КIул хьияра жагьилсса хIакинтуращал

shiКкуллал райондалул азарханалул хъунама хIакинну зий Сиражуттиннул арс Сулайманов Сулайман дурусну ца шин хьунни. Ва шинал мутталий ванаща бювхъунни райондалийсса цIуллушиврул ялув бацIаву лайкьсса даражалийн гьаз дан. Райондалийн дузал къахъана­хъисса хIакинтал кIункIу бавривугу хIарачат бувунни.

Гьай-гьай, ва ишираву щалава Аьрасатнаву нанисса «Земский доктор» тIисса шяраваллал кIанайн зун наниминнан 1 миллион арцул буллалисса программалулгу агьамсса кIану бугьлай бур.

На уттигъанну хьунаавкьу­ссияв Ккуллал райондалул азарханалий зузисса, ялув кIицI дурсса программалийн бувну зун бувкIсса хIакинтуращал. ВичIидишинну вайннал бусласимуних.
31_foto_5Наида Кулиева.
Ва бур Ккуллал шяравасса. Ванил къуртал бувссар 2011-ку шинал Санкт-Петербургуллал педиатриялул медициналул академия. 2012-ку шинал бувкIун бур жула райондалий зун.
— Ца жучIава бакъагу, зунттавусса районнай яхъанахъисса оьрчIал агьамми цIуцIавуртту дархIуну дикIай чурххан аьркинсса микроэлементру дузал къахъанахъаврицIун. Ттула даврия на цалсса рязину бура, цила чIумал харжгу булай.
Бэлла Жалалова. shi
Ва ЧIятусса бур. Ванил къуртал бувну бур Астраханнал медакадемия 2013-ку шинал. Бэллал бувсуна укун­сса затру:
— На интернатура къуртал бувссар тиккува Астраханнал Перинатальный центрданий. Ттул пиша бур педиатр-неонатолог тIисса. Ниттил був­сса оьрчI нажагь чIун дучIаннин бувсса, патология дусса, ягу анаварсса хъин баву аьркинсса бу­сса чIумал, на бурган аьркин­ссара. ОьрчI 28 гьантлий хъин буллай бикIайссар. Мукунсса оьрчIайн учайссар цIуну бувсса оьрчI куну. Гания гихунмайми ккуккулий оьрчIан хIисавссар. Нагу бувкIссара зун «Земский доктор» программалийн бувну. ЧIаланссар вания гихунмай цукун хъанан бикIайрив.
svjytМариям Чалабова.
Ва ЧIяв щар хьусса Увурдал шяраватусса бур.
— На къуртал бувссар 2011-ку шинал Дагъусттаннал медакадемия. Интернатура къуртал бувссар МахIачкъалалив Хъунмур азарханалий неврологиялул отделениялий. На бура хIакин-невролог. Интернатура къуртал бувайхту, 2012-ку шинал бувкIра шийн зун «Земский доктор» программалийн бувну. Дуллунни ттунгу му программалийн бувну дулун багьайсса 1 миллион арцул. ОьрчIалсса, бугьараминналсса хьуннав, циняв туннурдал цIуцIавуртту хъин дувайссар на.
Наида Аьлиханова.
Ва Хъурхъиятусса душ бур.
— На 2012-ку шинал Дагъусттаннал медакадемия къуртал бувссар. Интернатура бувкку­ссар Аьрасатнал халкьуннал Дусшиврул институтраву. Ттул касму дур дермато-венеролог тIисса. Жула зумуну, бурчул цIуцIаврил хIакин учайссар. 2015-ку шинал Ккуллал райондалийн зун бучIаннин на зий буссияв тийхва «Мед эстет» тIисса клиникалий. Нагу бувкIссара зун мура программалийн бувну.
— Бувсун ччива, Наидай, чан-кьансса вила даврия.
— ЧIявумур чIумал бурчул цIуцIавуртту хъанан дикIай мюрщисса оьрчIай. Гайннайн гай лахълай дур ккаччи-ччитращал тIуркIу тIутIийни, гайннуйсса чапалшиврия. Мукунна, инсаннал чурххаву циняв ганан аьркинсса микроэлементру дузал къахъанахъисса чIумал, личIи-личIисса ахъулсса дуркуний хъанай дур аллергияртту. Бурчул цIуцIаврин хIисавссар инсаннал чурххайсса гьулурдугу (родинка). Ми дукьан бучIисса ва къабучIиссагу дикIайссар. Ми цукунсса дуссарив кIул бувайссар, анализру дурну. Бурчул цIуцIаврин хIисавссар мукунма чурххай зурчIай тIисса папилломартту. Жущара хъин дуван къахъанахъисса ягу аьркинсса оборудованияртту дакъасса цIуцIаву дусса къашайшала Республикалул бурчул диспансерданийн хъин хъанан тIайла уккайссар. Цуксса ламуснугу, арамтурал ва хъаннил дянивсса кIул бакъасса хьунабакьавурттайну хьусса цIуцIавурттугу ттул пишалийн дагьлай дур. Мукунсса къашайшалт цалсса жула райондалий бакъар. Амма, симптомру дусса бухьурча, кьюлтIну цивппа ххал буван, анализру дуван бучIан бучIиссар.
Муслимат ХIажиева. ВичIи дишинну Муслиматлул бусласимуних:
— На Ккуллал шяравасса бура. Къуртал бувссар Астраханнал медакадемия 2012-ку шинал. Ттул специальность дур оториноларинголог, кутIану – ЛОР-хIакин. Жула мазрайну вичIал, майрал, кьакьарттул хIакин. Астраханная бучIайхту, зий бу­ссияв МахIачкъалалив кIира шин ва дачIинний студентътурал поликлиникалий. Вана утти 1-мур июль зуруя шинмай ца барз хьунни Ккуллал райондалул азарханалий зий. Бухьхьияра, Ккуллал райондалул жямат, зулла вичIал, майрал, ягу кьакьарттул хIакъи-хIисав ххуй дакъа духьурча, на ми хъин дуванна.
Шаханаз Маммаева:
— На Ккуллал шяравасса бура. 2014-ку шинал къуртал бувссар Дагъусттаннал медакадемия. На хъаннил хIакин бура. 2016-ку шинал июль зуруй бувкIра зун Ккуллал райондалул азарханалийн, хъаннил отделениялул ва роддомрал хъунмурну. Ттул шикку зий дурагу кIира-шанна нюжмар хьунни. Ва чIумул мутталий 4 оьрчIах хьусса хъамитайпа кьамул буварду. Цинявппава уттубивхьуну хъин хъанахъисса 12 къашайшала ур. На шиккун зун бувкIссара мура программалийн бувну. Вания гихунмай чIаланссар.
Буниялагу, жагьилсса, цIусса технологиярттайну цIуцIавуртту хъин дувайсса хIалурду лархьхьусса, цанма къакIулмур, интернетрал сайтирттавух бувккун, ххал буван бюхъайсса хIаки­нтуращал кIул хьун ттун хъинну тIааьнну бия. Вана ца инсаннащагу – азарханалул хъунама хIакин Сулайманнуща бюхъавай укунсса жагьилсса хIакинтал райондалийн кIункIу буван. Утти вания тихунмай, вайннал мурадругу цила чIумал щаллу булларча, бюхъайхха кIанттул хьуну, кулпатру къабувми кулпатругу бувну, кIулшиврул луртама ду­сса хIакинтал хьун. ТIайлабацIу баннав зун, хIурмат лавайсса хIакинтал.
Лажин хIадур дурссар
ХIажимурад ХIусайновлул