Ларгсса шинал жям дуллалисса депутатътурал сессия

foto9_6Февральданул 26-нний Кку­ллал райондалул администрациялул актовый залдануву хьунни 2015-ку шинал жям дуллалисса Райондалул Мажлисрал депутатътурал сессия.

Сессиялий гьуртту хъанай бия райондалул депутатътал, идарарттал бакIчитал, шяраваллал администрациярттал хъуними, школарттал директортал, жяматийсса ишккаккулт, Ккуллал райондалул муниципал сакиншиндарал бакIчи Сулайманов Сяид, ванал хъиривми, Дагъусттаннал Халкьуннал Мажлисрал депутат Аьлиев ХIасан, Ккуллал ва Лакрал районнал цачIусса полициялул хъунама Амиров Юсуп, Ккуллал ва Лакрал районнал дянив­сса прокурорнал буржру биттур буллалисса МухIадов Сяид. Се­ссия бачин бувну ия Райондалул Мажлисрал председатель Оьмаров Гъази.
Ккуллал райондалул экономикалул ва социал чулуха жям дуллалисса гьарта-гьарзасса отчет дурна Сулайманов Сяидлул. Махъру лавхъуна, ихтилатру бувна Ккуллал райондалул финотделданул хъунама Амучиев Кьурбаннул, шяраваллил хозяйствалул отделданул хъунама Рамазанов Рустамлул, УО-лул каялувчи ХIаммаккуева Альбинал, Хъусращиял шяраваллил бакIчи ХIажиев Эдуардлул, Ккуллал райондалул администрациялул иширтталсса бувай отделданул каялувчи ХIажиева Надеждал, Ккуллал ва Лакрал районнал цачIусса полициялул хъунама Амиров Юсуплул, Ккуллал ва Лакрал районнал дянивсса прокурорнал буржру биттур буллалисса МухIадов Сяидлул.
Яларай дуллай буру Ккуллал райондалул муниципал сакиншиндарал бакIчи Сулайманов Сяид ХIаснил арснал сессиялий дурсса отчет, чан-кьансса кутIа дурну.

Бюджет

2015-ку шиналсса доход (ялун дучIия) хьуну дур райондалий 237,3 млн. къурушрал. Вай хъанай дур 2014-ку шиналминнияр 6,6 млн. ххисса.
Республикалул бюджетрава къадуркIун дур 2,8 млн. къуруш. 2014-ку шинал райондалия дучIан дурну диркIхьурча 30,5 млн. къурушрал, 2015-ку шинал дучIан дурну дур 35,9 млн.
Райондалий бур чIявусса ишбажаранчитал налогирттал къуллугърал сияхIрай къабавцIунма зузисса, 25 акт чирчуссар, 10 ишбажаранчи сияхIрай авцIуссар, административ кьанун зия дур_сса 34 инсаннай аьчIа дирхьуну, 80 азарда къуруш дагьай дурссар. Ва даву найнна дуссар. Укунсса ишру ялун личлай бунува, налогирттал инспекциялул жулла райондалий вари чинсса даву дуллай бакъар. Аьркинни миннал чулухассагу кумаг.
Райондалул вивсса, налогру ласун багьлагьисса кьайлул сияхI хIасул дувансса мурадрай, 12-рагу шяраваллил кIичIирттан цIарду дирзун, номердугу кка­ккан бувссар.

Шяраваллал хозяйствартту

ХIисавравун ласун бучIисса захIматшивуртту бакIрайн дагьлай диркIхьурчагу, шяраваллал хозяйстварттаву хъит учаву хьуну дур. Ца яла агьаммурну хIисав хъанай дур ятту-гъаттараха зузаву ва кIинтнил-гъинтнил кIанттайн ятту-гъаттара куч баврил давурттив.
ЦIанасса чIумал шяраваллал хозяйстварттуну дур 17 СПК, 167 КФХ, 3026 ЛПК. Шяраваллал хозяйстварттал давурттаха зузисса инсантурал сияхI хъанай дур 3150 инсан. Вай хъанахъиссар 27,9% щалагу райондалий яхъанахъисса инсантурал. КIицI дурсса хозяйствар­ттал дучIан дурсса хъуслил лагру СПК-рдал 13%, КФХ-рдал 67%, ЛПХ-рдал25% хъанай дур.

