Конституциялул Кьини Лакрал райондалий

30_foto_16Итни кьини Лакрал райондалул администрациялул актовый залдануву хьунни Да­гъусттаннал Конституциялул Кьинилун хас дурсса батIаву. Муний гьуртту хьунни администрациялул бакIчитал ва зузалт, идарарттал каялувчитал ва зузалт.

Райондалул бакIчи Юсуп Ма­хIам­мадовлул барча бунни бавтI­ми республикалул агьаммур байрандалущал. Дурккунни ДР-лул БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлуясса, ХIуку­матрал хъунама Аьбдуссамад ХIамидовлуясса ва Халкьуннал Мажлисрал хъунама Хизри Шихсаидовлуясса барча бавуртту.
Райондалул прокурор Светозар Оьмаровлул бувсуна Дагъусттаннал Конституция кьамул баврил тарихрая, Конституциялул агьамшиврия. Муния махъ райондалул магьирлугърал къатлул зузалтрал ккаккан дуруна концерт.