Лявхъу кIану бюхттул бан

foto_12Буттал кIану, ниттил маз — лакку мазраву яла нахIуми, яла нацIуми, яла ттюнгъами махърур. «Ппу» ва «Нину» тIисса махъру, цуксса дакIнин язисса бурив, муксса чIувссар инсаннал буттал улклух­ссагу, ниттил мазрахссагу ччаву. Ватандалухссагу, ниттил мазрахссагу хIурматрайнур цумацагу инсаннал цала нитти-буттал хIурмат цуксса буссарив хIисав байсса.

Дунияллийн ляхъавривуна хъунасса Аллагьналгу гьарцумацаннан хьхьичIва-хьхьичI буллуну бур буттал кIанугу, ниттил мазгу. Му ххира бангу, буруччингу жула биялалухьсса иш бур. Амма, инсаният хьхьичIуннай шавривун, гьарма цува лявхъу кIанттай учIи ляхълай акъар, кIулшивуртту, бюхъу-бажар гьарта-гьарзанан лявхъу кIану къума хъанай бур. Инсангу гьартанийнай, цува учIи ляхълакъинийнайн кIункIу тIий ур. Мукун жула ватанлувталгу дунияллийх кIама бивщуну, миллат ххялтIа буклай, кьянатшиву чIярусса лакку улчагу кIачIа буклай най бур.
Амма лакну ливчIми лакрал дакIру МухIуттин Чариновлул шеърилуву кунна, кьянатшивручIаннай кIункIу тIий дур, Абачара ХIусай­наевлул шеърилуву тIийкун, цува чув унугу, лявхъу кIану бюхттул бан хIарачат буллалиссагу бур. Бур лакрал миллат ттигу сагъну буссарив тIиссагу. (Шиннардил хьхьичI ца ттуна кIулсса инсан ия буслай Москавлив ххуйсса къуллугърай зузи­сса адамина хьунаавкьуну, цIа баяйхту: «Пулансса инсан укун­сса къуллугърай уссар тIий, бав­ссар, жугу лак буру увкукун»: «Такая нация еще существует?» — куну, бакIрайх рирщусса кунма хIалдания лавгун, жуйнма жува къабучIавай бивкIру тIий).
Кьянатсса буттал улча чIюлу бан, ххари бан ца кIапикIранссавагу харж буккан бувну чIирисса духьурчагу лакку улклун мюнпатсса даву дурсса яхI ххисса инсанная жу барчаллагьрай кказитрай чичару.
Ххарисса асардащал зана хьура на ларгсса ххуллун кьини Кьукуннал шярава, ванияр 14 шинал хьхьичI нава цалчин ва шяравун лавгсса базилух хIасул хьусса пашмансса пикрирдугу дакIнийн багьлай. На шиккун бакIрайн багьунав 2002 шинал «Щунудагъ» балайрдал фестиваль цалчинна-цалчин дуллалисса ппурттуву, Дагъусттаннал лайкь хьусса артистка Саният Рамазановал цаннийнма гьантта бикIан бувцуну.
Цава-кIива тIий бувккуну бувагу кьува къатта бия тани Кьу­книв. Кьинибархан лакку улча балай тIисса байрандалул макьу ца лахIзалуву зия хьуна. Ваксса авадансса уртту-щин, уртту-тIутIи, ссав, гьава. Шяравалу тIурча сайки дачIра хьуну.
Хъиривмур шинал фестивальданиясса цала пикрирду буслай, «Дагестан» ГТРК-лул хъунаманал хъиривчу Ссалам Хавчаевлул увкуна: «… Фестиваль савав хьуну, Лакку улча цIу буккан най чIалай бур ттун. Цанчирча щалагу Аьрасатнава букIлай бур лак ва байрандалийн. Цала буттал шяраву къатта бакъа, щийннинчIав гьантта икIан багьсса инсаннан яхI бизантIиссар. Ми хIалли-хIаллих цала буттахъал къатри цIу ду­ккан дуллантIиссар, цIу-цIусса къатри дуллай байбишинтIиссар. Вана дукIуя гьашинунийн жул Кьукуннал шяравугума биялсса инсантал къатри дуллай байбивхьунни,»- куну.
Машааллагь! Вана хIакьину Кьукуннал шяравалу цIу дурккун. Эмаратсса ттизаманнул журалий­сса къатри. Вана дяшяравусса бяр лагма бакьингу бувну, хьхьувай­сса чанигу бувцуну, тийнмайну — оьрчIру бялахълансса майдан, ванила чIарав беседка. Вай давур­тту даврийну цала цIа абад дунни, Каспийск шагьрулул «Горгазрал» каялувчи Иосиф Ссунгъуровлул. КIира километралийх шяравун щингу дурцуну, дяшяраву исвагьисса кьулла бувну бур ДР-лул виваллил иширттал министр Аьвдурашид МахIаммадовлул. Бу­сса оьрмулий ванахагу, ваная бивзуминнахагу зукьлантIиссар кьукуннал жямат. Яла-ялагу Аллагьнал ва агьалинал ххарину кьамул бан­сса иш шяраву хьунни щалагу Ухссавнил Ккавкказнаву цIа ларгсса щайх ХIажимуса -ХIажинал мизит цIу буккан баву. Ва хъуннасса чирилунсса даву дунни ХIажимуса-хIажинал наслулия­сса Москавлив зузисса ишбажаранчи Мурад ЦIаххаевлул. Барачат ликканнав Кьукуннал шяраваллий. Аргъ дизаннав!
ТIайлассар, хIакьину Кьукуннал шяраву лирчIун дур дурагу 12 тIюва. Духьурчагу вай цIусса къатри дурцири инсантал гъинттул бигьалаган шяравун букIлантIиссар, миннал оьрчIру букIлантIиссар. Ппухълуннал мархрая якъабуцантIиссар.
Умуд бур ва шяравусса хъин-хъинсса давурттал эстафета цайми лакрал щархъалгу кьамул данссар тIисса. Лакрал миллат ттигу сагъну буссарив тIиминнал дакIурдивунгу хъинсса пикри багьаннав!