БакIлахъия дучIан даву

Шяраваллал хозяйствар­ттаву зузиминнал дучIан дурсса бакIлахъиялул бугьлай бур 31%. Райондалий хьун дурну дур 6063 тонна нувщул, 360 тонна къалмул, 95 тонна ахъулссаннул. Ларгсса шин Дагъусттаннай Ба­гъирдал шин душиву баян бувну бивкIун бухьурчагу, багъру бугьаву чанну хьуну дур. Мунияту 2018-ку шинайннин ххяххияр­ттал ва багъирдал дургьусса аьрщи 2016-ку шинал 100% ххишала дуван багьлай бур. Гъайучайсса аьрщи цила багьайсса кьяйдалий ишла къадуллали­сса шяраваллал администрациярттаща зерххуну, ишла дуллан ччиминнахьхьун, аукцион бувну, дуллантIиссар.

Ятту-гъаттара ябаву

Ларгсса шинал райондалий дучIан дурну дур 1718 тонна дикIул, 18 830 тонна накIлил, 516 тонна ппалул, 15 тонна ницIал. Райондалий ябуллалисса лухIи гъаттарал сияхI дур 18 544 бакI, яттил 21 6494, балчантрал 1600, аьнакIал 18600 дур. Дуллуссар мукунна ттарду ябуллалиминнан хIукуматрал чулухасса дотациярттугу. Инсантал цащава шаймур буллай, шяраваллал хозяйстварттаву зий бухьурчагу, шикку янилун дагьлай дур диялдакъашивурттугу. Учиннуча, дакъар хъуру гъайучайсса, гай дакьин дувайсса тракторду, цайми механизмарду. Думигу чIун лагаврийн бувну зия хьусса дур. Бакъар ялун нанисса механизаторталгу. Шикку пикри бувансса кIанттурду чансса бакъар.

Промышленность

Жулла райондалий промышленностьрал агьлуну хIисав хъанай бур ччатI шахьлахьисса ва пластикалия чIавахьултту, нузру дуллалисса ишбажаранчитал. Вай давуртту дуллалисса инсантурал сияхIрай ур 28 зузала. Амма промышленностьралми давурттив хъиннура щурущи дуваншиврул пикри бувансса кIантту чансса бакъар. Нагь-нис, усру ва цаймигу кьай-кьуй дувайсса цехру тIитIин бюхъарча, ххуйну хьунссия. Инсантурангу даву хьунссия. Ва инвестортурайнсса оьвчавуну хъанахъиссар.

Инвестицияртту

Ларгсса 2015-ку шинал дуркIун дур 142,2 млн. къурушрал. Производствалул объектирдан харж бувну бур 97,1 млн., шяраваллал хозяйствардал объектирттан – 67,8 млн., ххуллурду бакьин баврин, щин дуцаврин, связьран ва транспортран харж бувну бур 29, 3 млн. Мукунна производстварттан къахIисавсса объектирттайн тIайла бувккун бур 45,1млн.. Вайннувату – 20,1 млн. райондалул бюджетрава, 25 млн. – таксса инвесторнал. Ларгсса шинал райондалий бартдиргьуну дур инвестициярттал проектру: Хъювхъав ххюнкIрал ферма, Ккулув гъа­ттарал ва яттил ферма, ЧIяйннал шяраву дуллай бур гъаттарал ферма ва машинарттал запчастьру даххайсса ттучан. Вай да­къагу, ларг­сса шинал Ваччиял майданнив дацIан дурссар кIийла СССР-данул Виричу АхIмад-Хан Султаннун гьайкал, був­ссар «Вирттаврал аллея», бакьин бувссар райондалул Аьрасатнал Халкьуннал аслийсса культуралул центр, цаппара ххуллурдайх Ваччав бавкьуссар асфальт, бакьин бувссар 1-мур ЦIувкIуллал шяравусса клуб. Хъусращиял ва Хъювхъиял шяраваллавусса оьрчIал багъру бакьин бувну, кIива группа ххи хьуссар.

