КIилчинмур турданул БувчIавурттал хьунийн

Сентябрьданул 13-нний Ккуллал райондалул администрациялул къатравун, заседание дувай залдануву, бавтIун бия Ккуллал райондалийсса школардал директортал, шяраваллал администратортал, райондалул интеллигенция. Ва совещание хас дурну дия ва дуккаврил шинал бакIрай итадаркьусса диялдакъашивурттан, нюжмардул хьхьичI райондалий хьусса ва сентябрьданул 22-нний хьунтIисса райондалул хъунама увчIлачIисса БувчIавурттал кIилчинмур турданун.

ХIажимурад ХIусайнов
Совещание дачин дурну ия, цIуну ивтсса, Ккуллал райондалул КIулшиву дулаврил управлениялул хъунама АхIмадов Шамил Аьвдурашидович. Ванал най дунура аьй дуруна райондалул школардал директортурай, дуккаврил шинал бакIрайра итадаркьусса диялдакъашивурттахлу. Ми диялдакъашивурттугу дия 75-хъул шиннавун бивсса учительтурахьхьун дуллай бушиву жагьилминнахьхьуннияр чIярусса ссят­ру. «Гьай-гьай, на, цукунчIав, щалва оьрму оьрчIан кIулшиву дулаврин хас бувсса инсантурал чулинай цичIав жагъаласса зат учин ччай акъара. Ми жула дянив хIурмат бусса учительталли. Амма жагьилсса учительтурахьхьун дурагу 12 ссят дуллусса школарду бур райондалий. Ца чулуха, хIукуматрал нани дурсса программарттай: «Шяраваллаву жагьилсса специалистал цIакь буллан аьркинссар. Миллатрал культурагу, улу, кьюлтIсса зат бакъахьувкун, генофонд ссу­ссукьу къашаван хьурдай», — тIий бур. Гамур чулуха – цукунни цIакь хьунтIисса 12 ссят дусса учитель райондалий? Школалий дарсру дихьлахьисса учитель хъанахъиссар идеологиялул хьхьичIххуттайсса зузалану. Мунийн бувну, цалла давриву, къатта-къушлилсса буруккин­тту бакъагу, миллатралмигу, шяраваллу духкъалаган дитаврилссагу буруккинтту бикIан багьлагьиссар», — куна.
Хъирив хьуна сентябрьданул 8-нний райондалий хьусса БувчIавурттаясса ихтилат. Шамил Аьвдурашидовичлул барчаллагь увкуна цинявппагу цала зузалтрахь, ххуйсса сакиншиннаращал дурну тIий БувчIавуртту. (ЧIявуми райондалийсса школарттал директортал бия шяраваллавусса бувчIавурттал учас­токирттал хъунимину). Амма ванал кIицI бувуна чара бакъа ялун хьунтIисса БувчIавурттугу цакьнира хьуминнуяр яларайну дуван къабучIишиву. БувчIавурттал кьануннайн бувну хIатта ва совещаниялий кIицI дуллай бивкIхьурчагу ялун нанисса БувчIавурттаву гьуртту хъанахъисса кIия инсаннал цIа, на ми кIицI дуллай акъара, макьала рекламану къахьуншиврул. Цала-цала дакIниймур аьч бувуна совещаниялий Ккуллал райондалул муниципал сакиншиннарал хъунаманал хъиривми Эдуард ХIажиевлул, Кьурбан Амучиевлул, СалихI Сагидовлул, ЧIяйннал шяраваллил оьрчIал багърал хъунмур Альбина ХIаммакуевал, Къяннал школалул директор Шагьимардан Имрановлул, Вихьуллал школалул директор Аьлил МахIаммадовлул, вара шяраваллил хъунама МахIаммад ХIусайновлул, ЦIуйшиял шяраваллил директор ПаттахI ПаттахIовлул, Ккуллал райондалул Экономикалул комитет­рал хъунама МахIаммад Оьмаровлул, райондалул ЖКХ-лул хъунама Кьурбан Оьмаевлул. Ванийну совещание къуртал хьуна.