Культуралул зузалтран цIусса машина буллунни

kol_14Ккуллал райондалул бакIчи Сяид Сулайманов райондалул Культуралул отделданул хъунмур Марина Ибрагьимовахьхьун машиналул кIулли дуллай

Ларгсса нюжмардий Ккуллал райондалул культуралул зузалтран цIусса, 14 инсан щяикIансса, «Газель» машина буллунни. Ва машина машан лавсун бия Ккуллал райондалул муниципал сакиншиннарал. Утти Ккуллал райондалул культуралул зузалтраща хьунтIиссар цалва машиналий аьркиннийн занан. Жувагу барча учинну ва машина.
ХIажимурад ХIусайнов