Лакрал район хьхьичIунсса районнавух

Муниципал районнал ва шагьрурдал округирттал пландалийсса ккаккиярттал социал-экономика хьхьичIуннай шаврил даража ккаккан бансса ДР-лул ХIукуматрал цIакь бувсса хIукмулийн бувну, 2014 шинал июнь зурул 4-нний бувксса Дагъусттан Республикалул БакIчинал Указрайн бувну, хьхьичIунсса кIантту бувгьусса районнан ва шагьрурдал округирттан дуллунни грантру: лахъсса зунттал районнал, зунттал районнал, лагьсса ва арнил кIанттайсса районнал ва шагьрурдал округирттал дянив.
ХьхьичIунсса кIантту бувгьусса районнал сияхIравун ларсминнуву дур Лакрал район — лахъсса зунттал районнал дянив кIилчинмур кIану бувгьунни. Цалчинмур кIану гьашину бувгьунни Шамиллул райондалул, шамилчинмур – ТIиларатIиял райондалул.
КIилчинмур кIану Лакрал райондалул бувгьуссия ттинингу лув-ялув мукьилва (2009, 2010, 2011, 2012 шиннардий). Ларгсса шинал тIурча бувгьуссия цалчинмур кIану. Райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул бусласимунийн бувну, ми грантру дулайсса дур спортрал, культуралул ва цаймигу идарарттал дуллалисса давурттал жям дурну, социал масъалартту щаллу баву, экономикалуву хьхьичIунмай шаву хIисавравун ларсун. Цалчинма-цалчин бургай­ссар налогру гьаз даву ци даражалий дурив. Ларгсса шинал налогру датIаву щаллу хьуну дия 125 процентрал. Гьашину тIурча грантру дулавриву тIалавшиннарду ххи хьуну дусса дур, хъунмурчIин, ххи дурну дусса дур налогру. Амма ларгсса шинал ккаккияртту хьун дан къахьурчагу, кIилчинмур кIану цIакь хьусса аьдатрай буруччавугу жулла чIирисса райондалун ххуйсса ккаккияр. ДакIнийхтуну барчагу буллай райондалул каялувчитал, чIа тIий буру ялунчIилсса шинавугу хьхьичIунсса районнал кьюкьлуву цалчин дуккансса тIайлабацIу.