КкурчIавсса ихтилат

Ккуллал райондалий Ва­ччиял шяраву, даву дайдишиннин хьхьичI, “халкьуннал пятиминуткалийн» батIайсса 2 ккурчIа бур. Цалчинмур – райондалул администрациялул хIаятраву, кьиблалул чулий. КIилчинмур – ванийн къаршину, ххуллул лултту чулийсса Казначействалул ва КIулшиву дулаврил управлениялул хьхьичIсса кIанттай. Бур шиккугу мурхьирдал дянив бувсса 2-3 скамейка. Амма скамейкарттай щябивкIун, чIун гьан дуллансса мутта кIюрххил къабикIайхьувкун, даву дайдишиннин лирчIсса 10-15 минутIрал мутталий бусай вай ккурчIардил гьурттучитурал шяраваллавусса цIусса хаварду, политикалияту, гьаз бувай экономикалул иширттаятуссагума ихтилат. Райондалий ЕГЭ-рду дуллалисса кьинирдай казначействалул хьхьичIмур ккурчIав ца гьурттучинал гьаз бувуна хъинну агьамсса, хъунанал, чIивинал, инсантурал ялув каялувшиву дуллалисса къуллугъчитуралгу бакIурдивун буххан буллан аьркинсса укунсса масала: — Цуксса ялув бавцIуну бухьурчагу, ЕГЭ-рду къадуллуну къадитанссар. Гьашину Ккуллал райондалий школа къуртал буллай усса ур 121 оьрчI. Амма миннавату 30% оьрчIаща бакъа дуклан буххан хьуншиву къакIулли. Дуклан бувххун, институтру къуртал бувминнангу цалва дипломру гьайчалттан кIанай ссурссулухун бувтун занан багьанссар. Мукъур­ттийну бакъа чиновниктал ялун наниссаннан давурттив хIасул къадуллай буну тIий. Гай дук­лан къабувхсса оьрчIру жува буру жулла, нитти-буттал, каруннах кIичIираву бихьлай. Яла гайннаяту «боевиктал» ягу низам зия дувулт шайхту буссару хъирив хъанай. «Пятиминуткалийсса» цаманал ххи бувуна: — Мунал тIимур тIайлар, амма ттун ца цамургу зат ххи буван ччива. Жулла шяраваллаву низамирал ишру хъинну хху­ттава бувккун бур. ЩийнчIав цучIав мютIий хьун ччай акъар. Цал, бувчIавурттал чIумал, цалама кандидат гьаншиврул, ганал лагма лавгун, га увчIинмур бувай. «Цалама» увчIуну унува, ганан кумаг буван кIанттай ччи-ччимур буллай, мютIий къахъанай бур. Мисалдаран, жунма кIулсса куццуй, махъсса шиннардий тиву-шиву, чансса аьрщарай нувщи бугьарча бакъа, инсантураща цамур цичIав дугьан хъанай бакъар. На тикрал буллай ура цIунилгу «хъанай бакъар» тIисса махъру. Циван учирча, инт дучIайхту газулийн гьан бувансса ятту-гъаттара инсантал ччи-ччинийх итабавкьуну, къур, чIикIунтIа, хъюрув, гьулув дугьан ччиманаща дугьан къахъанахъир. Лаккуй дурагу 100 къуруш дур зуруй ца гъаттарал бакI ябуванну хIухчил ласлай. Ми арцу къадулуншиврул, инсантал бур тиву-шивун гьан буллай гъаттара. Такну, чув-унугу инсан яхъанахъийкун, жяматращал оьрму бутлатийкун, тассаривсса революциялул чIумалсса Махнолул «анархия мать порядка» тIисса мукъурттия ттугъ къабувну, цахъис бухьурчагу низамирай оьрму бутлан багьлай бур инсантуран. Акъарив ссупралух тIун бикIайсса «къурушир­ттайсса» махъру, гичча бизайхту «кIапIикIирттайн» буккан буллан жунма къабучIиссар. Зун­ттал инсаннал зумату бувксса махъ, жула буттахъал тIаннуй кьютIилттух бивщусса мюран ккалли бувайсса бивкIссар, — куна. Вай арамтуннал тIутIимунил ялун ттуща ххишала цичIав ххи буван къавхьуна. Ххишалдаран, ссят мяйра хъанай душиврийн бувну, вайннан цалва-цалва къуллугъирттал буржру биттур буллан гьан багьлай бия. Нанияра жувагу, гьарца каснал, жяматрал хьхьичIми буржру биттур булланнуча!