Лакрал шамхалтал ва хантал

12image_3Аслан-хан Сурхай-ханнал Шагьимардан тIисса уссил арс ивкIссар, гьамгу цала душ буллусса куявгу ивкIссар. Аслан-хан Хунзахъиял Оьмаханналгу ссил арс ивкIссар. Амма, махъ заманнай муная нигьачIий, Сурхай-ханнал му цала канихь­сса кIанттаяту уккан увну ивкIссар.

КIани-кIанттайх за­най ивкIун ур, яни цаппара хIаллай цIивикъаншиву дуллай Гуржисттаннайх занай ивкIун ур, яла Туркнавун лавгун, туркнал аьралуннавун увххун, кIира шин Арзурумрай дурну дур. Яла, зана ивкIун увкIун, оьруснал аьралуннавун увххун ур. Оьрус­налгу, мунайн вихшала дурну, му хъинну хьхьичIунай лавсун ур. Яни Кураллал округгу, Лакрал округгу кIивагу мунахьхьун буллуну бур. Хунзахъиял хантал ливтIуну махъ Хунзахъиял ханшивугу мунахьхьун дуллуну дур. Му чIумал цува Лаккуй, Нуцал тIима арс Кураллаву, МахIаммад-Мирза тIима арс Хунзахъ ханшивур­ттай би­кIайсса бивкIун бур. Та замана кIулсса лакрал хъуни арамтурах вичIи диширча, Аслан-хан оьруснащал архIал Лаккуйн учIайхту, оьруснан накI, нис, ккунукру цичIав дукия даххан къабучIиссар куну, оьруснаятугу кьюлтIну агьалинан баян бувссар тIар. Мунил ялув оьруснал цайнма шикаят бувкун, ва укун цичIав дакъасса, мискинсса кIанттур, шиккусса халкьуннал бакIлахъру цаннарагу диял къашайссар, да­ххайсса цичIав да­къашивугу мунихлунур ку­ссар тIар Аслан-ханнал. Мунияту шикку аьралгу ябан къашайссар, оьруснал аьрал бакъанугу, ва кIантту ттущавагу ябан бюхъан­ссар куну, оьруснал аьрал махъунмай тIайла бувкссар тIар.

