Кьиблалул Кореянавасса туристал Ккуллал райондалий

foto2_11Ччянива щиллив: «Зун­ттаяр ххуйсса так зунттурдур бусса», — куну бур. Буниялагу, зунттурдащал «махъ» лявкъуну, вайннул кьувватшиву цалва пикрирдавун кIункIу дуван бюхъайма хъанай ур оьрмулуву тIайлабацIу хьуману. На муданагу вихссара, инсаннан хъинну ччарча, тIайлабацIу архIал най бикIайшиврийн.

Январданул 17-нний МахIачкъалалия Ккуллал райондалийн нанисса маршруткалуву ттун бакIрайн багьуна Кьиблалул Кореянава­сса мукьа турист: шанма душ ва ца оьрчI. Вайннахь бия, ихтилат буллан хьуншиврул, оьрус мазрал ва корей мазрал словарьгу. Ххуллийх хьунабакьлакьисса зунттурдал, хъархъаллал, ххяллал суратру ришлай, корей мазрай балайрду тIий, маршруткалувусса пассажиртал бизар хьун къабивтуна. «Бахчилай, къаччай бухьурча, къатIунну жу балайрду», — тIий, цIуххавугума дайва. На вайннан шанма лакку махъгу лахьхьин бувссия: барчаллагь, нахIусса ччатI. Ххажалмащилий ччатI шашайсса кIарттул суратгу рирщуна. Гьай-гьай, буллуна вайннангу маршруткалувусса пассажиртурал жулва кIарттул ччатI. Ххарину лакку мазрай: «Барчаллагь, нахIусса ччатI», — тIий, бувкуна.
КьюлтIсса зат бакъар, инсаннан цала аькьлу-кIулшилул луртан гьарта-гьарза даншиврул, аьркинну бусса бур мусапиршиврий (путешествиелий) чан-кьанссавагу занан. Му чIумал, инсаннал хасият кIукIлу хьуну, цаласса бакъа, цайминнал буру­ккинттугу янилун багьну, миннул пикри буллали айсса ур. Дунияллул чIярусса хIукуматирттал укунсса хIаллихшиннардай, яни инсаннал хасият ххуй шай­сса иширттай, арцурду ляхълай бур. Ванийн туризм учай. Циванни жунмагу Ккуллал райондалий гъинттул, цайми шинал чIуннардий хьуннав, хIасул дуван къабучIисса туризм. Жулла шяраваллаву чансса да­къар туристурал янилун дагьан бучIисса затру. Гьай-гьай, бусан бюхъантIиссар жулва миллат­рал дянива бувксса лакрал цIа бюхттул дурсса чиваркIунная, тIабиаьтрая, жучIавасса ичIа­л­лил хIайвантрая, вахIшисса жана­вартирттая, хасиятирттая, тарихрая.
Ца чIумал на махIаттал ув­ссара Испаннал Хуан Антонио Хименес тIисса шаэрнал шеърирдал. Гай шеърирдан цIа дия «Платеро ва На». Платеро тIисса цIагу дия жува зайла-зай «чапур бивуй» учайсса ттуккун цIа. Ганал дуниял ккаккан дурну дия ттуккул яруннах ва ганил аькьлулийну. Гьай-гьай, минна ми ттуккуясса шеърирду чивчуну тIий, ганан дуллуну дия дунияллул литературалуву яла лахъмур бахшишну хъанахъисса Нобеллул цIанийсса бахшишгу.
Жула дянивгу чара бакъа бикIантIиссар пагьмурду бусса, бакIру зузисса, гьунар ххисса инсантал. Миннан, хIукуматрах къаялугьлай, жула ахIвал-хIал ххуй бувансса чаранну ляхълан бучIиссар.
Кореянавасса туристурал сурат на рирщуссия ЧIяйннал шанбачIулий. Вай Ккуллал шяраваллил чулийнмай най бия, нагу ттула Вихьуллал шяравунай лавгссияв.