Культуралул давурттайну инсантурал дакIурдичIан

foto1_11Цаппара шиннардил хьхьичI, ялун дир­­сса захIматсса дахха­нашивурттацIун дархIуну, шяраваллавусса культуралул давурттив ссуссукьу хьуну дуссия. Амма, хIукуматран, инсантуран цанма хьуннав чIалан бивкIунни культура дакIния гьан дитарча, иш ххуйну къабагьлан най бушиву. Ккуллал райондалийсса шяраваллал культуралул къатригу кIура баен бувунни Аьрасатнал халкьуннал аслийсса культуралул къатрайн.

Хъинну ххуйну щурущи дунни Ваччиял шяраваллил Къатлулмур давугу. Шикку хъунмурну зий бур Оьмариева Аьишат. На мудангу вихссара так ца инсаннаща бюхъайшиву, ччан бикIарча, ххуй-ххуйсса давурттив дуван. Ваччиял колхозрал къатрал ца бутIану бивкIсса къатта кIура баен бувунни Аьишатлул, Ваччиял шяраваллил культуралул къатлуйн, гъилисса ужагърайн. Шиву цалла оьнна­сса чIун гьан дуван бухлахи­сса мюрщи-хъуни чан къашай. Шикку чIирттайн лахъан дурну дур, Гьарун Саидовлул суратращал, Ваччиял шярава бувксса тарихраву цIа лирчIсса цаймигу чиваркIуннал суратру, вайнная бусласисса стендру. Ши­ккун бувкIун, шашкардай, шахматирттай буккан бюхълай бур. Дур шикку кказит-журналлал подшивкардугу. Ца мурцIув дирхьуну дур жула нитти-буттахъал ишла дуллай диркIсса тIахIни-кIичIу, лаххия, канил ярагъ.
Ялун нанисса никиран цала хъунбавахъал бувтсса захIматсса оьрму кIулну бикIаншиврул, шикку дувай хьунабакьавуртту. Ваччиял шяраву яхъанай бур 10 оьрчI ччаннай бацIан бувсса, «Нину-Виричу» хьусса, Илдарова Маржанат. Ларгсса шинал Бугьараминнал зуруй хьунни ванищалсса хьунабакьаву. Шай ши­кку жулва оьрмулувусса масъаларттан хас дурсса диспутругу. Лахьхьин дувай шикку школалул душваран кIунурдай щащавуртту дуллан, цIувихьулувусса дукрарду дуван ва цаймигу кушурду буллан.
Оьмариева Аьишат рязину бикIай Ваччиял шяраваллил бакIчи МахIаммадов Арсеннуя, Ваччиял шяраваллил администациялул зузалт Аллахвердиев ХIажимусая, Мадаева Розая, цила дуллалисса давурттал чIарав муданмагу бацIлай буну тIий. Гьай-гьай, муданагу чIарав икIай Культуралул къатлул худ­рук Суллуев Муслим. Ялагу Ккуллал райондалул культуралул зузалтрал ххуйшиву ци дур учирча, агьамсса давуртту хъанахъийни, вай, кувнначIа кув бавцIуну, дуллалимур кIанийн дуртун дувай.
Инсаннал дакIничIансса ххуллурду чIявусса бур. Миннувасса цану хъанай бур культуралул зузалтрал дуллали­сса давурттив. Жувагу чIа учинну вайннан мукьахунмайгу тIайлабацIуртту.
Лажин хIадур дурссар
ХIажимурад ХIусайновлул