ЧIара бизнес

Ларгсса шинал чIара бизнес дуллалиминнал дурну дур давурттив 382, 5 млн. къурушрансса. Вай давурттив дуллалисса ишбажаранчитуран кумаг­ран буллуну бур 3 субъектран 3 млн. Вай давурттаха зий ур 618 зузала. Мукьахунмайгу вайннал чIарав бацIантIиссару.
Агьали, захIмат, зузи кIантту

Райондалий зун бюхъай­сса инсантурава экономикалул луртама дуллалими, шардами давурттив дуллалимигу хIисав бувну, хъанай ур 4 393 инсан. Вай хъанай бур зун бюхъай­сса инсантурал 90,7%. Даву да­къасса сияхIрайн лавсъсса ур 84 инсан.
2015-ку шинал райондалий 129 оьрчI ххи хьуну ур. Вай хъанай бур 2014-ку шиналминнаяр 33 чансса. 2014-ку шиналнияр ливтIуми чIяву хьуну бур 25 инсан. Увагу 6 инсан ур жулла райондалий ххи хьуну.
Дянивсса райондалул зузалт­рал ласласисса харж хьуну бур 15 800 къуруш.

Ххуллурдал давуртту

Ларгсса шинал райондалул вивсса ххуллурду бакьин буван харж дурну дур 21,5 млн. къурушрал. Дакьин дурну дур 15 км. ххуллурдал. Ххуллурдал фондрал арцух бакьин бувну бур шяраваллал вивсса ххуллурду. Миннун харж дурну дур 11,5 млн. къурушрал. Ца яла агьам­сса ишну хъанай бур ШавкIрату Ваччав бияннинсса ххуллийх асфальт бакьиншиврул давурттив дайдирхьушиву ва ШавкIуллал лувсса неххайх ламу бувансса проект дузал шавай душиву.

ТIабиаьт дуруччаву ва муния хайр ласаву

Ккуллал райондалий ба­къар марцI-чапалшиву датIайсса контейнерду бивхьусса площадкартту царагу шяраву, ца Ва­ччав личIаннин. Ва хъанахъиссар шяраваллал бакIчитурал къуллугърал ца бутIану. Хъиннура ххуй дакъасса иш-тагьар дур ЧIяв, Ваччав, Ккулув, Хъусрахь, ЦIуйшав. Ваччиял шяравасса марцI-чапалшиву «Къичурлух» тIисса кIанттайн дичлан ккаккан бувну бунува, 1-мур ЦIувкIрав нанисса ххуллул чIаравсса ратIув бур дичлай. ЧIявсса базаллул лагмасса гъургъазалия гъалгъавагу бакъар. Дакъар шяраваллаву чапур хьусса ятту-гъаттара буччай­сса къувирду. Вай иширттайн бувну шяраваллал бакIчитурай ларг­сса шинал 144 азарда къурушрансса аьчIа дирхьуну духьурчагу, тагьар ххуй хъанай дакъар. Гьашинусса шин Зунттал душиврийн бувну, райондалий баян бувну буссар шяраваллал ккаккияр­тту ххуй даврил чулийннайсса конкурс. Райондалул администрациялулгу ва иш цила янила ар хьун къабитантIиссар.
ТIабиаьт ххуй дуллалисса иширттан ккаллисса вацIри бур райондалий 731 гектар. Мигу гьарза бувансса чараннах луглан багьлай бур. Ларгсса шинал дурну диркIун дур 27 субботник. Гьашинугу, гъили дагьайхту, цIунилгу дуллан аьркинссар.

ЦIуллушиву дуруччаву

Ларгсса шиналгу райондалийсса цIуллушиву дуруччаврил ялув бавцIусса медициналул зузалт цалла давурттив дуллай бивкIссар. Диспансеризация дурссар 2246 инсаннал. Вайннавату 87 инсан сияхIрайн лавсъссар, цалчин кIул хьу­сса цIуцIаву душаврийн бувну. Ххал бувссар мукунма оьрчIру. Ми хьуну бур 2581. Къашайшалт ххину азарханалий кьамул баншиврул, хIасул бувссар 5 койка, ахттая махъ бувкIун, хьхьувай шаппайн гьан бюхъайсса лагрулий. Кьамул бувссар уттинин къабивкIсса анестезиолог, УЗИ хIакин, хъаннил хIакин.

