Маз буруччавриву учительнал бияла хъунмассар

10_16foto_8Махъсса шиннардий республикалул кIулшивуртту дулаврил идарарттай лахъа-хъунну кIицI лаглай бур Ниттил мазрал кьинилул байран. Гьарица шинах лахъсса даражалий тIайла ду­ккай ва байран ЦIуссалакрал райондалийсса
ЦIуссаккуллал 2-мур школалий.

И. Саидова
Ва кьини дучIаннин ялугьлай бикIай учительтал, дуклаки оьрчIру, шяраваллил жямат. Му байран лахъсса даражалий тIайла дуккан ччянива хIадур хъанай хъунмасса хIарачат бай школалул директор Айгунова Татьяна МахIаммадовнал, школалул учительтурал. Гьашинусса байран ляличIинура ххаллилну ларгунни. Школалий дуклакисса гьарицагу классрал оьрчIал хIадур дурну дия авадансса программа. Гьарицагу оьрчIал ккаккан бунни цалва-цалва гьунар. КIюрххия ахттайннин махъгу, кьуругу бия мюрщими классирттал оьрчIахь. КIилчинмур классирттал оьрчIал бихьлахьисса пьесалуву вайннащал гьуртту хъанай бия дуклаки оьрчIал нину ЛухIуева Аьйша. Миннал усттарну ккаккан бунни лакрал ва дагъусттаннал халкьуннал магьри: «ЧIивитIу», «ЯтIул кьяпа», «Бюрххул къатта», «Цалчинсса ххюва», «БарцI ва цулчIа», «ЦулчIа ва къахъну», «Багъишла ити» ва цаймигу. ОьрчIал пасихIну дур­ккуна ниттил мазрахасса назмурду, учалартту ва лувлякъуртту.
Ахттая махъ дайдирхьуна хъуними классирттал ва шяраваллил жяматрал цачIу хIадур дурсса театрданул фестиваль. Хъинну ххуй дирзунни ниттил мазгу, жулва багьу-бизугу ххуйну кIулсса нину-ппу хIала бувххун дурсса ва фестиваль. Му дачин дурну бия школалул педагог, сакиншинначи Акуева Жамиля МахIаммадовна. Ва байрандалий циняв хIайран банну, пасихIну назму дурккунни райондалул конкурсрай цалчинмур кIану бувгьусса ХIусайнова Шамсиятлул. Тамашачитуран ххуй бивзуна дуклаки оьрчIал ккаккан бувсса пьесарду ва лакрал халкьуннал аьдат­ру. Оьрмулул бугьарасса Гъавзиева Аминатлул цила хIадур дурну ккаккан дурна оьрчI кIанттуву бахIаврил аьдат. Шикку гьуртту хъанахъиминнал мукунна кка­ккан дурна ххуйсса къавтIавуртту. Ва байрандалий ккаккан бувна чIявусса пьесарду. Миннуву яла ххуйминнун хIисав бувна М. Аьлиевлул чивчусса «Аздар ва Зайнаб», «ПартIу ПатIима», МухIуттин Чариновлул чивчусса «ХIабибат ва ХIажияв» ва «Шагьалай», Гьарун Саэдовлул чивчусса «Къалайчитал». Вай пьесарду тамашачитуран хъинну ххуй бивзунни, пахъ багьну вичIилий бия. Тамаша бан­сса иш му бия, кьинибархан нанисса га байрандалия бизар хьуну шавай излазисса цучIав акъая, ца­ппара ххуй бивзсса пьесардал бутIри кIилчингу ккаккан бувара тIий бия. Ва байрандалул буслай бия лакку маз лакку школардай, лакку оьрчIачIа уттигу бусраврай ва кьиматрай бушиву.
Ва кьини шикку цинявппагу учительталгу, бувкIсса жяматгу янна ларххун бия ла­кку зумувну, ца даркьуну дия­хха душваврай бавахъал буттукьирттавасса цаннияр ца авур­сса лачакру.
Лакку дукрардал чIюлу був­сса ссупралух куннацIа кув лахьлай бия, куннахь кув цIухлай бия ми дайсса куц.
Цинявппагу бувкIсса хъамаллурал мажлисран лавайсса кьимат бивщунни, барчаллагь тIий бия байран хIадур дан хъунмасса захIмат бивхьусса учительтурахь ва дуклаки оьрчIахь, гихуннайгу укунсса байранну дуллан каши ва кьудрат дулуннав тIий бия.