Махъра-махъсса занг рищуннин хьхьичI кьини

Жагьилсса инт. Ва жагьилшиву хъиннура ягин дуллан дикIай дараччи тIутIал хъирив лухччай чантIа тIисса ччиккул тIутIал, чIаклул тIутIал, ­оьлил тIутIал. Вай тIутIив цаннищал ца бястлий дуклай, хьхьичI-махъ жулла дакIру ххари дуллалисса чIуннугу дикIай.

ДуркIунни Лаккуйнгу, цахъис чIалну духьурчагу, инт. Интнил тIутIаха лащан буван ччай бия ттунгу нара сурат рирщусса Ваччиял дянивмур даражалул школа къуртал буллалисса 13 жагьил. Вайннал тя­хъашиву, буруккинтту бакъашиву, цаннал гаманал хIурмат буллалишиву, ялагу гьич вих къахъана­хъишиву ца зурува цивппа личIи хьунтIишиврийн.

Лаккуй «Илчи» кказитрал корреспондентну зий ттул хьунни шанна шин ва дачIи. Ва чIумул мутталий ттун цалагу бакIрайн къаагьунни хъунаманал хIурмат къабувайсса жагьил, дуклаки оьрчI. Барчаллагь Ккуллал райондалул школардай дарсру дихьлахьисса учительтуран, укун хъунаманал хIурмат бувайсса жагьилтал тарбия бувну тIий. Ххуллухъин буваннав зун жагьилтал!