Караматсса лакрал магьрал дуниял

foto2_8Ларгсса шинал ахирданий МахIачкъалалив Нураттин Юсуповлул цIанийсса Республикалул оьрчIал библиотекалуву хьунни уттигъанну дунияллийн бувксса «Лакрал магьрал луттирал» презентация. ДакIнийн бутан, хьхьичIва бувккун бивкIсса М-Х. Пашаевлул магьрал луттиран кIилчинсса оьрму буллунни лакрал хъаннил «Дараччи» клубрал президент Мариян Илиясовал.

Бадрижамал Аьлиева
Ва луттирал ОьрчIал библиотекалуву хьумур презентациягу хьунни Литературалул шинну баян бувну диркIсса 2015-ку шинал хъин ахирну, ганзсса кIунтIну.
Лакрал магьрал луттирал презентациялувух гьуртту хьун бувкIун бия чIявусса бусравсса хъамал, шагьрулул школарттай лакку мазрал дарсру дихьлахьисса учительтал ва лакку оьрчIру.
ОьрчIал библиотекалул миллатрал литературалул отделданул хъунмур Агъаева Ххадижатлул, ва батIаву дайдихьлай, бувсунни ванил сававну хьушиву ххаллилсса лу дунияллийн буккаву, Мариян Илиясовал захIматрайну, хIарачатрайну. КIицI ларгунни «Лакрал магьрал лу» итабакьин хIадур буллайна ваниха зузиминнан хьунадаркьу­сса захIматшивурттая. КIул бунни бавтIми ва кьинисса бусрав­сса хъамаллуращал: Мариян Илиясова, Гулизар Султанова, Качар ХIусайнаева, Космина Исрапилова, Ажу Къячаев. Бувсунни «Дараччи» клуб тIивтIуния шиннай дурсса хъин-хъинсса давурттая. Искусствовед Гулизар Султановал бувсунни бавтIминнахь клубравун жагьилсса хъами кьамул бувшиву, ялу-ялун маз ссуссукьу хъанахъи­сса тагьардануву дуллансса давур­ттив, чIяру хьурча дакъа, чан хъанай дакъашиву.
Мариян Илиясовал бувсунни ванияр шиннардил хьхьичI ва клуб тIитIин цинма дакIнийн багьсса куц, му даву бакIуйн дуккан дурсса куц, миллатрал мазрал цIаний, лакку мазрай чичлачисса шаэртурал, чичултрал чIарав бацIаву мурадрай дуллалисса давурттая.
— Маз – му миллатрал къюкIри. Миллатрал паспортри. КъюкI цIун диркIукун, инсан инжит шай. Мукунма миллатгу. Заманалул жущава маз зехлай бур. Амма цукунчIав му канища буккан битан къабучIир, — увкунни Мариян ЧIибиевнал. ДакIнийн бувтунни вай магьри ванияр цикссагу шиннардил хьхьичI МахIаммад-Хан Пашаевлул итабавкьушиву, ми цIунил дунияллийн буккан буллайна хьунадаркьусса захIматшивурттая.
«Илчи» кказитрал хъунмур редактор Качар ХIусайнаевал бувсунни ва лугу итабавкьушиву, укунна­сса цайми-цаймигу давурттив дуллай бушиву маз буруччаву мурадрай, утти­рив Марияннун дакIний бушиву К. Закуевлул «Хъявринсса ччаву» повесть цIунил итабакьингу.
Шаэр, публицист Космина Исрапиловал увкунни:
— «Дараччи» клуб къабивкI­ссания, лакрал культура 15 шинал махъун дагьанссия. Дунияллул цими маз лахьхьирчагу, ниттил маз кунма нацIусса, нахIусса, аьзизсса цавагу бакъассар, — куну.
Художник Ажу Къячаевлулгу бувсунни ва лу хIадур буллайна хьхьичIун дагьлай диркIсса захIматшивурттая.
Лахълахъисса мукъурттил лях-карах назмурду ккалай, личIи-личIисса сценкарду ккаккан буллай бия шагьрулул школарттай дуклакисса лакку оьрчIру ва миннахь лакку мазрал дарсру дихьлахьисса учительтал. Цинявппагу оьрчIру хIарачат буллай бия, хъинсса номерду ккаккангу бунни, амма бия миннуву хъиннува ябацIансса, ххаллилсса номердугу. Мукун, хъинну бюхханну дакIнийхтуну «Ссалам» тIисса назму дурккунни 1-мур ЦIувкIратусса МахIачкъалаллал 1-мур гимназиялий 6-мур классраву дуклакисса Мурад Кьурбановлул (учитель Шагьун ХIабиева). Мурадлул буслай, ва дур хьхьичIарасса назму, ванал ни­ттил ниттил КьурбанпатIиматлул ванан лахьхьин дурсса. Буккултрангу ккаккан, чичинну шиккугу ва назму:

