Махъра-махъсса занглищал оьрмулул гьартасса ххуллийн

21foto_13Ккуллал райондалийсса шяраваллавусса школардай 25-нний майрал рирщунни махъра-махъсса занг.Бунияла вай оьрчIал чIюлушиврух, исвагьишиврух, архIалва низамрай саргъунну бацIаврил буслай бия оьрчIру гьавас ххину бушиву. ТIабиаьтрал чIунна дур мукунсса — гьарцазат чантIа тIисса, цалла яла ххуйми лаххияртту кьатIув дуккан дуллалисса.
«Жула оьрчIру оьмулул тIутIиври» тIисса калима, му­къурттийнусса дакъа, бунияласса душиву га кьини тасттикь хъанай бия.Ккуллал райондалий гьашину 11 класс къуртал буллай бусса бия 90-луннийн бивсса оьрчIру.

070Ттуннив га кьини бахтти хьуна, махъра-махъсса занг ришлашийни 1965-ку шиная махъ гьуртту хьун къавхьусса, нава къуртал бувсса Вихьуллал школалийсса байрандалул кьинилувух гьуртту хьунгу, тамаша бувангу. Футбольданий бу­ккай майданнив школа къуртал буллалисса ацIа оьрчI-душ (ххюя оьрчI, ххюва душ) ца чулух, гайннайн къаршину 1-мур классрал оьрчIру бавцIуну бия лагма хьхьа бавхIусса лагрулуву. Мукьилчинмур классравун бияннин школа къуртал буллалисса оьрчIал классрал каялувчину бивкIун бия ХIусайнова Аьйша, ганияр махъ ххюлчинмур классрава 11-мур классравун бияннин вайннал классрал каялувчину ивкIун ия Чаринов Чарин . Махъра-махъсса занг рищаврин хас дурсса тяхъашивуртту дачин дурну бия 048Вихьуллал школалул директорнал хъиривмур МахIаммадова Жинасат.
ОьрчIру школа къуртал баврищал, тIайлабацIулийну ЕГЭ дуллуну цалла язи дургьусса касмурду лар­хьхьуну оьрмулуву тIайлабацIулийн букканнав тIисса чIа тIутIавуртту кIицI дуруна: Вихьуллал школалул директор МахIаммадов Аьлиллул, оьрчIал классрал каялувчитурал Чаринов Чариннул, ХIусайнова Аьйшал, оьрчIал нитти-буттахъал МахIмудиев Мяммащаллал, Мянчиева Зумрутлул, Вихьуллал шяраваллил бакIчинал Сулайманов СайкIул ва цайминналгу. Хъирив школалул директорнал МахIаммадов Аьлиллул оьрчIан, учительтуран дуллуна грамотартту, дипломру Республикалул, райондалул олимпиадар­ттай хьхьичIунсса кIантту бувгьуминнан.Яла махъру буллуна цахьхьунма оьрчIахьхьун. Вайннал цахьра дарсру дихьлай бивкIсса дарсирдал учительтал так-такну дакIнийн бичлай, вайннахь цивппа ва оьрмулул дяликIулийн лахъан баврихлу хъунмасса барчаллагьру тIутIишиву бувсуна.Ганияр махъ 1-мур классрал оьрчIал школа къуртал буллалиминнан чIучIиндалул пIитIурдавусса тIутIив дуллуна, хъуними оьрчIалгу ххуйсса пакетирттаву дирхьусса школалул кьай-кьуй дуллуна. 1-мур классрал оьрчIал каялувчину бия Аьбдуллаева Сааьдат. Гания гихунмай ванил каялувшиврулу оьрчIал увкуна балайрду, дурккуна дик­ломацияртту, бивзуна къавтIун. ОьрчIру барча буллай, ххуйсса махъру лавхъуна Вихьуллал шяраваллил Культуралул къатлул директор ХIасанхIусайнова Рукьижатлул, худрук Оьмариева Камилатлул . ОьрчIру барча буллай, балайрду увкуна: БухIанова Заннишатлул, ХIусайнова Зугайнатлул, Мусаева РайхIанатлул, ХIасанхIусайнова Рукьижатлул ва цайминналгу. Ганияр махъ рирщуна махъра-махъсса занг. Ялагу къавтIавуртту, тяхъашивур­тту лахъи ларгуна. Ххуллухъин баннав зун оьрчIрув!
ХIадур бувссар ХIажимурад ХIусайновлул