Мукунма та заманнай цIуну увккун ивкIсса имам ХIамзатлухь Хунзахъиял Оьмаханнал душнил, яни Баху-биканал, арсру литIун бан бувссагу Аслан-ханналли кунугу бусайва. Яни Баху-биканал цила душ цала арснан Нуцал-ханнан къабуллуну тIий, Аслан-ханнал имам ХIамзатлухь, Хунзахъ хантал бу­ссаксса вил иш къабачинтIиссар, вища Дагъусттаннай шариаьт дачин дангу къабюхъантIиссар, вила бачин ччарча, ина тай ливтIуну бухлаган бува, аьркин хьурча, нагу вин кумаг банна куну, хъяврин увну, Баху-биканал ялун сукку увну, муналгу танил кIиягу арсгу ливтIуну, хъирив цурдагу диркIуссар кунугу бусайва.
Мукунма, цахра вичIи къадирхьуну, цала секретарьшивугу кьариртун, шайхначIан лавгун, тIарикьатгу ларсун, тIарикьатраха зун ивкIун тIий, Жамалуттиннул Шуаьнат тIисса душ Аминат ХIажиначIан ли­хъан бувссар кунугу бусайва. Да­гъусттаннай тIарикьат накьшибанди, яни муридизма, хьхьичIра-хьхьичI Асланханнал заманнай, мунал канихьсса кIанттай сукку хьуну дур, хьхьичIа-хьхьичIсса шариаьтрал имамгу, яни имам ГъазимахIаммадгу, мунал заманнай увккун ур. Кураллал Ярагъ тIисса шяраватусса МахIаммад-апанни тIисса аьлимчунал му тIарикьат Ширваннаятусса ХасмахIаммад тIисса, хьхьичIва цачIава дуклай ивкIсса, адаминаяту ларсун, халкьуннавух ппив дуллай ивкIун ур. Мунал ялун чIявусса халкь батIлан бивкIун бур.
Аслан-ханнал секретарьну ивкIсса Гъумучатусса Жамалуттин, Аслан-ханнахгу вичIи къадирхьуну, мунал секретарьшивугу кьариртун, МахIаммад-апанниначIан лавгун, мунаяту тIарикьатгу ларсун, шайхгу увкIун, му тIарикьат Лаккуй ппив дуллан ивкIун ур. Мунал ялунгу Лаккуяту, Яруссаннаяту хъиннува чIявусса халкь батIлан бивкIун бур.
Мува заманнай Яруссаннал чулух, имамра тIий, шариаьт дачин дуллай цIуну ув­ккун ивкIсса ГъазимахIаммадгу, ЖамалуттиннучIан увкIун, мунаяту тIарикьатгу ларсун, шайх-ЖамалуттиннучIан увкIун, мунаяту тIарикьатгу ларсун, шайхгу хьуну, Яруссаннал чулух, гьам шариаьт, гьамгу тIарикьат кIирагу дачин дуллай, мугу авчуну ур. Мунал ялунгу хъиннува чIявусса халкь батIлан бивкIун бур. Халкьуннал оьруснащал­сса душманшиву цIакь хъанан диркIун дур.
Ми шайхтурал лагма халкь батIлатIаву я оьруснан, я Аслан-ханнан ччан къабивкIун бур. Миннайну оьруснайн къаршину Дагъусттан сукку къахьун нигьа буслай бувкIун бур. Мунияту имам ГъазимахIаммад зузи уллалисса МахIаммад-апанниналлича, му увгьуну дуснакь ува тIий, Мадатовлул Аслан-ханнайн амру гьан бувну бур. Амма амру цачIанма бучIайхту, Аслан-ханнал кьюлтIну хьхьувай МахIаммад-апанниначIан цала нукартал гьан бувну, яла кIюрххил му угьан арамталгу тIайла бувккун бур. Мигу, туну, махъунмай зана бивкIун бувкIун бур, МахIаммад-апанни къаиривну, Мадатовлуйнгу жаваб гьан дурну дур, угьан гьан був­ссия, ливхъун лавгун къаиривунни куну.
Аслан-хан бакI бусса, дуниял дачин дан усттарсса, халкь бугьан кIулсса хан ивкIун ур. Муниятугу чIявуми халкь мунаяту рязинугу бивкIун бур, бигьалавгунгу бивкIун бур.
Аслан-хан 1253 шинал ив­кIуну, мунал кIанттай хъунма арс Нуцал-хан авцIуну ур. Амма му Нуцал-хан ханшиврул адамина ивкIун акъарча, хIанттихун, хъаннихун агьсса пасадрал агьлу ивкIун ур. Кураллал халкьуннаву мунал буллай ивкIсса оькки­сса зулмурдал, оьккисса баччибакъулшивурттал чIявусса хаварду бикIайва. Амма мура шинал мугу ивкIуну, мунал кIанай мунала уссу МахIаммад-Мирза-хан авцIуну ур.