Ссалам на увсса кьини
Барча уллай бувкIминнайн,
На канил увгьуминнайн,
КIанттуву авхIуминнайн.

Ссалам ттул урисса бакI
ЧартIи буллай бивкIминнайн,
Ттул шюкъаршу каруннайн
Дяркъу щин дуртIуминнайн.

Ссалам дарс дирхьуминнайн,
Ттун дарув буллуминнайн,
Дарувнияр дарувсса
Хъинсса махъ бувсуминнайн.

Ссалам жул цIияллая
Марххалтту бивчуминнайн,
Ттул буттал хIурмат буван
Лувату бивзуминнайн.

Армиялийн на найни
Ттухь ххуллухъин куминнайн,
На сагъну учIаннав тIий
Дуаь дуллай бивкIминнайн.

Ссалам, ялагу ссалам
ХъатIи бан савав хьунайн,
Ссалам, кIирисса ссалам
ХъатIай балайчитурайн.

На ссаламру гьан бансса
Зу цаймигу буссару,
Жува ца кулпат кунма
Хъинну мачча хьунссару.

Дуссаксса ттул къюкI ришлай
Ттул къюкI зуйнсса ссаламри,
Ттул оьрмугу гьантIиссар
Зун хъинбалартту буллай.

Пикри барча, хъинну ххуйсса, куртIсса махъру бур, цанчирча жула гьарцаннал оьрмулуву ссалам гьан бансса, барчаллагь учинсса чIявусса инсантал буну тIий.
Балайгу увкуну, Абачара ХIусай­наевлул назму хъинну ххуйну дур­ккунни 9-мур школданий 7-мур классраву дуклакисса Мусаева Янсиятлул.
Новостройрайсса библиотекалул зузала Фируза Каммаевал каялувшиндаралу бувкIсса ЦIуссаккуллал школданул оьрчIалгу дурккунни назмурду, яла-яла хIаз дизанну дурккунни Ссугъури Увайсовлул чирчусса хъярчийсса наз­му.
БатIаврил жям дуллай, Хадижат КьурбанмахIаммадовнал барчаллагь увкунни лакку мазгу, бу­ттал кIанугу ххирану зузисса цинявн­нахьвагу.
Ахирданий ва библиотекалул хъунмур Загьидова СултIанатлулгу лавхъунни махъ, барчаллагь увкунни Мариян ЧIибиевнахь, цуппа хьхьичIну, хъирив цаймигу нани бувну, дуллалисса хъин-хъинсса давурттахлу, хаснува цIанасса захIматсса чIумал, лащан бунни му «локомотивраха».
Ва презентациялийн бувкIсса цинявппагу оьрчIан ва учительтуран Мариян ЧIибиевнал бахшишран буллунни лакку мазрайсса лу­ттирду.
Ва кьини чани левщун, дуван дакIний бивкIсса куццуй цимурца къахьурчагу, Ххадижат Агъаевал каялувшиндаралу дуллали­сса ва даву цурда ххуйсса даражалий хьунни.