КIулшивурттал ххуллийнсса цалчинсса кIюрх

dsdr_8Сентябрь зурул цалчинсса кьини школалий яла агьамми инсантал бур дахьва байбихьулул классравун наними ва хъунмур къулагъасгу, гьай-гьай, миннах дур. Гъумучиял детсадраву аьдатравун багьну бур цалчинмур классравун нанисса оьрчIру хьхьичI цалла дайдихьулул тарбия ларсъсса идаралийн бувкIун, цахава аякьалий бивкIсса зузалтрахь барчаллагьгу увкуну, гичча тарбиячитурал школалийн биян байсса. Цаннияр ца яргсса тIутIал кацIурдищал багу-балгусса оьрчIах буруган, миннан тIайлабацIу чIа учин бувкIун бия чIявусса инсанталгу.
Дур Лакрал райондалий цIакь хьуну ца цамургу хъинсса аьдат — администрациялул зузалт лагайссар гьарца шяраваллавусса школарттайн дуклаки оьрчIру барча бан.

Зулайхат Тахакьаева
КIулшивурттал кьини Гъумучиял школалул ва лицейрал учительталгу, дуклаки оьрчIругу барча бан бувкIун бия: Лакрал районданул бакIчи Юсуп МахIаммадов; Лакрал райондалул администрациялул бакIчи Абакар Къюннуев; КIулшиву дулаврил управлениялул каялувчи Явсупи ХIамзаев; ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат Гъази Гъазиев; ДР-лул Жяматийсса Палаталул хъунаманал хъиривчу Сапар Аьбдуллаев; «Россельхозбанкрал» Дагъус­ттаннал филиалданул хъунаманал маслихIатчи Рапи Абакаров; райондалул цаймигу идарарттал каялувчитал.
КIулшивурттал кьинилун хас дурсса байрандалий Гъумучиял школданий, аьдатравун дагьсса куццуй, сентябрьданул цалчинсса кIюрх кIулшивурттавунсса ххуллуну хьусса мюрщулт шадлугърал линейкалийн буккан бувуна цалва хъуними уссурваврал ва ссурваврал, яни 11-мур классрал дуклаки оьрчIал карду дургьуну.
Дуклаки оьрчIан тIайла­бацIусса шин чIа тIутIисса цал­ва ихтилатраву «Лакрал район» МР-данул бакIчи Юсуп Ма­хIаммадовлул кIицI лавгуна лап аьратталсса заманнай тарбия буллан багьлай бушиву оьрчIру, мунийн бувну хъунмур къулагъас тарбиялул даврих дуллан багьлай бушиву, тарбия дакъаний дагьайсса кIулшивугу ласун къабюхъавай тIий.
«Фашизмалул тарбия ялтту дуккаврийнур хIакьину Украина оьсса тагьардануву ливчIсса. Жулла республикалийгу жунна ятсса идеологиялул жулла обществалийн буцлацисса баларду жунма чIалай бур. Мунияту учительтурангу, оьрчIал нитти-буттахъангу оьрчIая я хIура бан бакъар. Хъиннура гужлан дан багьлай бур спорт­рал ва физкультуралул даву», — увкуна ванал.
Бувсуна райондалий бушиву, вузирдавун къабуххарчагу, заргалталну зий, цалва маэшат буллалисса жагьилталгу. ОьрчIан лакрал аслийсса сянат лахьхьин дуллалаврихлу барчаллагь увкуна ОьрчIал творчествалул къатлуву заргалшиврул кружок дихьлахьисса Куяев Нураттиннухь ва миккува кIицI лавгуна цайми сянат­ру лахьхьин дулланссагу чаранну лякъин багьлай бушиву.
Хъунмур чIурчIав райондалул бакIчинал дуруна ЕГЭ-рдай. КIицI лавгуна 10-11-ми классир­ттал дуклаки оьрчIангу, нитти-буттахъангу уттива хIадур хъанан багьлай бушиву экзаменнайн.
Цалва ихтилатраву Рапи Абакаровлул бувсуна цува Гъумучиял школалийн олимпиадалийн учIайсса ивкIшиву. Цащалва олимпиадалий гьуртту хьусса Гъумучиял школалул дуклаки оьрчIая Дагъусттаннайгу, Аьрасатнавугу цIа ларгсса пишакартал бувкшиву кIицI лаглай, ялун нанисса никираягу гайннан лайкьсса наслу букканнав увкуна.
Учительталгу, дуклаки оьрчI­ругу барча буллалисса ихтилатру бувуна депутат Гъ. Гъазиевлул, ДР-лул МВД-лул отделданул хъунама А. Беговлул, КIулшиву дулаврил управлениялул каялувчи Я. ХIамзаевлул, Гъумучиял администрациялул бакIчи А. Макьаевлул.
Цалчинмур классравун наниминналгу ххари бувна цинявппа -школалухасса ва учительтураха­сса назмурду пасихIну ккалай, байбихьулул кIулшивурттал ххуйсса гьану бушиву ккаккан бувна.
Цалва ихтилатраву лицейрал директор МахIаммад Хъунбуттаевлул бувсуна, гьашину Аьрасатнаву кIира агьамсса дата дуллан тIий бухьувкун — 100 шин Цалчинмур дунияллул дяъви байбивхьуну ва 70 шин душманнаяр ххув хьуну, дуккаврил программалуву ватан ххирану тарбия баврил даврих хъуннасса къулагъас дуллан тIий бушиву.