Къумасса асардащалсса байран

IMG_7562Къуллугърал буржру биттур буллай, оьрмурдацIа хьусса зузалт:
Милицанал хъунама сержант Къунжуев Амсаруллагь; милицанал хъунама сержант Оьмаров АьлихIусман; полицанал майор Жяъпаров Неъматуллагь; полицанал хъунама лейтенант Булатов Идрис; полицанал хъунама лейтенат ХIамзатов Абакар;
полицанал хъунама прапорщик МахIаммадов ХIусайни; полицанал прапорщик Исмяилов Апанни; полицанал прапорщик МахIаммадов Рамазан; полица Щамххалов Мурад.

lolo_13Низам дуруччай органнал зузалтрал кьини Аьрасатнаву ца яла сийлий кIицI лагаймур байран дур. Махъсса шиннардийгу щалва билаятрай мукунна сийлий дуллай бухьурчагу, Дагъусттанналми полицалтрал му байран, хьхьичIра кунна, ххарину, бюх­ттулну къадайхьунссар. Цанчирча, Дагъусттаннай царагу район къалирчIхьунссар экстремистурал полицанал зузалт къаливтIусса. Му кьинисса миннал макьу байрандалулссаннуяр дягъулулссаннуха лархьхьуну дикIайхьунссар, цанчирча, му кьини хьхьичIва-хьхьичI миннал дакIнийн бичай­ссар къуллугърал бурж биттур буллай ливтIусса цалва гьалмахтал – байран дайдишайссар къуллугърал буржру биттур буллай оьрмурдацIа хьусса полицанал зузалтрал гьайкалданучIа тIутIив дишаврия. Мукунна дайдирхьуна байрандалун хас дурсса мероприятие МВД-лул «Лакский» МО-лул зузалтралгу.
Муний гьуртту хьунни Лакрал райондалул бакI дургьуми ва идарарттал каялувчитал.
Отделданул каялувчи Марат МахIмудовлул зузалт барча буллай, кIицI лавгуна низам дуруччай органнал зузалтрал пишакаршиврул байрандалул кьини архIалла хъанахъишиву дягъулул кьининугу, цанчирча цащалва къуллугъ буллай бивкIсса зузалт­рал цалла жанну дуллуну тIий жяматрал мюхчаншиву дуруччаврил цIаний.
ДР-лул МВД-лул министр Аьбдурашид МахIаммадовлул барча буллалисса телеграмма дурккуну махъ ца минутIрай пахъ багьаврийну дакIнийн бивчуна экстремистурал ливтIусса отделданул зузалт. Бувсуна дакI тIайласса захIматрахлу министрнал бахшишран лайкь бувшиву Гъумучиял шяраваллил участковый полица МахIаммадов Илияс ва Ккуллал райондалийсса ППС-рал зузала ХIасанов Алик.
Полицанал зузалт барча буллай, Лакрал райондалул администрациялул бакIчи Абакар Къюннуевлул увкуна: «ЗахIматну бур гьайкалданух буруглан. Вай жущалва бикIантIиссия цалва оьрчIру тарбия буллай, цалва нину-ппу ххари буллай. Амма вайннал цалла жаннай рахIму къабунни. Республикалийсса тагьар къабигьасса дур. Зул давугу му тагьардануву жула жяматраву паракьатшиву дуручлачисса дур. Зу зулва кулпатирттал ялун цIуллуну-цIакьну бияваннав!
Райондалул администрациялул чулуха ХIурматрал грамотардайну барча бувуна Ибрагьимов Сайди, ЦIаххаев Аслан, Жалаев Нияз, Назимов Рамазан, МахIаммадова Асият.
Лакрал райондалул виваллил иширттал отделданул ветерантурал организациялул хъунама Исмяил МахIаммадовлул цалва ихтилатраву кIицI лавгуна, ларгсса шинал кIусса оьзрурду хьурчагу, Лакрал РОВД Дагъусттаннал районнал отделлаву яла эбратрансса отделну ккаклай бивкIшиву даин, 80-ку шиннардий Лакрал райотделданул зузалт барча бан бувкIун бивкIшиву СССР-данул виваллил иширттал министерствалул каялувчитал.
Низам дуруччай органнал зузалт барча буллай, миннан бигьа дакъасса давриву тIайлабацIу чIа тIисса ихтилатру бувуна прокурор Светозар Оьмаровлул, Гъумучиял шяраваллил администрациялул бакIчи Апанни Макьаевлул, Гъумучиял лицейрал директор МахIаммад Хъунбуттаевлул.
Къуллугърал буржру биттур буллай ливтIусса зузалтрал кулпатирттан бунни арцуйнусса кумаг­ру. Балугъравун бивми оьрчIан кабакьу буллай бур дуклан буххангу, давурттал щаллу бангу.