МахIачкъалаллал музыкалул училищалун 90 шин

fto_9Апрельданул 28-нний Г. ХIасановлул цIанийсса МахIач­къа­лаллал музыкалул училищалул кIицI ларгунни 90 шинал юбилей.

Бадрижамал Аьлиева
Ва училищалул коллектив цIанихсса юбилейращал барча буван бувкIун бия чIявусса хъамал, миннавух – ДР-лул культуралул министр Зарема Бу­ттаевагу. Цилва ихтилатраву ванил кIицI лавгунни училищалул педагогтурал коллектив сакин хъанай байбивхьушиву рес­публикалийн оьвкуну бучIан бувсса, Москавлий ва Петербурграй консерваториярттаву ларайсса кIулшивуртту ларсъсса хьхьичIунсса пишакартурая, миннал сияхIраву цалчинмур – Дагъусттаннайсса цалчинсса пишакарсса пианистка, композитор, Лейпцигуллал консерваториялул выпускница Жанет Далгатгу. Цуппагу ва училищалул выпускница хIисаврай, b364404cea57668d28784295f09Зарема Буттаевал барчаллагь увкунни педагогтурахь бувсса ва буллалисса захIматрахлу. Бувсунни училищалул чIирттава бувккун, республикалул кьатIувсса вузирдаву гихуннайсса дуккаву дачин дурну, махъунмай республикалийн цикссагу пишакартал зана бивкIшиву.
— Училищалул выпускниктурал Наби Дагьировлул, Сайпулла Каримовлул, Сергей Агъабабовлул, Ширвани Чаллаевлул, МахIаммад ХIусайновлул, МахIаммад Кьасумовлул, Манашир Якьубовлул, Рамазан Фаталиевлул щаллу бунни Дагъусттаннал Композитортурал союзрал гьану, цилгу хIурмат лавай­сса музыкалул дунияллий. Рес­публикалий хIакьинусса кьини бакъар ва училищалул выпускник къазузисса цавагу пишакар­сса музыкалул коллектив, цавагу шагьрулул ва райондалул музыкалул школа. Училищалул выпускниктал зузисса кIанттурду чIявур, ми хьхьичIунну зий бур Москавуллал, Санкт-Петербургуллал, Ростов-на-c57a7fe846d445b960348af1de1Донурал, чил хIукуматирттал – Азирбижаннал, Белоруссиянал, Украиннал, Латвиянал, Израилнал, Сербиянал, Германнал, США-нал, концертирттал коллективирттаву ва дуккаврил идарарттай.
ХIакьинугу Музыкалул учи­лище хъанай бур хъинну тIалавсса, бакъа чара бакъа­сса идарану. Умуд бур ацIрахъул шиннардий цIакь хъанай диркI­сса ва училищалул ххаллилсса аьдатру гихуннайгу хьхьичIунну дачин дуванссар тIисса. ЧIа тIий бура ва ххуллий зун цIу-цIусса гужру, цIу-цIусса хьхьичIуннайшивуртту жулва Дагъусттаннал культура ва искусство дуруччавриву, хьхьичIуннай давриву, — увкунни Зарема Ажуевнал.
Гихунмай училищалул хьхьи­чIунсса зузалтран дуллунни ДР-лул хIукуматрал ва Культуралул министерствалул чулухасса наг­радартту, бахшишру.
Хъирив училищалул преподавательтурал ва студентътурал ккаккан дунни хъуннасса ххаллилсса концерт.
Мяйжаннугу, куртIсса ва ххаллилсса тарих бур МахIач­къалаллал музыкалул училищалул. Мунил мархригу бур куртIсса, архсса 1926 шинаву. Му шинал Буйнакскалий тIивтIуну бур музыкалул техникум. Мура шинал техникум бизан бувну бур МахIачкъалалив. 1929 шинал мунивун бувххун бур рес­публикалул цалчинсса театрал труппа. Училищалул цалчинма директорну ивкIун ур Готфрид ХIасанов – Ленинградуллал консерваториялул выпускник. Мунал цIа мусил хIарпирдай чирчуну дур Дагъусттаннал миллатрал культуралул тарихраву, педагог хIисаврайгу, республикалул музыкалул коллективир­ттал гьану бивзма хIисаврайгу, цIанихсса композитор, дагъус­ттаннал пишакарсса музыкалул гьанучи хIисаврайгу. 1965-ку шиная шиннай ва училищалул пахрулий ларсун най бур Готфрид ХIасановлул цIа.
Училище бивкIун бур Темир-Хан-Шуралул губернаторнал дворецраву, МахIачкъалалив бивзун махъ, шагьрулул хъун майданнив ххачпараснал храмраву, махъ Оскардул цIанийсса кIичIираву бивхьусса хъун бакъасса къатлуву, Лениннул цIанийсса кIичIираву мадрасалул къатраву.
90 шинал лахъишиврий училищалул чIирттава бувккун бур цикссагу пишакартал, цалва оьр­мурду музыкалул искусствалухасса къуллугъран хас бувсса.
Уттинин бивтсса 90 шинал лахъишиврийсса ххуллухгу пахрулий буруглай, ва училищалул коллектив сивсуну, дакI дарцIуну най бур хьхьичIунмай.