Ккуллал райондалул бакIчи Сулайманов Сяидлул Рисала

Райондалийн инвестицияртту кIункIу дуваврин хасну
ХIурмат лавайсса гьалмахтал! Гьашинусса шиная байбивхьуну, жува аьдатравун бутланну цIусса документ – инвестициярдан хас бувсса рисала. Ванил агьамсса мурадну хъанахъиссар 2015-ку шинал райондалий ишбажаранчитуран ва цалла харж-хуржлийну давуртту дуванна тIисса инсантуран шартIру даву. Ва документ хъанахъиссар 2020-ку шинайн бияннинсса райондалул экономикалул ва социал зумунусса программалул ца бутIану. Мукунма цалла харж-хурж райондалул экономика гьаз хьуншиврул ишла дуван ччисса ишбажаранчитурансса баян бавуну. Цалла харж-хурж ишла дурну Аьрасатнал экономика хьхьичIуннай дуваврин хас бувсса масъала кIицI бувай чIярусса хьунабакьавурттай, форумирттай. Хасну ми кIункIу даву хъанай бур муниципал сакиншиннардичIан. Мунийн бувну, кIанттул муниципал сакиншиннардал бугьлай бур агьамсса кIану. Жулла, Ккуллал райондалул мурадну хъанай бур жучIанма арцул заллухъру кIункIу баву. Ми жучIанма бувкIсса чIумал, инсантуран давуртту, налогру чIяру шаврищал, ххуйну яхъанансса шартIругу щаллу хъанай дур. Мунияту, райондалул хъунна­сса къулагъас дуллай буссар му чулиннай. Хасну инвестицияр­ттаха зузисса инсантал буссар. Инвестициярттал проектру дуллан план хIасул дурну дуссар. Хасну инвестицияртту кIункIу дувансса проектирдал картарду дуссар. Жулла райондалийн арцу кIункIу дуван бучIишиву ва зарал къахьунтIишиву бусласисса маслихIатчитал буссар. ЦIуххаву дувайсса жяматийсса экспертътал буссар. КIицI буван ччива махъсса 5 шинал мутталий райондалийн дуркIшиву 900 млн. арцул. Такну 2014-ку шинал 88,2 млн. арцул. Райондалий дуллалисса инвестициярттал дур 35 проект. Вайннувату 6 хъанай дур бакIуйн дурксса, 5 дуллалисса, 15 дуван ччисса, 4 дуван бюхъайсса. Инвестициялул дузал дурсса давуну хъанай дур, 450 ттизай оьл ябуллалисса, 2-мур ЦIувкIуллал шяраву дурсса агрофирма. Ва дуван инвесторнал харж дурну бур 400 млн. арцул. Хъювхъиял шяраву амфитеатрданущал бувсса гос­тиницалул комплекс. Ва буван харж дурну дур 130 млн. арцул. Аза-азарва ва ряхттуршва яттил хIайван лагайсса ппаллу бувну бур, хIухчалт яхъанансса къатращал, Бажиганнал даралуву КФХ-лул 3 бакIчинал. Вай давуртту дуван харж дурну дур вайннал аьмну 60 млн. арцул. Пластикалул нузру, чIавахьултту бувайсса 2 цех бувну бур, 10 млн. арцул харж бувну. Жулва мурад хъанахъиссар 2015 -ку шинал 200 млн. арцун­сса инвестицияртту райондалийн кIункIу даву. Дуван багьлагьисса давурттал сияхI дур укунсса: Ваччав 200 оьрчIансса школа, ЧIяв спортзал, Ваччав офисирттал центр дузал буван. Дайдишин аьркинни Ваччав транспортрал ва логистикалул складирттащал центр буллалисса давуртту. НакIлия хъус дувайсса цехру 2-мур ЦIувкIрав, Ваччав, Ккулув, ятту-гъаттара биххай­сса, дикIуя хъус дувайсса цех буллай байбишин Ваччав. ЯтIул балугъ (форель) буч бувайсса бярду буван Ккулув, гъилишиву ишла дурну бакIлахъия дучIан дувайсса давуртту дайдишин Хъювхъиял шяраву. Ваччавсса Культуралул дворец ремонт буван. Вай давуртту дуллай байбишайхту 95 инсаннансса зунсса кIану хьун тIий бур. Гьай-гьай, буванну, хьунну тIий жува бухьувкун, цалла арцу харж дуванна тIисса инсантуран аьркинмур дузал дуллан аьркин­ссар. Гайннал тIалавшиннардугу хIисавравун ласлан багьлагьи­ссар. Инсан мудан цалва оьрму къулай бувансса иширттах луг­лайна икIай. Мунийн бувну, жул буржну хъанахъиссар райондалий яхъанахъисса инсантуран хIаллихшиннарду хIасул дуллалаву. Ттул умуд бур, жува архIал зий, бакIуйн дуккан дуван хьунссар инвестициялул программа тIисса. ХIадур дурссар ХIажимурад ХIусайновлул