МахIаммад-Мирза-хан

МахIаммад-Мирза-хан паракьатсса адамина ивкIун ур.
Мура шинал, яни генерал Аргъутинскийщал архIал, Лак­рал аьралгу бувцуну, ТIилитIи тIисса шяравун Шамиллул ялун лавгун ур. Амма микку, яла нигьачIимурди тIисса фронтрай, яни мизитрал чулухсса фронт­рай авцIуну, Шамиллун цащава бюхъайссаксса кумаг бувну бур. Оьруснан Шамиллул гуж хъинну ххишаласса бушиву чIалачIи буллай ивкIун ур. Оьруснан хавар къахьунну Шамиллущал цачIун хьуну ивкIун ур. Ахирданийгу, Оьруснал ва Шамиллул дянив агьну, кIивайнналагу дянив маслихIат бувну, Шамиллул бакIраяту оьруснал бала яла гьан бувну бур.
Яруссаннайн МахIаммад-Мирза-хан Шамиллул ялун авчукун, мунал ниттил Уммукусум-биканал мунахь Шамиллуйн ягу мунал арамтурайн тIайлану ттупанг битарча, буллусса кку­кку хIалал къабитанна куну бивкIссар тIар. КьюлтIну цачIун хьусса чIумал, Шамиллул мунахь: «Имамшиву дан багьайсса инарича, ина дува», — куну увку­ссар тIар. Муналгу «Имамшиву дан ттуща къабюхъайссар, вища бюхълай бурча, ина дува, жущава шайсса кумаг жугу банну», — увкуссар тIар. Махъзаманнай Шамиллущалсса мунал хIала-гьурттушиву оьруснан хавар хьуну, мунайн Ттуплислив оьвкуну, тамансса хIаллай ацIан увну ивкIун ур. Зана къаикIантIиссар, оьруснал ивчIантIиссар тIисса хавардугу бивкIун бур. Амма, итаавкьуну, сагъну махъунай ув­кIун ур.
Зана ивкIун махъ чIал къавхьуну, яни 1255 шинал, МахIаммад-Мирза-хан ивкIуну ур. Мунаяр махъ ханшивугу мунал ниттийн Уммукусум-биканайн, Сурхай-ханнал душнийн, дурккун дур. Мунил хьхьичIа зун, яни ханшиву дачин дуллангу, оьруснал ивтун ур Аслан-ханнал уссил ТIагьирдул арс МахIмуд-баг. Мунал заманнай, яни 1258 шинал, Шамил Ла­ккуйн увкIун, Лакку кIанттугу лавсун, наибшиврийгу ЯхIъя-ХIажи тIисса мува ТIагьирдул арсгу ивтун, зана ивкIун ур. Му ЯхIъя-хIажигу хьхьичIава ШамиллучIан лавгсса, танал мурид ивкIун ур. Мунал уссу МахIмуд-баггу ханшиврул адимина ивкIун акъарча, кайпчак­рал адамина ивкIун ур. Мунияту, Шамиллун му ккавккукун: «Дагьаву хан вугун вугу Гъумик дизил хан», — куну увкуссар тIар. Яни чарагьатсса хан ивкIун ур Гъумучиял хан куну увку­ссар тIар.
Амма Шамиллуща Лакку кIантту хъунмасса хIаллай бугьан къабювхъуну бур. ЧIал къавхьуну КураллавухчIин хьуну кIилчингу оьруснал лавсун бур Лакку кIану. Ханшиврийгу Аслан-ханнал уссил Оьмар-багнал арс АьбдурахIман-хан ивтун ур.

АьбдурахIман-хан

АьбдурахIман-хан щалва бажар бусса хан къаивкIун ур. Мугу лулттучIин ШамиллуцIун авкьуну ивкIсса хьунссар, 1263 шинал, мунал Шамиллущал хIалашиву дур тIий, яни мунал оьруснал маршрутру, оьруснал план Шамиллун баян бувну бур тIий, мунаяту маз бувну, оьруснал мунайн Ттуплислив оьвкуну, тичча зана къаивкIун ур. Мунал кIанттайгу мунал уссу Агълар-хан ивтун ур.

