Муххал ххуллул тарихрал ликъаххайми ххару

53_4Дагъусттаннай муххал ххуллул даву сантирай ва лябукку бу­ну хьхьичIуннай давриву биялсса бутIа бивхьусса инсанни СумбатIуллал шяравасса Закарижанал арс СутIаев Рамазан. Аьрасатнал ва Дагъусттаннал транспортрал лайкь хьусса зузалал цIардангу, ЗахIматрал ЯтIул Ттугълил ордендалунгу лайкь хьусса, личIи-личIисса давурттай 58 шин муххал ххуллул коллективраву дурсса хIакьсса захIматчи.

ПатIимат Рамазанова
Увссар Рамазан СумбатIлив му­ххал ххуллул зузалал Закарижанал кулпатраву 1935 шинал. Мукьра шинава, муххал ххуллий апатI хьуну, дунияллия лавгссар 29 шинавусса Закарижа. Рамазаннул нину ПатIимат, тай чIуннардий цинявппа яхIлувсса зунттал хъаннил даймур дуллай, колхозраву зий бивкIун бур. Къазийгу чара ция, ятинтал ччаннай бацIан буван аьркинни­хха. ОьрчIшиврул неъматирттая махIрум хьусса Рамазаннул оьрмугу захIматшивурттавух ххававхнувасса бивкIун бур. Мяйра шинаву мунан уссищал Сюлтищал хIухчил ттархь канил дугьан багьну бур, колхозрал яттихIухчушиву дуллан. Ария бувкIсса ятту аривппай гьаннин 7 шинай хIухчушиву дуллан багьну бур. СумбатIлив 4 класс бакъа бакъахьувкун, Ваччав ва ЧIявсса школардайн занан багьну бур кьуру-кIинтнил дякъивух ва замгьардавух. Ванан ххуйну дакIний дур цив­ппа школалийн тIайла букканнин гъилисса дукралуха зузисса бава, щялмахъ бусан къабучIиссар, зунма къаччимур цаманангу мабувару, щилчIавмунийн тамахI мабишару, ххуйнал ххуймурди гьаз бувайсса, зунма оьккимур бувнангума ххуймур бувну, га начливун утияра тIий, дюъ дихьлай дикIайсса. Ниттил маслихIатрал дарсру Рамазаннун оьрмулухун дучIи ляркъуну дур, миннуйн дакI тIайлану, хиянатшиву къадурну оьрмугу бувтун бур. 1952 шинал ЧIявсса школа къуртал байхту, му дуклан увххун ур Ростоврайсса муххал ххуллул инженертал хIадур байсса институт­равун. Ххуйсса кьиматирттай мугу къуртал бувну, МахIачкъалалив зун увкIун ур 1957 шинал. Ми­ккусса захIматрал оьрму байбивхьуну бур станциялул дежурныйну зий, цаппара хIаллава му ивтун ур МахIачкъалаллал муххал ххуллул отделениялул хъунама инженерну. Мура даврий зий ивкIун ур муххал ххуллул отделениялул хъунаману.
Рамазан Закарижаевичлул хIарачатрайну лавайсса даражалийн гьаз хьуну дур муххал ххуллул даву: муххал ххуллу электрофицировать баврицIун, му автоматикалул кумаграйну зузи байсса куццуйн бувцуну бур. Гьарца чулинмай ца кьини итабакьлакьисса поездирттал аьдад 80-ннийн лархъун дур. 1970-1980 шиннардий хъус духхаврил хъунмур хъар поездирттай диркIун дур. МахIачкъалаллал муххал ххуллул отделение щаллагу Союзрал ва Аьра­сатнал ччалдануву хьхьичIунну диркIун дур, СССР-данул Муххал ххуллул министерствалул чулухасса ХIурматрал лишаннан ва грамотар­ттан лайкь хьуну дур. Рамазаннуща бювхъуну бур муххал ххуллул зузалтрал ахIвал гьаз бансса ххуллурду-чараннугу лякъин, яхъанансса къатрал лащу-щаллу буван, зузалт бигьалагавансса шартIру хIасул дуван. Му ххуйсса, зузалтрая кьянкьасса тIалавшинна дусса ухьурчагу, миннай дакI цIуцIавугу дусса каялувчи ивкIун ур. Му увчIуну ур МахIачкъала шагьрулул советрал депутатнугу, Дагъусттаннал Верховный Советрал депутатнугу. 1986 шинал увчIуну ур КПСС-рал 27-мур съездрал делегатну. Ми къайгъурдалссагу бувну, элмурдал кандидат хьунсса диссертация дуруччинсса бюхъу-хIарачатрал заллу ивкIун ур Рамазан.
ХIукуматрал лайкьсса кьимат бивщуну бур мунал захIматран ва чIярусса шиннардий дурсса даврин: Дагъусттаннал транспортрал лайкь хьусса зузалал, Аьрасатнал транспортрал лайкь хьусса зузалал цIарду дур мунал, ЗахIматрал ЯтIул Ттугълил орден ва «Знак Почета» медальгу, «Почетный железнодорожник» медальгу дур мунан дуллуцири бахшиширттавух. Гьаннайсса, муххал ххуллул тарихраву чивчуну бур мунал ликъаххайсса ххару. Пенсиялийн уккайхтугу, даву къакьадиртун дур. ХIакьинусса кьинигу зий ур муххал ххуллул кьиблалул чулийсса таможнялул секторданул хъунаману. Мунал кIулшивуртту ва опыт жагьилсса никиран аьркиннугу, бусравнугу бур.
Вай гьантрай СутIаев Рамазаннун 80 шин хъанахъисса юбилейри. ДакIнийхтуну барча уллай, цIакьсса цIуллушиву ва уттиния тинмайгу даврил бюхъугу, гъирарай зунсса шавкьгу чIа тIий буру. Ххаришивуртту чIяру хьуннав вил оьрмулуву!