Культуралул иширттан хас дурсса батIаву

53ecdc88c9e96ed72ca9d15ba91Февральданул 9-нний Ккуллал райондалул администрациялий хьунни культуралул давурттан хас дурсса батIаву. Шикку гьуртту хъанай бия райондалул бакIчи Сяид Сулайманов, ванал хъиривмур Сабрина Илиясова, администрациялул отделлал каялувчитал, шяраваллал бакIчитал, культуралул идарарттал зузалт, УО-лул каялувчи.

БатIаву дайдихьлай, Сяид ХIасниевичлул увкуна:
— Райондалул шяраваллаву­сса культуралул зузалтрал давурттая на рязину акъара. Му рязи акъашиву хъар хъанай дур, махъсса шиннардий харжругу лахъ бувну бунува, вари чинсса даххана­сса давурттив дакъар культуралул центрдай. Тикрал хъанай бур райондалий, республикалий дувай­сса фестиваллай, конкурсирттай ккаккан бувайсса номерду. Гайра къавтIавуртту, гайва гай балайрду. Культуралул зузалтрал шяраваллал инсантуращалсса дахIаву чан хьуну дур. Шяраваллил инсан цува клубравун учIаннин къаялугьлай, зува занан аьркинссару инсантурачIан. На такну гьарца шяраваллавусса культуралул идарарттай къаацIларчагу, аьл­тта чIалай бур культуралул центрдал каялувчитал баххана буван багьлай бушиву. Учин мукъун, зу циняв творчествалул пагьмурду бу­сса инсанталлухха. Культуралул центрдай хьунссияхха личIи-личIисса тIуркIурду хIасул буван. Ххуйну дикломация дуккайсса, хъярч бувайсса инсантал ххал буван. Жула лакрал инсантал канил кушурдал пагьмурду бусса инсанталлихха.
Хъирив махъ лавхъуна Культуралул управлениялул каялувчи Ибрагьимова Маринал. Ванил, гьарца шяраваллил культуралул центрданул дуллалисса даврий бавцIуну, бувсуна тагьар цукун­сса дуссарив.
Суаллу ва гайннунсса жавабру дуллай, цала дакIниймур бувсуна сайки циняв шяраваллал администрациярттал бакIчитурал, райондалийсса искусствалул, музыкалул школарттал, «Халкьуннал театрданул» каялувчитурал, райондалул «Творчествалул къатлул» бакIчи Аьбдуллаева Маржанатлул. Ялагу махъру лавхъуна райондалул бакIчинал хъиривмур Сабрина Илиясовал, УО-лул каялувчи Альбина ХIаммакуевал, райондалул виваллил политикалул отделданул каялувчи Шамххал Хизриевлул ва цайминнал.
БатIаврил ахирданий дакIний­х­тунусса ихтилатру хьушиврий цува рязину ливчIшиву кIицI бувна Сяид ХIасниевичлул. Лавгмур лавгунма бивтун, хIакьинусса кьинилия тинмай давуртту щурущи дуван багьлагьишиву бувсуна.