Агълар-хан

Агълар-хан тIисса агъатуралгу хан тIиссар. Агълар-хан мунал ниттил дирзсса цIа диркIссар. Цанна цIа Шагьимардан диркIссар. Шагьимардангу парс мазрай арамтурал, вирттаврал шагь тIиссар. Шагьимардангу мунал буттал буттайн Муртазааьлийн учайсса ца чулий цIа диркIун дур.
Агълар-хан хIанттихун, хъаннихун агьсса оьккисса пасадрал агьлу ивкIун ур, хъиннува оькки­сса зулмукаргу ивкIун ур. Амма мунищала архIал хъинну дирисса, бажар бусса, виричуссагу ивкIун ур. Аьрабрай ва оьрусрай тамансса дурккуссагу ивкIун ур. Цувагу кIирагу чулухуннайсса политикалул заллугу ивкIун ур. Яни, ца чулухату, тара-тагу Шамиллул ахир ххуйсса къадучIаншиву кIулну, оьруснал хъунмасса гужрал му лакъавсун къаитаншиву кIулну, оьрус­нал чулух авцIуну, Шамиллуйн къаршину дяъвирду буллай ивкIун ур. ЦукунчIав Ла­кку кIантту Шамиллухьхьун гьан къабивтун бур. Ца чулухатугу, Ша­мил ласурча, оьруснал Да­гъусттаннайсса циняр ханлугъру зия даншиву, цувагу ханшиврий къаитаншиву кIулну, лулттучIин ШамиллуцIун авкьуну, цащава бюхъайссаксса мунан кумаг буллай, му лахъи лаганмур буллай ивкIун ур. Хъинну кьюлтIну, хъинну усттарсса куццуй оьруснал кьюлтIмур, оьруснал планну Шамиллун баян буллай ивкIун ур. Шамиллун янналул ттупру ва махъсса аьркинмур гьан дуллай ивкIун ур. Ми ларсунгу щинчIав щак къабагьанну цаппара мюталинтал гьан байсса бивкIун бур. Ми мукун гьан байсса мюталинтурал цагу Гьухъалиятусса ЩантIурхъал Аьлибутта ивкIун ур.
Лихъан, махъунай зана икIан къабагьайсса кIанттаяту оьруснан Шамиллул гуж хъинну ххишаласса бушиву чIалачIи бай­сса бивкIун бур Агълар-ханнал. Шамиллун хъунмасса зарал бан бюхъайсса кIанттай, бувагу къабувну, ягу чан-кьансса бакъа къабувну битайсса бивкIун бур. Яни чIявусса муридтал литIун биривсса кIанттай, ливагу-къаливтIуну, ягу оьруснан ххаралун чан-кьансса ливтIуну, махъми итабакьайсса бивкIун бур. ХIатта, цала политикалияту хавар бакъа, биривсса Шамиллул арамтал литIлатIиминнан зараллу буллалисса цала арамтурахун дяъвирду бувну, зарал бан къабивтун, букьан бай­сса чIуннугума шайсса диркIун дур. Ххюлусмав муридтурал аьрал ливсса чIумалгу мукун бувну бур.
Агълар-ханнал замана щалвагу дяъвирдай, чапхуннай лавгун бур. Мукьарда ратI Шамиллухьхьун ларгун диркIун дур. Бурт, Хъанардал щархъурду, ХъачIиял чIяруми шархъурду цайми щархъайн дизан дурну диркIун дур. Ххутрал бусалдарах ургарча, миннал щар арила хъямала дурсса хъанай дур. Яни, ханнацIун хьурча, муридтурал хъямала дуллай, ШамиллуцIун хьурча, ханнал хъямала дуллай, Ххутрал щар арила хъямала дурссар куну бусайва.
Агълардул заманнай, кIяла чухъри, лухIи чухъри, хъахъи чухъри, някI чухъри куну учай­сса мукьва журалийсса аьраллу бивкIун бур: Мукьвайвагу, Гъумук чятирдугу бивщуну, хIадурну бикIайсса бивкIун бур. Цумур чулухату леххаву дуккарчагу, мугьлат бакъа никъащуну леххаврий лагайсса бивкIун бур.
Гъинттул чIумал, цавай Оьл­лаарив, цавайгу ТтурчIайнна зунттуй, кIивайва аьрал оьрусналгу бикIайсса бивкIун бур. Ца-ца хъу-лухччинул даврийн нанисса халкь ярагъуннищал бакъа къалагайсса бивкIун бур. Хъанарда арив ххалайн бувксса чIумал, Гъара бакIуй оьруснал аказия бацIан байсса бивкIун бур.
Агълар-ханнал заманнай оьрус­нал чулуха лакрал чIявусса арамтуран ххачру, мидаллу дур­ккун диркIун дур. Агълар-ханнал ми кьюлтI дурну, щинчIав кIул хьун къадиртун, цачIара ядурну диркIссар тIар. ИвкIуну махъ ми ххачурдил, мидаллал бувцIусса кIива гьаржа лявкъуссар тIисса хавардугу бур.