Лениннул орденнал кавалер

fto_3КIиссурттай бувкку гьант­ри ливчIун бур жулва билаятрай Ххувшаву ларсун 71-сса интнил байран кIицI лаган. ЧIявур ттигу дяъвилул майданнай виртталну талай бивкIминная жагьилмур никирахь бусансса, миннал кьадардая чичланссагу.
Ватандалул цIаний жаннай жард къаувкусса тай жагьилтурая цимил чичирчагу, цал ялагу тикрал буллайнма ччайгу бур. БивкIун тIий тай мяйжаннугу буттал аьрщарах жанну дулун хIучI къаувкусса, дакIурдиву вас-ццах бакъасса.

Залму АьбдурахIманова
Ккуллал райондалийсса ЧIяйннал шяравасса Кьурбанов Идрис Кьурбаннул арснал аьрали ххуллу байбивхьуну бур 1928 шинал октябрьданул 15-нний СКВО-рал Дагъусттаннал халкьуннал кавалериялул дивизиялувун красноармеецну увцуния гихунмай.
ifdkУвну ур Идрис ЧIяв 1906 ши­нал майрал 9-нний. Аьрали къуллугърай хасъсса курсру къуртал бувну махъ, ваная хьуну ур эскадрондалул отделениялул командир. 1930 шинал январь зуруй Идрис тIайла увккун ур Москавлив хим.инструктортал хIадур байсса, химиялул затирдая мюхчан байсса полкравун. Вания мукьахгу РККА-раву ванал дуккаву къуртал хьуну дакъар.
Гихунай дуклан тIайла увккун ур Киеврайн М.И Калининнул цIанийсса аьрали школалийн. Ва къуртал бувну махъ Идрислуйн тапшур бувну бур Бакуйсса 404 авиабригадалул кабельно-шестовой взводрал роталул командирнал къуллугъ. Цайва бивхьусса комвзводнал аьрали бурж дакI марцIну биттур буллалаврихлу, тIайла увккун ур дуклан СКВО-рал И.Сталиннул цIанийсса Хьхьирил летчиктурал ва летнабтурал аьрали школалийн. Ва къуртал бувну, чIивима лейтенантнал чингу дуллуну, Идрис тIайла увккун ур 55 авиабригадалул 24-сса ЛБАЭравун (легкобомбардировочная авиаэскадрилья). Миччагу ца шинавату, 1937 шинал майрал 15-нний, 12-сса авиаполкрал эскад­рильялул штурманну тIайла увккун ур.
Вана укунсса бивкIун бур Идрислул аьрали ххуллу. ЧIя­вусса кIанттурдайн лага-учIайсса ва ччя-ччяни мина даххана дан багьайсса. Дяъвигу ванал хьунабавкьуну бур архсса авиациялул 50 дивизиялул связьрал хъунаманал хъиривчунал къуллугърай, капитаннал чиндалуву. Дяъвилул цалчинми гьантрайва тIалав буллан бивкIун бур гьунар бусса, аьрали къуллугърал касмурду канилух дурксса командиртал ва капитантал. Капитан Кьурбановлуйнгу тапшур бувну бур жаваблувшиву лап хъуннасса СКВО-рал 35-сса АП анаварсса бомбардировщикирттал связьрал хъунаманал къуллугъ. Ши­ччагу ххюва зурувату тIайла увккун ур Калининский фронтрай­сса 803 АП 285 бомбардировщикирттал авиадивизиялул связьрал хъунаману. Ва бивкIун бур бусалардавун багьсса авиаполк. Авиаполкрал цIа гьаз давриву Идрислулгу хъунмасса хIарачат бувну бур. Шикку хъунма хIал къавхьуну, дахьва дусталгу хьуну, аьрали къуллугърайгу цIакь хъанай уна, тIайла увккун