Лахьхьияра зулва ниттил маз

12image_6Уттигъанну «Дараччи» ккурандалул хъунмур Мариян Илиясовал кумаграйну цIуну дунияллийн бувккунни Халил Халиловлул «Лахьхьи вила ниттил маз» тIисса лу. Ва лу Мариян ЧIибиевнал бачIлай бур шагьрурдал школарттайх ва библиотекарттайх. Вай гьантрай хьунни МахIачкъала шагьрулул школар­ттай лакку мазрал дарсру дихьлахьисса учительтурайх вай луттирду бачIлачIисса батIаву.

ДакIнийн бутан, Халил Халиловлул, шагьрурдай ялапар хъанахъисса чIявусса лакран ниттил маз къакIулшиву хIисавравун ларсун, 2002 шинал буккан бувну бур лу «Лахьхьи вила ниттил маз» тIисса (Лакку маз ла­хьхьинсса дарсру).
ЧIун ларгун, му лу цIунилгу итабакьин аьркиншиву бувчIлай, му лу тIалав буллалими чIяву хъанай чIалай, му даврилсса бувну бур «Дараччи» клубрал. «Лотос» басмаханалий бувксса гъили-гъилинмасса лу ва кьини, ца-ца школалун ххю-ххюва лу хIисавну, бавчIунни республикалул хъуншагьрулул школар­ттай лакку мазрал дарсру дихьлахьисса учительтурайх. Мукунма вай луттирду биянтIиссар рес­публикалул вайми шагьрурдай­сса школарттайн ва библиотекарттайн.
Мариян ЧIибиевначIа чIун-чIумуй батIай лакку мазрал учительтал. Миннайх давриву аьркинсса литература дачIаврийну щаллу къашай царагу хьунабакьаву. Укунсса гьарцагу батIаву кIурадаяй ца педсоветрайн, дарсру дишавриву хьунадакьлакьисса захIматшивурттая, щаллу бан аьркинсса масъаларттая гъалгъа буллалисса. Ягу ниттил маз ххираминнал, мунил ялунбучIантIимунил буру­ккинттарайминнал даккаврийн. Ва ххуллухгу мукунна. Учительтурал ихтилатру, хъунмурчIин, бия ниттил мазрал дарсирдайн оьрчIру щаллуну къазаназаврия, лакку маз лахьхьаврил масъалалух лакрал чIявусса кулпатир­ттаву ургъил-къулагъас дакъашивриясса, шаппа, цалва ичIува ниттил мазрай ихтилат къабуллалисса оьрчIан, школалийсса дарсирдай лакку маз лахьхьин буван хъинну захIматшивриясса ягу сайки къабюхъайшивриясса, Лакрал театрданувун оьрчIру буцин хъинну захIмат хъана­хъавриясса ва м.ц.
Учительтал хъунмасса барчаллагьрай бия ва клуб сакин бувния шинмай цилва агьаммур мурадну ниттил маз бухлаган къабитаврил, махъа нани­сса никирттайн му бияврил ххуллийсса давуртту дуллалаву язи дургьусса Мариян Илиясовайн. Хьунни, мукунма, ихтилат­ру гихуннай дуван дакIнийсса давурттаягу.