КIулшиву дулаву

Райондалий кIулшиву дулаврил 23 муниципал идара бур: 4 оьрчIал багъ, дяхттасса аьм­сса кIулшиву дулайсса 14 школа, ххисса кIулшиву дулайсса 5 идара. ОьрчIал багъирдавун занай ур 237 чIивитIу. Школардай дуклакисса оьрчIал сияхI дур 1017. Ххисса кIулшиву дулай­сса идарарттан бучIи хьунссия, оьрчIан, нитти-буттахъан аьркинсса ичIаллил иширттавусса кушурдал дарсру дихьларча.
ЦIанасса чIумал кIулшиву дулаврил идарарттал зузалтрал сияхI дур 398. Вайннаву 224 педагог ур. Бур чIяву хъанай махъсса шиннардий бугьарами учительтал. Ва ишгу дакIний бувгьуну, жагьилсса учительтал чIяву буван багьлай бур. Дузалну бу­ссар жулва школартту уттисса тIалавшиннардал цану хъана­хъисса мультимедийнайсса кьай-кьуй дузалну душаврилгу.

Жямат социал чулуха буруччаву

Ккуллал райондалий яхъанахъисса инсантал социал чулуха буруччаврин харж дурсса арцул сияхI укунсса дур:
Гьарца зуруй оьрчIан булайсса пособия – 3796243, 32 къ.
ОьрчI бувний булайсса пособия – 1273497,83 къ.
ОьрчIал 1,5 шин хьуннин ниттин булайсса пособия – 10190334,26 къ.
Гьарца зуруй захIматрал ветерантуран, къинттуллух зий бивкIминнан ва реабилитациялул хьуминнан – 9756870 къ.
Дяъвилул гьурттучитуран гьарца зуруй булайсса пособия – 48000 къ.
Гьарца зуруй бюхъу чанминнан тIювалул иширттан харж буван булайсса пособия – 10266,88 къ.
Ахиратравун лавгма уччин булайсса пособия – 43273 къ.
Чернобиллай хьусса пIякь учаврил зарал бивминнан дуллу­сса арцу хъанай дур 56884 къ.
Социал хIаллихшиннарду ласласисса инсантурал сияхI хъанай дур 5170.

Нинушиву
ва оьрчIшиву

Цуксса пашманнугу, бур жулла райондалийгу нину-ппу бакъа ливчIсса ятинтал. Мукунсса 14 оьрчI ур. Вай яхъанай бур вайннах буруглагисса кулпатирттаву. Нину-ппу бакъа ливчIсса ца оьрчIан къатри ласун дуллуну дур 486981 къуруш. КIицI був­сса оьрчIру ябуван дуллуну дур 781461 къуруш.

Ветерантал ва пенсионертал

Пенсионный фондрал сияхI­райн бувну, райондалий ур 3398 пенсионер. Ми хъанай бур райондалий яхъанахъисса инсантурал 30%. Ккуллал райондалул ичIаллил хIаллихшиннардан ва къатрах дулайсса арцуну дуллуну дур 240 инсаннан 712000 къуруш.

Культура
ва искусство

Ккуллал райондалий зий бур 14 клуб, 1 Халкьуннал театр (Хъусрахь), 1 тарихрал ва улча лахьхьаврил музей. Райондалий зий буссар 14 хъуниминнал ва 14 оьрчIал фольклорданул коллективртту. ХьхьичIунминнувух бу­ссар «Баркьут», «Вихлинка». Ларг­сса шинал мутталий культуралул зузалтрал дурну дур 48 мероприятия. Гьуртту хьуну бур республикалий хъанахъисса байраннавух, фестиваллавух. Декабрь зуруй жулла райондалиясса культуралул 4 пишакар лавгссар Парижлив, тикку най диркIсса Дарбантуллал ва Дагъусттаннал кьинирдавух гьуртту хьун.

Туризм

ХIарачат ххину дуллан аьркинсса давурттавасса цану хъанай дур райондалийн туристал кIункIу буллансса шартIру сакин дуллалаву. Бувну буссар «Хъамаллурал къатри» Ваччав, Хъювхъав, ЦIущарнив. Ваччав кIилчинмургу къатта дузал шавай буссар. «ДЖАГА» тIисса туризмалуха зузисса фирмалущал кьутIи чирчуну дуссар гьашину гъинттул туристал жучIанма бувцуну бучIаншиврул. БувкIссар жучIанма чил хIукуматирттаясса туристал, журналистал, кинорду ласулт – Англиянава, Американава, Испаннава, Германнава. УвкIссар жучIана кинопутешественник Михаил Кожуховгу.
Сессиялиясса репортаж хIадур дурссар
ХIажимурад ХIусайновлул