оьрмулул мяъна
ТIайлашиву тIалав дуллай бивкIминнал?

Ттул хъунна бавай

Нугъай авлахърая, цIуйл аьрщарая,
Арнил мурчал кьанкьсса бурцIил оьрчI куна,
КьуртIуссаннал бувцIу бачIва ччаннащал,
Лаккуйн зана хьуну чарил-чарттавух,
На вил хьхьичI хьуссияв, ттул хъунна бавай.

Агь, бавай, ина ттуйн, ттул кьиллал канийн,
Ппай куна, дакIнийри, паччахIнайн кунма,
Бартукьрал кьанкь дусса кьулгьулул гьава
Гьаз хьуна алвагьну вил дуаьрттава,
Бивщуна дакIницIух нахIусса бухар.

НякI аьрщарал бувщу жула чIаттирал
Магьилул нур хьуну, хьунаавкьунав.
Агь, бавай, ина ттуйн, ттул кьиллал канийн
Ппай куна, ца хъуна паччахIнайн кунма,
Ца дакъа дакъасса ттул лакку бавай.

Хьхьуния кIюрх хьуннин зунттурду бивтун,
На вил хьхьичI шайссияв, ттул хъунна бавай.
СсихI ласунсса мугьлат ттунма къабуллай,
На щар ритайссия, вичIан нанийни,
Ттул вахIий куннасса уздансса бавай.

Агь, бавай, цал ттигу на рахIат уккан
Дишакьай вила ка ттул бувхсса бакIрай.
Бищун ба цал ттигу ттул хханххиравух
Бартукьрал кьанкь дусса кьулгьулул гьава.
Агь, вахIий куннасса, ттул лакку бавай!
Буттахь

x_6Варсигу къалавххун щяивкIун урав,
Дяркъу дурхха ттигу, кIи къурталнугу.
Аьрщарайх интнил марч тIуркIу тIий буна,
ДуркIун дурхха вичIан ссутнил чIаракIлу.

Агь, мяммай, мачIайх дур ттуруллив ххярк тIий,
Байлссаннуйх ппив хьусса гьухъаллу кунна.
Къаехърай инагу яттил дянивух,
Ттуруллавух куна, най ухьунссара.

Зунттал жегъир ххуллул – ссавнил хIинчурал –
Барзунттал лахъшиврийн гьаз увсса чIумал,
КIуллагу дакъанна пашманшив дуркIун,
Дару дунияллий дакI дащан дувай.

Мяммай, багъишла а, вичIан чIал хьунна
Оьрмулул кIичIирттал шанбачIурттаву.
Гъинтнил чагъираву дахьвар ххал хьусса
Сир-сир тIий варсул ссут вичIан дуркIшиву.

Дахьвар ттун ххал хьусса къуттакьяпулу
Вил ккуртта ссирссилттайх сил даркьушиву.
КутIа хъанай бури оьрмулул ххуллу,
Жегъир ххуллийх ссавнийн чIун лирхъун най дур.

Ина лахъний ура, на – лагьний, шилу,
Вил хъирив лаян ччай, шиннаща зеххин,
Амма дур оьрмулул пашмансса низам –
Лахъссаксса ххуллурду, ттуруллив чIярур.

Аглан буван къашай оьрмулул бущи,
Силгу ччяни ритай, дяркъуну, цIай тIий.
Так барзунттал улклуй, зунттаву – вичIа
Ссутнивугу интнил яргшиву дикIай.
На учIанна вичIан

Зунттавусса кIюрххил, хъинну ччясса кIюрххил,
На учIанна вил бакIрацIсса тава буркIунттучIан,
На учIанна ачIаччаннах лухIисса щинал дагьанттуйх
ЛухIисса муруллацIух экьинанисса щинайх.

На лаизанна вийн къаинсаннал чIуний,
Бюхъай лаизан лелуххул чIуний,
Авдалнал зуматусса жуаврай.

На хъамабитан ччай ура ина ттун оьрчIний лахьхьин бувсса маз,
Му мазрай гъулугъин дан ччисса бур жулла цIа,
Ккуччу дан ччисса бур жулла къирият.

Тава чаричIа, вил бакIрацI,
На лахъину ва лахъну лаизанна вийн
Цамур мазрай, лелуххул ва авдалнал мазрай.
Ттул макIру

Агь, бавай,
Вай макIру, вай аьжаивсса макIру
Вай макIурдиву на мудан вищал хьунаакьара.
Вила гъилисса каних ттул кагу дургьуну,
Бачару хIаллих жува
Ттул ларгсса оьрчIшиврувун, ЯтIул-КьунттачIан,
Лахьхьу бувцсса ххулув зана битлан.
ЧантI куну, я тIитIара –
Сситтул канай байбивхьусса вил мухI
ЧIирай ятинну ххал шай.
Бавай, инагу, ттула оьрчIшивугу
МакIра ккарксса бувчIукун,
КIура авну шаний,
КIараллу ккуччу буллай, аьтIун икIара.
Ттул лагмарагу тIурча –
Угь-къак тIисса хьхьу,
Пикри-буруккинттал лухIи лархсса хьхьу,
Шану бакъашиврул къашавай хьуну,
Вев-гьарай тIисса хьхьу.
Агь, бавай, ттул яхIлув бавай,
Ва лухIи-цIансса хьхьирива,
Ка дургьуну, уца на, бавай,
Ларгсса оьрчIшиврувун, ЯтIул-КьунттачIан,
Лахьхьу бувцсса ххулув зана битлан.
Агь, бавай, вай макIру, вай макIру.
Ттунна вай кIихь дакъасса бувчIайхту,
Оьрмулия макI хьуну,
МакIлияту кIихь цаннивав къашайсса чара.