Миллатрал лаххиялул сий гьаз дуллай

saj_4Гьашинусса шин Культуралул шинну баян бувния шихунмай, ЦIуссалакрал райондалул культуралул центрданий мунин хасну дунни цикссагу мероприятиярду. ЦIуссалакрал райондалий жулва миллатрал культура дуруччаврих мудангу хъуннасса къулагъас дуссар. Ва ххуллухгу шикку хьунни «Халкьуннал костюмрал поэзия» цIанилусса, райондалул искусствардал школардал, оьрчIал библиотекарьдал зузалт ва дуклаки оьрчIру гьуртту хьусса чIирисса байран.

Байрандалул сакиншинначитал хьунни Райондалул Культуралул центрданул зузалт. Миллатирттал костюмру, миннул тарих ябуллалисса ва Центрданул зузалт С. ХIажиевал ва П. Кудаевал ккаккан дунни байрандалийнгу, укунна ичIурагу лаххайсса хъаннил костюмру. Миннал бувсунни хьхьичIара ниттихъал-душваврал лахлай диркIсса цаймигу журасса личIи-личIисса костюмирдал тарихрая. Ва байрандалий, хъаннилми да­къассагу, ккаккан дунни арамтурал ичIура ва байраннайн лаххайсса лаххиягу. ЛяличIину авадансса, арцул чIюлушиннардащалсса костюм ларххун ккаккан дунни Н. Аьлиевал. Миллатирттал костюмру дуруххаврия, миннул мяънардая чIявусса бувсунни Жамиля Аьлиевал. ЦIуссалакрал искусствалул школалул художествалул отделениялул преподаватель Г. Аьлиевал бувсунни вай гьарица костюмирдацIун душиву цалла-цалла мяъна-лишанну ду­сса чIюлушиннарду.
Вай лаххиярдавура кка­ккан дунни циняв миллатирттал мазурдий балайрду тIутIисса концертгу.
Дагъусттаннал халкьуннал аьдатру дуруччавриву, культура авадан давриву дуллалисса давурттан лавайсса кьимат бишлай, Райондалул администрациялул хъунама ХIажи Айдиевлул ДР-лул Культуралул министерствалул чулухасса ХIурматрал грамотарду дуллунни ТIюхчардал, Чапаев­ккаллал культуралул центрдал директортуран.