Миллатран бувсса хъинбала барачатрансса хьуннав!

8_8Най дур жулла ялун щалла дунияллий шинай цал кIицI лагайсса Хъаннил байран. Гьар шинах ва кьинилун хасну ла­кку хъаннил «Дараччи» клубрал хъунмур Мариян Илиясовал жун, шагьрулул школардай ниттил мазру дихьлахьисса учительница­хъангу, сакин дувай, бахшиширттан цила итабавкьусса ххаллил­сса луттирдугу пишкаш бувайсса,
жу цачIун батIайсса ххуй-ххуйсса хьунабакьавуртту. Микку жу ниттил мазрал дарсирдай жунна хьунадакьайсса захIматшивуртту ва хьхьичIун багьайсса масъалартту кIибачIлачIисса ихтилатру гьаз бувару.

Вана ва ххуллухгу, ларгсса хамис кьини, Мариян ЧIибиевнал жун сакин дурунни мукунссара ца хьунабакьаву. Шиккун бувкIун бия бучIан сант хьусса МахIачкъалаллал №16, 22, 46, 3, 1, 36, 56, 15, 14, 13 школардай лакку мазрал дарсру дихьлахьисса ПатIимат Аьлиева, Аьжа Аьбдулгъапурова, Шагьун Габиева, Умамат Чаринова, Бахтигюл Мирзаева, Зина ХIусайнова, Джума Оьмалалиева, Зенфира ХIажимурадова, Света Какваева, Аьйшат АьбдурахIмановна. БучIан къавхьумигу, хIайп тIий, оьвтIий бия сант къадагьшиврия буслай. Бия мукунма жул хъун дакъасса ккурандалуву Лакрал радиолул хъунмур редактор Тамара Закарьяева ва «Дараччи» клубрал цаппара вакилтал.
Шикку жул дянив хьусса чIявуми ихтилатругу шагьрулул школардай лакку мазрай­сса лу­ттирду, методикалул литература ва чIалачIи пособиярду биял къахъанахъавриясса хьунни. Мукунма ца ялагу агьам­сса масъала жул бур – шагьрулул школардай шяраваллавусса школардан цIа кусса учебный программарду ишла дуллан тIалав буллалаву.
ХIакьину шагьрулий ялапар хъанахъисса жулва оьрчIан ца жу дирхьусса дарсирая къамуксса хайр хьунссар, агана цалва оьрчIащал кулпатирттаву, ужа­гъирттай миннал нину-ппу гъалгъа тIий бакъахьурча. Ниттил мазрахсса ччавугу, мунил дайдихьугу кулпатирттава, ниттил зумату нан аьркинссар.
Шагьрулул школарттай лакку мазру дихьлахьисса жун хъунмасса кумаг шай жул хIурмат лавайсса Мариян ЧIибиевна чIарахбацIаврийну итабавкьу­сса луттирдая. Ва хьунабакьаврийгу Хъаннил кьинилул хьунийн ванил жуйх бавчIунни ниттихъаясса шеърирду цачIун бувсса «Портрет матери» тIисса луттирду. Ваниннин хьхьичIгу бавчIуссия гьарцагу лаккучунал цала тIювай хьурдай чинсса «Мюрщи щаращал чIурду», «Лакрал халкьуннал магьри» ва цаймигу ххаллилсса лу­ттирду.
Жула чулуха мудангу жулва чIаравсса, жуцIун щалвагу цила миллатран бан шайсса кумаг буллалисса Мариян ЧIибиевнахь барчаллагь тIий, ялун нанисса Хъаннил байрандалущал барчагу буллай, чIа учин ччай бур ванин ва ванил «Дараччи» клубран тIайлабацIу ва каши-кьудрат ххи шаву. Бюхълай личIаннав, миллат­рал цIаний бувмур барачатрайн кIура баеннав!
Умамат Парамазова,
МахIачкъалаллал 37-мур школа-гимназиялул учитель, шагьрулий лакку мазрал дарсру дихьлахьисса учительницахъал цIания