Лажин кIялану бивтсса ххуллу

3foto_3ЦIувкIратусса Абакаров Абакардул оьрмулуву хъанай дур агьамсса юбилей. Мунияту дакI марцIсса, пишалуву бюхъу, хIарачат бивхьуну зузисса ххаллилсса зунтталчуная чичингу пик­ри хьуна.

1974 шинал школагу къуртал бувну, Абакар дуклан увхссар МахIачкъалаллал шяраваллил хозяйствалул техникумравун, ветеринар хIакин шайсса отделениялийн. Техникумрава лавг­ссар аьрали бурж лахъан Къазахъисттаннайн.
Гъаттарал хIакиннал пиша­луцIун бавхIусса оьрмулул ххуллу байбивхьуссар Ккуллал ветстанциялуцIун бавхIусса Южносухокумский ветучастокрай­сса II-мур ЦIувкIуллал, Хъусращиял, Хъювхъиял колхозирттал хозяйствардай. Микку зун айишайхтува Абакардул чIалачIи бувссар цува цалла касму ххирасса, ххаллилсса пишакар ушиву. Ванал сурат лархъссар райондалул ХIурматрал улттуйн. Ятту-гъаттара яла гьан къабитаву мурадрай, цила чIумал дан багьай­сса, цинярда лахъайсса азардайн къаршисса, профилактикалул даруртту буллай зун ивкIссар. Му чIумал ТIаннул ЦIувкIуллал 8000, Хъусращиял 20 000, Хъювхъиял 6000 ятту буссия, ми ба­къассагу, лухIи ризкьигу.
Ятту чIявусса буну, гъинттул зунттурдив машан ласлан багьайва, хаснува ТIаннул ЦIувкIуллал колхозран – КIурахуллал, РутIуллал районнай. Миккугу къутанная лаккуйн ва махъунмай ятту куч буллалиний Абакар цалла хозяйстварттал ялув хьхьу-кьини дакъа ацIайва.
Ца укунсса дакIний личIансса ишгу хьуна 1982 шинал. Жул, ЦIувкIуллал, колхозрал хъун хIухчу СалихIов СалихIлул ятти­къуш тIайла бувккун бивкIун бур машан лавсъсса зун­ттуйн, Азирбижаннал, Закаталлал чIаравсса, РутIуллал райондалийн. Ссут гъан хъанан диркIукун, ятту ящур дусса зоналувун багьну бур тIий, Ветуправлениялул хъунмур кIанава – Гьанжилия оьвтIун бивкIун бур, къабучIир, райондалий азар ппив хьунтIиссар тIий. КIай ТIаннул ЦIувкIуллал ятту бу­сса кIанай лагмавагу аьрчча­сса, ящур дусса яттикъушру бивкIун бур. Ятту нанисса зун­ттугу кIулну, цила чIумал ятту кIихун куч байни, ящурданул дарув бувну бивкIссар Абакардул цуппа ца лях гьан къабивтун. КIихунмай лавгссар ххал бан та чIумал райкомрал хъунаману зузисса, аьпа бивухъул, Аьли­хан Оьмариевич ва СантIуев МахIаммад ва Абакар. Ятти­къушлий цавагу хIайвандалий ящур къалявхъссар, яттикъуш ссуттихунмай зана хьуссар сагъ-саламатну. Ца зуруйсса карантингума бивхьуну бивкIссар, ай, ящур дурив, дакъарив кIул дан.
1984 шиная шихунай Абакар зун ивкIун ур Ваччиял колхозрал ветеринар хIакинну. 1987 шиная шихунай, хIакинну унува, ванайн тапшур дурссар колхозрал яттил отраслигу.
Племенной гьаннарал кунни машан ласлай Ккуллал колхозраща, Ваччиял колхозрал председатель МахIаммадов Кьадинащал ва колхозрал зоотехник Мутаев Муртазааьлищал, яттил жинс ххуй бувссар. Ца хIайвандалия хьхьичIра дукьлай бивкIхьурча 2,5 кг. ппалул, дукьлан бивкIссар 3,5 кг. ппалул.
1989 шинал Ваччиял колхозран тапшур бувссар, яттил отраслилуву хьун дуллалисса кка­ккиярттахлу, райондалул занази ЯтIул ттугъ, му ппурттуву 100 тталуя ласлай бивкIссар колхозрай 110 чIи.
Абакардул бюхъу-хIарачат чIалай, райондалул бакI дургьуминнал удаманшивугу, ветеринар хIакиншивугу тапшур дан увну ва, зун увцуссар райкомрайн, сектор учеталийн. Ми­ккугу цалла дайсса даву лавайсса даражалий дачин дурну зий уссия. Райкомру тили-хъили хъанан бикIайхту, Абакар цIунилгу кIураавссар зун Ваччиял колхозрайн, ветеринар хIакинну ва колхозрал председательнал хъиривчуну.
Цув ветврач ура къаувкуну, Абакар хIала уххайва колхозрал дуллалисса гьарца давривух.
Бажиганнай ятту лувгъи хъанан бикIайхту, хьхьичIа-хьхьичI гилун ачайссия, миккугу кIинничалт байсса яттикъуш цала бакIрайн ласайва, гай саргъунну личин бан, ттихъин бан, яла гьан къабитан. Мунингу ца барашин, Ваччиял колхозрал хъунхIухчу ХIажиев Юнус усса яттикъушлий 2001 шинал 100 ттан лавсун бур 133 чIи.
Ва гьалмахчунал бюхъу чIалай, райондалул бакI дургьуминнал Абакардун дуллуну дур «Заслуженный работник сельского хозяйства» ва «Заслуженный ветврач» цIарду.
Зий унува, 1994 шинал дук­лан увххун, Абакардул 2000 шинал заочнайну къуртал бунни Владикавказ шагьрулийсса паччахIлугърал аграр университетрал ветеринар факультет. Ва ур лавайсса даражалул пишакар.
2007 шиная шинай, Ваччиял колхозрай зий унува, увххуна зун Ваччавсса ветлабораториялийн ветврач серологну, 2012 шиная шинай ур му идаралул директорну. Шиккугу Абакардун дан багьай врач-бактериологнал, врач-серологнал давурттив. Ветлабораториялул давурттив Абакардул даимангу дувай лавайсса даражалий.
Миккугу Абакардул, маччама, гъанма, дус, ихтивар къакуну, экспертиза чичай анжагъ анализирттал бувсмунийн бувну.
Давриву хьун дуллалисса хьхьичIуннайшивурттахлу ларгсса шинал ахирданий Абакаров Абакар ХIусайннул арс лайкь хьунни Дагъусттаннал ветотделданул хъунама Курчаевлул цIаниясса грамоталун. ХIакьинусса кьинигу ухха­ву дакъа, цала бусса бюхъу, хIарачат ялун личин бувну, зий ур ххаллилсса, пиша ххира­сса пишакар, жул даврил уртакь Абакар.
Цинявппагу ина кIулми, вил уртакьтал чIа тIий буру вин, Абакар, цIуллушиву, давриву хьхьичIуннайшивуртту, мунияргу бюхттулнийн гьаз шаву.
А. Аьбдуллаев